shopping-cart 0,00 zł

swobodnie na temat

Lege artis a architektura

Lege artis a architektura

Lege artis

Dlaczego architekt powinien starać się o uprawnienia budowlane? Wykształcenie potrzebne do zdobycia uprawnień budowlanych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. Jaki jest zakres obowiązków i uprawnień architekta w procesie budowlanym? Architektura a prawo autorskie

W tym dziale A&B publikujemy informacje dotyczące sztuki zawodu architekta. Dlaczego architekt powinien starać się o uprawnienia budowlane? Jakie wykształcenie potrzebne jest do zdobycia uprawnień budowlanych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, jaki jest zakres obowiązków i uprawnień architekta w procesie budowlanym?

dlaczego architekt powinien starać się o uprawnienia budowlane?

Architekt nie musi posiadać uprawnień budowanych, jeżeli jego działalność ogranicza się do projektowania teoretycznego, koncepcyjnego czy do tworzenia budowli w grach komputerowych, czy filmach (grafika komputerowa). Jeżeli jednak taki twórca chce, aby jego projekt został zrealizowany i pragnie zdobyć pełną samodzielność zawodową, musi odbyć praktykę i zdać egzamin. W ten sposób może uzyskać uprawnienia budowlane, potwierdzające jego wiedzę prawną, techniczną i inżynieryjną. Jakie rodzaje uprawnień nadawane są w specjalności architektonicznej i jakie wykształcenie potrzebne jest do zdobycia uprawnień budowlanych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie — o tym dowiemy się z artykułu Uprawnienia budowlane.

uprawnienia budowlane i co dalej?

Co dziś oznacza wykonywanie projektów architektonicznych i budowanie według wszelkich zasad sztuki (de lege artis)? Jak zaprojektować i wybudować dom, wiedziano już tysiące lat temu. Myli się jednak ten, kto myśli, że obecnie jest to proces łatwiejszy, ze względu na rozwój technologii. Wraz z postępem myśli technicznej mamy współcześnie do czynienia z uciążliwym wzrostem biurokracji i „papierologii”. W pracy architekta niezwykle istotny jest ciągły rozwój, szkolenia i zaznajamianie się z najnowszymi przepisami, takimi jak na przykład te dotyczące budownictwa pasywnego (zero-energy building). Wszystko to oznacza, że po uzyskaniu uprawnień budowlanych nie można „spocząć na laurach”.

architekt — projektant

Architekt pełniący w procesie budowlanym funkcję projektanta powinien zwrócić szczególną uwagę na zapisy w umowie z inwestorem na przygotowanie prac projektowych. Umowa powinna obejmować takie zagadnienia, jak: odbiór projektu, zapłatę, sposób i czas wykonania projektu, tryb powiadomienia o gotowości projektu. Brak ustalenia tych zasad może mieć niekorzystne konsekwencje dla autora, który może na przykład zostać z wykonanym, ale nieodebranym projektem, za który inwestor nie chce zapłacić. Może się też zdarzyć, że inwestorowi nie będzie odpowiadał jakiś szczegół projektu lub nagle zmieni całkowicie koncepcję i jeśli tego typu działania inwestora nie zostaną uwzględnione w umowie, architekt znów może zostać z wykonanym projektem, za który nikt mu nie zwróci pieniędzy. Umowa powinna również zawierać jednoznaczne zapisy co do praw autorskich. Więcej o tym dowiemy się z artykułu Prawa autorskie.

Nowe przepisy prawa budowlanego nakładają na architekta – projektanta więcej obowiązków. Jak czytamy w ustawie, do podstawowych obowiązków projektanta należy między innymi: opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, określenie obszaru oddziaływania obiektu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu. Projektant ma także obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.