okno zamknie się za 5

computer zapisz w ulubionych

XI edycja konkursu o Nagrodę im. M. Nowickiego

09 lutego '17
Dane techniczne
 
 
WYNIKI KONKURSU: LINK

 
 
Zapraszamy do udziału już w XI edycji konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego. Tym razem tematem konkursu jest architektura samowystarczalna, zrównoważona energetycznie, bezpieczna dla ludzi i środowiska, w którym żyjemy i oczywiście pięknie wpisująca się w otaczającą nas przestrzeń krajobrazową.


Ekologia to nie dodatek do postępującej urbanizacji. To istotna część otaczającego nas świata. Udział architektów w tworzeniu i jakościowym przekształcaniu zurbanizowanych przestrzeni nakłada na nich szczególną odpowiedzialność zarówno wobec przyszłych jej użytkowników, jak i naturalnego środowiska w skali globalnej.
Dlatego tworzenie budynków, które pozytywnie oddziałują na środowisko, na użytkowników i ich zdrowie oraz na krajobraz przestrzeni publicznej jest podstawowym zadaniem współczesnej architektury.

Powstające obiekty architektoniczne muszą — dla dobra nas wszystkich — uwzględniać biologiczną równowagę, czystość powietrza i wód, sposób pozyskiwania i zużycie energii. Zdrowy materiał, naturalne światło, naturalna wentylacja, poczucie bezpieczeństwa, ochrona przed szkodliwym działaniem zarówno sił natury, jak i skutkami dotychczasowych działań człowieka — te aspekty decydują o jakości zrównoważonego, samowystarczalnego, zdrowego i bezpiecznego budownictwa.


tematyka konkursu

Tworzenie budynków, które pozytywnie oddziałują na środowisko, na użytkowników i ich zdrowie:

  • budunki zeroemisyjne i plus energetyczne
  • korzystające z możliwie najtańszych w eksploatacji zródeł ciepła i chłodu.
  • uwzględniające możliwość magazynowania energii - ciepła / chłodu

Powstające obiekty architektoniczne muszą uwzględniać sposób pozyskiwania i zużycie energii.
Zdrowa wentylacja, poczucie bezpieczeństwa, — te aspekty decydują o jakości zrównoważonego, samowystarczalnego, zdrowego i bezpiecznego budownictwa.

 

terminarz konkursu

Data ogłoszenia konkursu: 30 grudnia 2016 roku

Termin przyjmowania prac: 5 lutego 2017 roku

Ogłoszenie wyników konkursu (podczas targów BUDMA w Poznaniu): 9 lutego 2017 roku

 

 

 

regulamin konkursu

 

Cele i zadania konkursu
Celem konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego jest promocja innowacyjnych rozwiązań w architekturze polskiej. Pragniemy również, aby dzięki naszemu konkursowi wzrosło zainteresowanie architektów problematyką innowacyjności architektonicznej.

Zamierzeniem organizatorów jest premiowanie dokonań architektów, których dzieła mają istotny wkład w kształtowanie rodzimej kultury architektonicznej. Poszukiwanie nowych sposobów modelowania przestrzeni charakteryzującej się wysoką jakością i walorami estetycznymi, potrzeba ochrony środowiska, rozwijania i wdrażania w budownictwie oraz w architekturze technologii i materiałów przyjaznych człowiekowi, stają się niezbędnymi warunkami uwrażliwienia odbiorców i użytkowników architektury na jej jakość oraz edukacyjną i wychowawczą rolę.

Jak co roku do współpracy zapraszamy przedstawicieli przemysłu budowlanego, producentów materiałów i twórców technologii. Dla nich udział w tworzeniu nagrody to także szansa na własny rozwój i ekonomiczny sukces. Inspiracje płynące z wyróżnianych projektów pozwolą im sięgnąć po nowe rozwiązania i na zasadzie sprzężenia zwrotnego dające architektom możliwości tworzenia lepszej architektury.Organizator
: Firma Wydawniczo-Reklamowa RAM
Patronat medialny: miesięcznik Architektura & Biznes


Niniejszy regulamin określa ogólne założenia konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego. Dokument „Warunki konkursu” określa szczegółowe warunki udziału w konkursie oraz zobowiązania Organizatora i stanowi jego integralną część. Oba dokumenty dostępne są do pobrania na stronie www.architekturaibiznes.com.pl lub w Biurze Wydawcy miesięcznika Architektura & Biznes, ul. Świętokrzyska 12, pok. 513, 30-015 Kraków.1. Warunki udziału

1.1. Do konkursu zostaną dopuszczone projekty, które nie zostały zgłoszone do poprzednich edycji Konkursu.

1.2. Nagrodą studencką wyróżnione zostaną prace, które powstały nie wcześniej niż trzy lata od daty ogłoszenia konkursu.

1.3. Uprawnieni do wzięcia udziału w konkursie są architekci, architekci wnętrz oraz architekci krajobrazu z całej Polski, studenci i absolwenci uczelni kierunkowych z całej Polski.

1.4. Uczestnik konkursu musi posiadać nieograniczone prawa autorskie do zgłaszanej
pracy.

1.5. Członkowie jury nie mogą brać udziału w konkursie.

1.6. Dokumentację konkursową należy złożyć w terminie wskazanym w „Warunkach konkursu”. Musi być kompletna i odpowiadać we wszystkich punktach kryteriom formalnym. Dokumentacje nie spełniające tych wymogów nie będą zakwalifikowane do konkursu.

1.7. Nagroda główna i wyróżnienia przyznawane będą autorowi (autorom) za koncepcję architektoniczną noszącą cechy rozwiązania wybitnie innowacyjnego. Innowacyjność prac rozumiana będzie jako nowatorstwo rozwiązań w zakresie estetycznym, technicznym, ekologicznym i funkcjonalnym, stanowiące o wyjątkowości pracy i jej wysokiej jakości.2. Prace

2.1. Autor pracy zgłaszanej do konkursu proszony będzie o złożenie kompletnej dokumentacji w formie określonej w „Warunkach konkursu”.

2.2. Uczestnik konkursu musi załączyć deklarację twórcy, w której wyraża akceptację warunków konkursu, a także oświadcza, iż jest autorem złożonego projektu.

2.3. Przekazane Organizatorowi materiały dotyczące prac w formie elektronicznej pozostaną w archiwum miesięcznika Architektura & Biznes.

2.4. Plansze ekspozycyjne mogą zostać wykorzystane przez organizatorów do publikacji oraz do realizacji wystawy prac finalistów.

2.5. Plansze podlegają zwrotowi lub komisyjnemu zniszczeniu.

2.6. Zwrot prac nastąpi tylko i wyłącznie na wniosek uczestnika konkursu. Prace zostaną przesłane przez Organizatora pocztą kurierską na koszt uczestnika.3. Składanie prac

3.1. Składanie i przyjmowanie prac konkursowych odbędzie się do dnia i godziny wskazanych w „Warunkach konkursu”. Prace otrzymane po tej dacie nie będą rozpatrywane. Jako datę złożenia pracy rozumie się datę jej osobistego przekazania pod wskazany adres lub dostarczenia jej przez kuriera lub listonosza.4. Jury

4.1. Oceną prac zajmuje się niezależne jury. W skład jury konkursu wejdą autorytety z dziedziny architektury, krytyki architektonicznej i historii architektury.

4.2. Jury w składzie czteroosobowym powoływane będzie każdorazowo przez Firmę Wydawniczo-Reklamową RAM Sp. z o.o. — wydawcę miesięcznika Architektura & Biznes.5. Nagrody

5.1. Jury przyzna nagrody pieniężne, wyróżnienia oraz dyplomy pamiątkowe.

5.2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez prezesa Firmy Wydawniczo-Reklamowej RAM Sp. z o.o.

5.3. Całkowita pula nagród, wysokość poszczególnych nagród i termin ogłoszenia
wyników określone są w „Warunkach konkursu”.

5.4. W przypadku przyznania nagrody osobie prawnej zwycięzca konkursu zobowiązuje się do opłacenia wszystkich podatków należnych z tytułu uzyskania nagrody.

5.5. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

5.6. Nagroda publiczności zostanie przyznana na podstawie głosowania na prace zaprezentowane na stronie www.architekturaibiznes.com.pl6. Kryteria oceny prac i eliminacji wstępnej

6.1. Kryteria oceny zostaną ustalone przez jury, przy zachowaniu zasad określania stopnia innowacyjności prac konkursowych zawartych w podpunkcie 1.7. Regulaminu.7. Publikacje

7.1. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na łamach miesięcznika Architektura & Biznes.

7.2. Prace zostaną opublikowane również na stronie www.architekturaibiznes.com.pl.8. Postanowienia końcowe

8.1. Organizator zastrzega sobie prawo do uzupełniania listy patronów w trakcie organizacji całego przedsięwzięcia.

8.2. Wszystkie zmiany w Regulaminie wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do Regulaminu.

8.3. W kolejnych edycjach konkursu jego tematyka ulegać będzie zmianie.

 

 

 

warunki konkursu

 

 

 

 

kontakt z biurem organizatora 

 

osoba kontaktowa

Marta Bąk
tel: 12 632-34-02
email: 
m.bak@architekturaibiznes.com.pl

Głos został już oddany