Katowice

termin składania prac

01.09.2022

„Inte-GRA” – konkurs na projekt dostępnego placu zabaw – osiedlowej przestrzeni zabawy, przyjaznej dla wszystkich użytkowników

organizator: Fundacja Integracja, PFR Nieruchomości

Trwa konkurs na projekt dostępnego, modelowego placu zabaw. Przed jego uczestnikami stoi zadanie zaprojektowania przyjaznej osiedlowej przestrzeni zabawy, rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców o zróżnicowanych potrzebach.

cel

Celem konkursu „Inte-GRA” jest opracowanie projektu nowoczesnego placu zabaw — miejsca służącego zabawie i czynnemu spędzaniu wolnego czasu, a także przestrzeni integrującej pokolenia oraz użytkowników o różnym stopniu sprawności ruchowej. Uczestnicy powinni opracować modelowy projekt dostępnego placu zabaw. Projekt powinien brać pod uwagę możliwość korzystania z niego przez dzieci z niepełnosprawnością ruchową, niewidome i słabowidzące, niesłyszące i pełnosprawne oraz zapewnić dobre warunki do czynnego spędzania czasu przez dorosłych opiekunów. Wśród opiekunów znajdą się zarówno młode w pełni sprawne osoby, jak i kobiety w ciąży, seniorzy i osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Plac zabaw powinien być przestrzenią dostępną dla każdego, dlatego organizatorom zależy nam na miejscu integrującym pokolenia.

Jak czytamy w regulaminie — opierając się za założeniach projektowania uniwersalnego, projektanci powinni podejść do zadania innowacyjnie i zaproponować nowatorskie rozwiązania uwzględniające różne potrzeby użytkowników. Organizatorzy liczą, że dzięki kolorom, fakturze, dźwiękom, zapachom, przestrzeń zabawy stanie się integralną częścią osiedla mieszkaniowego przy ulicy Korczaka w Katowicach i będzie chętnie odwiedzana. Plac zabaw nie może istnieć w próżni. To przecież także miejsce rekreacji i spotkań. Ważne jest jego dopasowanie do otoczenia i odpowiednio zaaranżowana zieleń. Zgłoszony na konkurs plac zabaw powinien dopełniać i współtworzyć naturalny krajobraz.

warunki

Konkurs ma charakter jednoetapowy, z wcześniejszym mailowym zgłoszeniem udziału.

Uczestnikiem konkursu może być osoba lub zespół projektowy, w skład którego wchodzi minimalnie jedna osoba posiadającą, zgodnie z oświadczeniem z załącznika formalnego regulaminu konkursu, tytuł mgr inż. arch. krajobrazu. W skład zespołów projektowych mogą wchodzić architekci, architekci krajobrazu, projektanci wzornictwa przemysłowego, przedstawiciele innych dyscyplin, studenci.

W ramach konkursu wyłoniony zostanie najlepszy projekt — koncepcja architektoniczna wraz z kosztorysem modelowego dostępnego placu zabaw, dostosowanego do lokalizacji konkursowej — osiedla realizowanego w Katowicach przy ul. Korczaka. Projekt placu zabaw powinien uwzględniać dwie wersje — wersję podstawową oraz wersję alternatywną o obniżonych kosztach realizacji, wskazanych w regulaminie.

Przedmiotem inwestycji jest zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami i garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu, zlokalizowany w rejonie ulicy Korczaka w Katowicach. Inwestycja obejmuje 26 budynków mieszkalnych wielorodzinnych podzielonych na 9 kwartałów zabudowy, realizowanych w trzech etapach. W ramach całego osiedla powstaną 523 mieszkania. Dostępny plac zabaw odnosi się do pierwszego etapu inwestycji, którego zakończenie planowane jest na przełom 2. i 3. kwartału 2023 roku.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu modelowego placu zabaw o powierzchni 390 metrów kwadratowych zlokalizowanym na osiedlu przy ul. Korczaka w Katowicach w północnej części inwestycji. Projekt placu zabaw ma stanowić rozwiązanie modelowe, potencjalnie możliwe do powtarzalnej realizacji w innych lokalizacjach.

Projekt ma za zadanie stworzenie przestrzeni osiedlowej — wspólnego, ogólnodostępnego, ciekawego i różnorodnego miejsca, służącego zabawie, rekreacji i integracji pokoleń. Zadaniem uczestników jest zaproponowanie nowych, funkcjonalnych i atrakcyjnych przestrzennie oraz wizualnie sposobów zagospodarowania placu zabaw. Rozwiązania mogą być oparte o elementy autorskie, nowatorskie oraz standardowe i dostępne na rynku, z uwzględnieniem maksymalnego budżetu. Całe założenie powinno uwzględniać potrzeby wszystkich użytkowników, z uwzględnieniem różnorodności wiekowej, różnego stopnia sprawności itp.

Szczególnie istotnym zadaniem jest zestawienie takich rozwiązań funkcjonalnych, które zapewnią właściwe zbilansowanie aktywności: ruchowych i poznawczych. Pożądanymi rozwiązaniami dla użytkowników osiedlowego placu zabaw będzie zapewnienie stref sensorycznych powiązanych z elementami wykreowanego krajobrazu.

Budżet realizacji projektu placu zabaw, który należy uwzględnić w kosztorysie wynosi: w wersji ogólnej — do 250 tys. zł netto, w wersji minimum (na podstawie wersji ogólnej) — do 150 tys. zł netto. Należy zaproponować obie wersje.

nagrody

Łączna pula nagród wynosi 14  tys. zł brutto.

Nagroda główna za najlepszy projekt placu zabaw wynosi minimum 9 tys. zł brutto. Laureat zostanie zaproszony do negocjacji w celu opracowania dokumentacji projektowej.

Zostaną przydzielone maksymalnie dwa wyróżnienia w kwocie minimum 2,5 tys. zł brutto każde.

Nadesłane prace konkursowe oceniane będą pod kątem:

 • zgodności z tematem konkursu,
 • funkcjonalności i ergonomii proponowanych rozwiązań pod kątem użytkowników w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 • atrakcyjności i nowatorstwa proponowanych rozwiązań,
 • zgodności z normami dotyczącymi placów zabaw (PN-EN 1176 i 1177),
 • prawidłowego doboru urządzeń do zabawy,
 • atrakcyjności, pomysłowości i nowatorstwa funkcji i urządzeń zabawowych oraz komunalnych stanowiących projekt własny autora pracy konkursowej,
 • efektu przestrzennego placu zabaw jako miejsca zabawy i integracji pokoleń,
 • zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacyjnego w tym sposób powiązania poszczególnych stref funkcjonalnych,
 • atrakcyjności rozwiązań z zakresu edukacji przyrodniczej,
 • walorów architektoniczno-wizualnych,
 • możliwości realizacyjnych i budżetowych — rozwiązania niewymagające wysoce specjalistycznego zaangażowania produkcyjnego/montażowego dostępnego np. w jednej lokalizacji i nieprzekraczającego założeń budżetu,
 • możliwości zastosowania zaproponowanych rozwiązań w innych lokalizacjach.

kalendarium

 • wnoszenie pytań — do 23 czerwca 2022 roku,
 • publikacja FAQ — 29 czerwca 2022 roku,
 • termin zgłoszeń do konkursu (kwalifikacja) — dostarczenie formularza oraz pięciocyfrowego godła — do 7 lipca br. do godz. 15.00,
 • mailowe potwierdzenie zakwalifikowania uczestnika lub zespołu do konkursu — do 11 lipca 2022 roku,
 • termin nadsyłania lub składania prac konkursowych oraz kompletu dokumentów — do 1 września 2022 roku do godz. 15.00,
 • posiedzenie kapituły konkursowej i ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród — wrzesień 2022 roku,
 • konsultacja projektu z laureatem, zaproszenie do negocjacji w celu opracowania dokumentacji projektowej (4 kwartał 2022 roku), potencjalna realizacja projektu (1 i 2 kwartał 2023 r.).

kapituła konkursowa

W skład kapituły konkursowej wchodzą:

 • Adam Włodzimierz Wach — architekt, audytor dostępności, Fundacja Integracja,
 • Kamil Kowalski — dyrektor Integracja LAB, wykładowca Ergonomii na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie – Fundacja Integracja,
 • Katarzyna Rzehak – historyczka designu, specjalistka projektowania uniwersalnego, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji,
 • Zuzanna Mielczarek – architektka, specjalistka ds. Projektów społecznych i innowacyjnych, PFR Nieruchomości,
 • Tomasz Gradowski – konstruktor, kierownik projektu Katowice Korczaka – PFR Nieruchomości,
 • Edyta Andrejczyk – architektka, ekspertka, PFR Nieruchomości,
 • Marcin Szubski – architekt Kuryłowicz & Associates, projektant osiedla Katowice Korczaka,
 • Zofia Grzegorzek – architektka krajobrazu, we współpracy z Kuryłowicz & Associates, projektantka osiedla Katowice Korczaka,
 • Dominik Berliński – ekspert w zakresie bezpieczeństwa na placach zabaw Centrum Kontroli Placów Zabaw,
 • Agnieszka Grinke wraz z synem Arturem (lat 10),
 • Iwona Zięba wraz z córką Zosią (lat 5).
 • Krystyna Wąchała-Malik, członkini Zarządu PFR Nieruchomości, i Ewa Pawłowska, prezeska Fundacji Integracja – honorowe członkinie kapituły,
 • Jolanta Wachowicz – sekretarzyni konkursu, PFR Nieruchomości.

więcej informacji

Regulamin, materiały do pobrania i szczegółowe wytyczne dotyczące składania prac dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://nieruchomosci.pfr.pl/inte-GRA/

regulamin

https://nieruchomosci.pfr.pl/wp-content/uploads/2022/06/REGULAMIN-KONKURSU_Inte-GRA.pdf

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
INSPIRACJE