Mienie i gospodarka finansowa izby

Art. 58.

1. Działalność samorządu zawodowego jest finansowana z jego majątku.

2. Majątek samorządu zawodowego stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i mienie ruchome.

3. Majątek samorządu zawodowego powstaje:

1) ze składek członkowskich;

2) z zapisów, darowizn i dotacji;

3) z wpływów z działalności gospodarczej;

4) z innych wpływów.

4. Majątkiem izby zarządza właściwa rada izby.

5. Izby prowadzą gospodarkę finansową zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Pytanie odnośnie zapisów ustawy „Samorządy zawodowe architektów i inżynierów budownictwa”

Załącznik do pytania (maks. 5mb)

ZALOGUJ SIĘ ABY ZADAĆ PYTANIE

USTAWA O SAMORZĄDACH ZAWODOWYCH ARCHITEKTÓW ORAZ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r.;
[tekst jednolity — obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r.; Dz. U. 2019 poz. 1117]

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE