Poznań

termin składania prac

19.01.2024

Jednoetapowy studencki konkurs architektoniczny studialno-koncepcyjny „UWOLNIĆ BOGDANKĘ”

organizator: SARP Oddział Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP

Międzynarodowe Targi Poznańskie, SARP oddział Poznań oraz Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP ogłosili jednoetapowy, studialno-koncepcyjny studencki konkurs architektoniczny „Uwolnić Bogdankę”. Projekty można zgłaszać do 19 stycznia 2024 roku.

cel

Celem konkursu jest przestudiowanie możliwości zmian obecnego zagospodarowania obszaru wskazanego w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu i pokazanie ich w formie koncepcji zagospodarowania obszaru objętego konkursem. Oczekiwane jest zachowanie rekreacyjno-sportowego charakteru tego terenu oraz przywrócenie ciągłości korytarza ekologicznego doliny Bogdanki. Uczestnicy konkursu są zachęcani do nieskrępowanego, kreatywnego podejścia do tematu w taki sposób, aby pokazać różne sposoby jego rozwiązania.

Celem konkursu jest również ukazanie potencjału dla tworzenia systemu zielono-błękitnej infrastruktury Poznania w oparciu o dawny przebieg cieków wodnych (dzisiaj ukrytych pod ziemią).

warunki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • są studentami uczelni kształcących na kierunkach architektura oraz architektura krajobrazu,
 • zapoznały się z regulaminem konkursu,
 • zgłosiły udział w konkursie,
 • dostarczyły prace konkursowe zgodnie z wymaganiami regulaminu konkursu.

Prace konkursowe mogą być realizowane indywidualnie lub w zespołach maksymalnie 4-osobowych.

Konkurs „Uwolnić Bogdankę” dotyczy obszaru pomiędzy jeziorem Rusałka a parkiem Sołackim w Poznaniu. Jest to fragment zachodniego klina zieleni – części założenia urbanistycznego opracowanego przez architekta Władysława Czarneckiego we współpracy z przyrodnikiem Adamem Wodziczko w latach 1930-1934. Zachodni klin zieleni biegnie od Kiekrza, do podnóży poznańskiej Cytadeli wzdłuż doliny rzeki Bogdanki. Obejmuje między innymi: jezioro Strzeszyńskie, stawy Strzeszyńskie, jezioro Rusałka, zielone tereny Golęcina, park Sołacki oraz park im. Adama Wodziczko. Jest to największy kompleks terenów biologicznie czynnych w Poznaniu, wykorzystywany na cele rekreacji i sportu.

Bogdanka na odcinku pomiędzy Rusałką a parkiem Sołackim jest skanalizowana od końca lat 30. ubiegłego stulecia. Od 1938 roku przy ul. Niestachowskiej istniał zespół basenów zaprojektowany przez architekta Mariana Spychalskiego. Na przełomie lat 70. i 80. XX w. został zamknięty z powodu degradacji wywołanej zaniedbaniem. Nadmienić należy, że skanalizowany jest także wschodni odcinek Bogdanki — od ul. Pułaskiego do ujścia do rzeki Warty.

Koncepcja zagospodarowania terenu opracowania powinna umożliwić stworzenie atrakcyjnej, ogólnodostępnej i wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej, służącej wypoczynkowi mieszkańców oraz wzmacnianiu bioróżnorodności i zdolności retencyjnych doliny. Projekty powinny odpowiadać na współczesne problemy środowiskowe i sprzyjać łagodzeniu skutków zmian klimatycznych.

W koncepcji należy uwzględnić:

 • powiązania przestrzenne, przyrodnicze, krajobrazowe i funkcjonalne obszaru opracowania z jego najbliższym otoczeniem oraz z systemem hydrograficznym, układem zieleni i strukturą urbanistyczną Poznania,
 • uwarunkowania środowiskowe (warunki hydrograficzne, gruntowe, siedliskowe, klimatyczne),
 • rozwiązania komunikacyjne, w tym wskazanie miejsc lokalizacji przejść dla pieszych i elementów służących uspokojeniu ruchu oraz organizacji ruchu rowerowego, a także ruchu samochodowego,
 • potrzebę stworzenia przestrzeni służącej różnym grupom użytkowników,
 • ochronę istniejących wartościowych zespołów zieleni,
 • sposób i formę nawiązania do historii i tożsamości miejsca, zapewnienie spójnego wizerunku i formy elementów zagospodarowania obszaru opracowania (w ty nawierzchni, oświetlenia, małej architektury, itp.),
 • możliwość zastosowania rozwiązań pro-ekologicznych (małej retencji, powiększania powierzchni biologicznie czynnej, poprawy klimatu lokalnego, wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu lub zrównoważonego wytwórstwa),
 • możliwość ewentualnego etapowania prac realizacyjnych (procesu przekształceń).

Organizatorzy konkursu oczekują od jego uczestników pogłębionej analizy dotychczas przeprowadzonych opracowań programowych i projektowych dla tego terenu, które są w dyspozycji różnych organizacji, jednostek organizacyjnych Miasta Poznania, czy zasobów własnych lokalnych uczelni. Wspomniana dokumentacja może stanowić źródło inspiracji dla uczestników konkursu przy opracowywaniu własnych koncepcji programowoprzestrzennych dla tego terenu. Na uwagę zasługują takie opracowania, jak program społeczny rad osiedli z
2014 r. i nawiązująca do niego koncepcja autorstwa architektów Andrzeja Kurzawskiego i Jakuba Gwizdały (dostępne na stronie internetowej Rady Osiedla Sołacz) oraz projekt miejscowego planu zagospodarowania terenu opracowywany obecnie przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu.

Praca konkursowa powinna składać się z dwóch elementów:

 • jednej planszy ekspozycyjnej (ideowej) w formacie 100×70 cm, w układzie poziomym, wydruk na lekkim podkładzie,
 • zapisu elektronicznego planszy ekspozycyjnej (ideowej) w rozdzielczości 300 dpi, wielkość pliku nie może przekraczać 20 MB,
 • prezentacji składającej się z maksimum dziesięciu slajdów, zapisanej w formacie grafiki wektorowej w rozszerzeniu PDF jako jeden wielostronicowy plik, wielkość pliku nie może przekraczać 20 MB.

Szczegółowy sposób opracowywania planszy i prezentacji dostępny jest w regulaminie.

Wszelkie zapytania należy kierować na adres poznan@sarp.p

kalendarium

 • zgłoszenie udziału w konkursie: do 17 listopada 2023 roku,
 • termin przyjmowania pytań: do 8 grudnia 2023 roku,
 • termin składania prac: do 19 stycznia 2024 roku,
 • ogłoszenie wyników wręczenie nagród i wystawa pokonkursowa: okres trwania targów Budma 2024 (30.01. – 02.02.2024 roku).

nagrody

Pula przeznaczona na nagrody i wyróżnienia w konkursie wynosi nie mniej niż 6000 zł brutto. Sąd konkursowy przyzna nagrody i wyróżnienia, a ich liczba i wysokość będzie zależna od liczby i jakości nadesłanych prac.

Prace konkursowe zostaną ocenione według następujących kryteriów merytorycznych:

 • jakość rozwiązań przestrzennych i krajobrazowych, w tym przestrzeni publicznej i terenów zieleni,
 • wpisanie się w kontekst kulturowy, środowiskowy, historyczny i przestrzenny,
 • atrakcyjność i estetyka rozwiązań,
 • jakość i czytelność rozwiązań komunikacyjnych,
 • zgodność z zasadami projektowania zrównoważonego
 • spełnienie wytycznych organizatorów określonych w regulaminie konkursu.

sąd konkursowy

Skład Sądu Konkursowego:

 • arch. Krzysztof Frąckowiak — przewodniczący sądu,
 • prof. Anna Januchta-Szostak,
 • dr hab. Tomasz Kałuża, prof. UPP,
 • dr hab. Elżbieta Raszeja, prof. UAP,
 • dr hab. Krystyna Solarek, prof. PW,
 • prof. Krzysztof Szoszkiewicz,
 • dr Anna Fikus-Wójcik,
 • Marta Szydłowska — dyrektorka targów Budma, przedstawicielka MTP,
 • arch. Wojciech Krawczuk,
 • arch. Jakub Głaz,
 • arch. Bartosz Jarosz,
 • arch. Bartosz Małecki.

Zastępcami sędziów są: arch. Piotr Kluj i arch. Dawid Strębicki.

Do udziału w pracach sądu konkursowego bez prawa głosu w ocenach i głosowaniach zostaną zaproszeni konsultanci: Jakub Smykowski (Aquanet Retencja), arch. Andrzej Kurzawski, przedstawiciel rad osiedli przedstawiciel Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Sekretarzą organizacyjną jest Urszula Jaworska.

więcej informacji

Więcej szczegółów oraz materiały do pobrania znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://poznan.sarp.pl/2023/10/16/studencki-konkurs-architektoniczny-studialno-koncepcyjny-uwolnic-bogdanke/

regulamin

https://poznan.sarp.pl/wp-content/uploads/2023/10/REGULAMIN-KONKURSU_UWOLNIC-BOGDANKE_W-POZNANIU_do-publikacji.pdf

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE