shopping-cart 0,00 zł

swobodnie na temat

reklama

W poszukiwaniu kierunków rozwoju Nysy

computer zapisz w bibliotece

W poszukiwaniu kierunków rozwoju Nysy

08 grudnia `16
Dane techniczne

W dniach 27–29 października 2016 roku miały miejsce w Nysie międzynarodowa konferencja naukowa i warsztaty architektoniczne pt. „Urbanistyczno-architektoniczne przekształcenia zabytkowej przestrzeni miasta Nysy — poszukiwanie idei”. Organizatorami spotkania byli: Gmina Nysa, Starostwo Powiatowe w Nysie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie oraz firma RAM — wydawca miesięcznika „Architektura & Biznes”.
Nysa — widok z lotu ptaka


Nysa to niewielkie miasto na Dolnym Śląsku. Posiada bogate zasoby dziedzictwa kulturowego, ciekawą wielokulturową spuściznę, ale też skomplikowaną historię z wieloma trudnymi momentami skutkującymi degradacją przestrzeni kulturowo-architektonicznych. Zorganizowana tam konferencja miała przyczynić się do wyznaczenia kierunku rozwoju Nysy w powiązaniu z tradycją miasta i charakterem regionu. Podczas spotkania poruszone zostały kwestie rewitalizacji, ochrony zabytków i podniesienia jakości przestrzeni, które mogą zwiększyć atrakcyjność miasta zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych inwestorów czy odwiedzających je turystów. W trakcie dwudniowego spotkania wygłoszono około trzydziestu referatów, które mogą stanowić podstawę do opracowania zadań strategicznych i zdefiniowania szans oraz celów rozwojowych Nysy. Ich autorami byli m.in.: Olgierd Czerner (Politechnika Wrocławska), Piotr Opałka (PWSZ w Nysie), Jakub Lewicki (PWSZ w Nysie), Alojzy Tomiczek (PWSZ w Nysie), Edward Hałajko (Muzeum Powiatowe w Nysie), Bartosz Czarnecki (Politechnika Białostocka), Iwona Solisz (Opolska Wojewódzka Konserwator Zabytków), Heinz Tibbe (biuro Gruppe Planwerk), Monika Kupska-Kupis (firma VELUX), Mirosław Sulma (firma ES-SYSTEM) Svitlana Linda (Politechnika Lwowska), Tomasz Drewniak (PWSZ w Nysie), Jan Kubik (PWSZ w Nysie), Marian Sikora (firma TATRAN), Tatiana Klymeniuk (Politechnika Lwowska), Paweł Karaszkiewicz (PWSZ w Nysie), Katarzyna Zielonko-Jung (Politechnika Warszawska), Jerzy Kwiatkowski (Narodowa Agencja Poszanowania Energii), Wiesław Półchłopek (firma ARPLAN), Łukasz Sajewicz (firma Viessmann), Konrad Dobrowolski (PWSZ w Nysie) czy Romuald Loegler (prezes wydawnictwa RAM). Konferencja podzielona została na trzy bloki tematyczne: pierwszy dotyczył przeszłości i przyszłości miasta, drugi skupiał się na problemach dziedzictwa kulturowego Nysy, a trzeci nosił tytuł: „Kreacja miasta”. W drugim dniu konferencji miała również miejsce prezentacja wyników międzynarodowych warsztatów studentów skupionych wokół Wydziału Architektury PWSZ w Nysie.propozycja obszaru rewitalizacji

Kompleksowe i interdyscyplinarne spojrzenie, wynikające z obecności architektów, urbanistów, ekspertów w zakresie ochrony zabytków, nauk społecznych, budownictwa, ekologii i zrównoważonego rozwoju, ma szansę stać się cennym drogowskazem dla władz samorządowych, NGO-sów czy partnerów biznesowych do spójnego i nowoczesnego zarządzania miastem, definiowania najważniejszych jego  potrzeb społeczno-urbanistycznych czy kreowania wizerunku miasta atrakcyjnego dla mieszkańców, inwestorów i turystów. W czasie spotkania wyraźnie i z wielu stron padały postulaty dotyczące aktywizacji i podnoszenia witalności przestrzeni miejskiej. Podczas konferencji dużo czasu poświęcono odnowie i rewitalizacji. Najważniejszym celem działań rewitalizacyjnych powinno być nastawienie na działalność lokalną i podnoszenie tzw. dobrostanu społecznego. Istotna jest koegzystencja struktury architektonicznej z aktywnością mieszkańców. W tym aspekcie równorzędne są zarówno fizjonomia miasta, jak i ciągłość historyczna, budowanie tożsamości czy tworzenie odpowiednich warunków do przebywania mieszkańców w mieście. Istotne jest również tworzenie atrakcyjnych miejsc, ważnych dla mieszkańców, ale takich, które żyją i przyciągają, stwarzają odpowiednie warunki dla interakcji społecznych, a zarazem wydają się być właściwą strategią dla przyszłego rozwoju Nysy.

Zarówno konferencja, jak i warsztaty przebiegały w  otwartej formule, a udział w wydarzeniu wzięli również lokalni architekci i urbaniści, mieszkańcy, przedstawiciele organizacji społecznych, instytucji kultury, władz samorządowych, uczelni, środowisk twórczych i biznesu.

Małgorzata TOMCZAK


Za pomoc i wsparcie w organizacji konferencji dziękujemy firmom:
Velux, Tatran, ES‑SYSTEM, Viessmann oraz Puczyński.

Postulaty i refleksje


Przedstawiamy podsumowanie konferencji, która w przekonaniu autora tych słów — Romualda Loeglera, była potwierdzeniem celowości prowadzenia szeroko pojętego, interdyscyplinarnego dialogu służącego poszukiwaniu dróg rozwoju miasta Nysy. Należy zauważyć, że zaprezentowana na konferencji przez Romualda Loeglera strategia „Wielkich Projektów” jest sprawdzonym instrumentem służącym procesowi renesansu miast.

 Romuald Loegler, architekt


1. Ponowna, pogłębiona w świetle konferencyjnych doświadczeń analiza rozwiązań przestrzennych i komunikacyjnych w obszarze ścisłego centrum, a w szczególności rynku.

Zamierzona kontynuacja budowy galerii handlowej winna być poddana rewizji w kontekście badań archeologicznych i ich wyników. Ich nieuwzględnienie może prowadzić do zatarcia ostatnich autentycznych świadectw świetności Nysy. Pogłębionych studiów wymaga zarówno sama forma architektoniczna realizowanej galerii, jak i jej bezpośrednie otoczenie w relacji do układu komunikacyjnego czy propozycji jakości przestrzeni publicznej rynku — najważniejszego miejsca, przywracającego poczucie identyfikacji mieszkańców z miastem. Rynek jako przestrzeń publiczna to nie tylko tzw. przestrzeń pomiędzy czy układ dróg i placów, lecz także przestrzeń kreująca i regulująca stosunki na styku: użytkownik i zbudowane środowisko miejskiej struktury. Jako pełnowartościowa własność mieszkańców jest i powinna być miejscem przebywania i reprezentacji. Ponownej analizie powinna być poddana koncepcja transportu publicznego przy użyciu elektrobusów. Szczególnej troski wymaga rozwiązanie wjazdów do garażu pod galerią, które zagrażają nie tylko zdrowemu środowisku przestrzeni rynku, ale zdecydowanie też obniżają potencjalną jakość przestrzeni publicznej w kontekście ruchu pieszego i usług zlokalizowanych w południowej pierzei rynku, utworzonej przez zabudowę od strony północnej placu. Ponownej dogłębnej analizie powinna być poddana również jakość przestrzeni rynku w nawiązaniu do historycznego dziedzictwa, które winno stać się fascynującą inspiracją do rozwoju współczesnego miasta.

2. Uwzględnienie w strategii rozwoju miasta koncepcji tzw. przemysłu wolnego czasu w powiązaniu z różnorodnymi formami edukacji.
Realizacja tego postulatu, który wyraźnie został zaakcentowany w dyskusji panelowej, powinna być związana z koncepcją zwrócenia się miasta w większym stopniu w kierunku rzeki Nysy Kłodzkiej. Dyskutowana w tym kontekście również koncepcja zagospodarowania terenów położonych w rejonie ulic: Mostowa — Armii Krajowej — aleja Teodora Roosevelta zakończona została wnioskami, które sugerują utworzenie programu związanego z otwartymi formami edukacji, takimi jak: Interaktywne Centrum Sztuki, Nauki i Techniki czy Park Doświadczeń połączony z formami wielosezonowej rekreacji związanej z wodą. Centrum towarzyszyć powinna niewielka baza noclegowa i różne formy gastronomii. Miejsce to powinno być pretekstem do poszukiwania kontynuacji ciągu przestrzeni publicznych powiązanych z ciągami spacerowymi wzdłuż bulwarów. W strategii przemysłu wolnego czasu pojawiły się wyraźne postulaty promowania atrakcyjności miasta poprzez walory turystyczne regionu, którego niewątpliwą atrakcją może być rewitalizacja takich miejscowości jak Paczków czy dawne uzdrowisko Głuchołazy. Promocja miasta winna być budowana nie tylko w oparciu o atrakcyjność i inwestycyjną ofertę w samym mieście Nysa, lecz także w powiązaniu z walorami całego regionu.

3. Zdrowe, czyste powietrze.
Atrakcyjne miasto to miasto oferujące zdrowe, przyjazne mieszkańcom środowisko. Rozwój ekonomiczny i atrakcyjność inwestycyjna miasta w dużej mierze zależą od warunków życia. Wiele miast boryka się dziś z problemami zanieczyszczenia powietrza. Istotne wydaje się więc zwrócenie uwagi na zagadnienia energooszczędności i zmniejszenia emisji CO2 w kształtowaniu strategii rozwoju miasta. Wiąże się to bezpośrednio z koniecznością dbałości o rozwój, także w kontekście zrównoważonego bilansu energetycznego, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i preferowania budownictwa zeroemisyjnego.

4. Znaczenie aktywności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.
Jako uczelnia kształcąca m.in. architektów PWSZ w Nysie winna stać się partnerem w budowaniu strategii promocji i rozwoju miasta. Szczególną rolę mogłaby odgrywać w organizowaniu roboczych warsztatów projektowych z udziałem zaproszonych, doświadczonych projektantów-praktyków. Ich rezultaty powinny stanowić podstawę dla konkretnych rozstrzygnięć planistycznych. Przeprowadzone w ramach konferencji międzynarodowe warsztaty studenckie okazały się pozytywnym i inspirującym doświadczeniem w dyskusji nad problemami kształtowania przestrzennego rozwoju miasta Nysy.

5. Możliwość i umiejętność korzystania z zagranicznych doświadczeń istotnych w strategii planowania rozwoju miasta.
Na fakt ten w szczególności zwrócił uwagę doświadczony urbanista z Berlina Heinz Tibbe. Podkreślić należy, że istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy metodą sporządzania planów a jakością merytoryczną ich rozstrzygnięć, stanowiących podstawę do tworzenia lokalnego prawa, jakie stanowią plany miejscowe.

Romuald LOEGLER
Iwona Solisz, Opolska Wojewódzka Konserwator ZabytkówHeinz Tibbe, urbanista z berlińskiego biura Gruppe PlanwerkWarsztaty studenckie „Revikreska — rynek Nysy”


W dniach 24–28 października 2016 roku w ramach odbywającej się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie konferencji naukowej pt. „Urbanistyczno­‑architektoniczne przekształcenia zabytkowej przestrzeni miasta Nysy — poszukiwanie idei” Instytut Architektury i Urbanistyki PWSZ zorganizował międzynarodowe, architektoniczne warsztaty studenckie, połączone z konkursem na najlepiej opracowaną koncepcję rewitalizacji płyty rynku Nysy.

 praca warsztatowa

Organizacją i koordynacją warsztatów pt. „Revikreska 2016 — rynek Nysy” zajęli się członkowie studenckiego koła naukowego działającego przy Instytucie Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie „Revikreska”. Tematyką warsztatów było poszukiwanie idei i konceptualizacja urbanistycznych strategii przekształceń centrum miasta Nysy, zapewniających ekonomiczno-społeczny i zrównoważony rozwój tej części miasta. W ramach poszukiwania koncepcji przebudowy płyty rynku Nysy (część wydzielona z ruchu kołowego) oraz uzasadnienia dla ekologicznych aspektów we wskazanej strefie rynku dla nowych funkcji, które przyspieszyłyby redukcję dwutlenku węgla do atmosfery, studenci zaproponowali kilka interesujących rozwiązań. W opracowaniach znalazły się, między innymi, koncepcje ścieżek edukacyjnych w formie wyznaczonych w oparciu o badania własne studentów ciągów pieszych. Zwrócono uwagę na wskazanie i uwidocznienie w określonych miejscach zabytkowych piwnic przysłoniętych szklanymi płytami chodnikowymi, czyli na uatrakcyjnienie przestrzeni rynku Nysy w kontekście ochrony dziedzictwa kulturowego. W ramach ochrony dziedzictwa kulturowego poruszono również kwestie fortów nyskich i objęto je wspólnym hasłem: „Szlakiem twierdz opolskich oraz fortyfikacji”. Podobnie stało się w kontekście nyskiej bazyliki św. Jakuba i św. Agnieszki, której zwiedzanie określono jako „szlak kościołów gotyckich”, a także w kontekście historycznych aspektów dotyczących kwestii lokacyjnych miasta, które nazwano „szlakiem bursztynu i Via Regii”.

Studenci zaplanowali lokalizację i formę tzw. mebli architektonicznych (elementy małej architektury) na wyznaczonych traktach, w celu podniesienia ich walorów. Dodatkowo w wyznaczonej strefie rynku nyskiego zaprojektowali targowisko płodów ziem lokalnych i wyrobów rękodzielnictwa lokalnego. W rozwiązaniu tym chodziło o zaprojektowanie formy, a także zbadanie możliwości i potrzeb lokalnych w kontekście jej wielkości i lokalizacji. Przy tej okazji studenci wskazali, w oparciu o krytycznie brzmiące wyniki ankiety skierowanej do społeczności miejskiej, nową koncepcję zagospodarowania terenu wokół nowo projektowanej galerii handlowej, ze szczególną koncentracją na obszarze obsługującym parking podziemny galerii, z niefortunnie tam zlokalizowaną rampą dojazdową. W swoim opracowaniu zaproponowali zespół ramp dających możliwość obsługi parkingu podziemnego, ale położonych w zupełnie innej, bardziej akceptowanej lokalizacji (przedłużenie wyjścia ulicy Bolesława Krzywoustego na płytę rynku). Rozwiązanie to spotkało się z ogromnym publicznym uznaniem, uruchamiając wiele rozmów, między innymi z lokalnym środowiskiem architektów. Dyskusja nad możliwościami wdrożenia tego konceptu trwa nadal.

W warsztatach wzięli udział studenci Instytutu Architektury PWSZ w Nysie, studenci Wydziału Architektury Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego oraz studentki Programu Erasmus z Turcji (Istanbul Kemerburgaz University) i Portugalii (University of Beira Interior).

Konkurs na najlepiej opracowaną koncepcję rewitalizacji przestrzeni publicznej rynku miasta Nysy wygrali: Alicja Wicher (IA PWSZ w Nysie), Meryem Kahya (Istanbul Kemerburgaz University), Dariia Lovelius (Politechnika Lwowska) i Sergii Bondarenko (Politechnika Lwowska). W ramach konsultacji nad koncepcjami swoimi uwagami podzielili się zaproszeni do współpracy: dr Tatiana Klymeniuk (wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej), dr Roman Krushelnytskyy (asystent Katedry Projektowania Architektonicznego Politechniki Lwowskiej) oraz dr Piotr Opałka (wykładowca IA PWSZ w Nysie).

Konrad DOBROWOLSKIpraca grupy studentów w składzie: Sandra Przybył, Lisandra De Fátima Marques Dos Santos, Martyna Praska, Marek Władyka i Bartosz Worek pod opieką Konrada Dobrowolskiego i Piotra Opałki

 praca grupy studentów w składzie: Sezen Kor, Ustyna Antoniuk, Krystian Zawada i Vitalia Pavlyshyn pod opieką Konrada Dobrowolskiego i Piotra Opałki

 praca grupy w składzie: Mateusz Michalak, Adrian Mazurek, Karolina Hnatiuk i Ewelina Tekiela pod opieką Konrada Dobrowolskiego i Piotra Opałki

 praca grupy studentów w składzie: Alicja Wicher, Sergii Bondarenko, Dariia Lovelius i Meryem Kahya pod opieką Konrada Dobrowolskiego i Piotra Opałki

Praca wygrała konkurs na najlepiej opracowaną koncepcję rewitalizacji przestrzeni publicznej rynku miasta Nysy.Ilustracje udostępnione dzięki uprzejmości organizatorów konferencji i warsztatów architektonicznych pt. „Urbanistyczno-architektoniczne przekształcenia zabytkowej przestrzeni miasta Nysy — poszukiwanie idei”.