Ulga termomodernizacyjna 2023. Jak z niej skorzystać?

Trwa okres rozliczania podatków. Właściciele domów jednorodzinnych mogą odliczyć od podatku koszty poniesione w ramach termomodernizacji budynku. Jak to zrobić?

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Podatnicy, będący właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych mają prawo do ulgi podatkowej w rozliczeniu PIT-36, PIT-37, PIT36L i PIT-28. Tyczy się to również właścicieli domów w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej. Odliczenia można dokonać w pełnej kwocie poniesionych wydatków. Mówiąc prościej, całą kwotę, którą wydaliśmy na ocieplenie, możemy odliczyć od dochodu. Odliczenie odnosi się do wydatków na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i wszelkiego rodzaju usług związanych z realizacją termomodernizacji. Odliczyć od podstawy opodatkowania można do 53 tys. zł. Co ważne, każdy z małżonków ma swój limit, dlatego małżonkowie mogą odliczyć łącznie 106 tys. zł. Do odliczenia nie potrzeba żadnych dodatkowych dokumentów. Wymagane są tylko i wyłącznie faktury VAT z danymi inwestora oraz informacje dotyczące tego, na co poniesiono wydatki. Faktura musi być natomiast wystawiona przez czynnego podatnika VAT.

Możesz odliczyć koszty poniesione podczas termomodernizacji budynku

Możesz odliczyć koszty poniesione podczas termomodernizacji budynku

© TermoOrganika

Czym jest termomodernizacja?

Przepisy przewidują cztery działania, które są tzw. przedsięwzięciem termomodernizacyjnym.

Są to:

- ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych

- ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków

- wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a

- całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne, lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji

Możesz odliczyć nawet do 53 tys. zł

Możesz odliczyć nawet do 53 tys. zł

© TermoOrganika

Warunki skorzystania z ulgi

By skorzystać z ulgi, podatnicy powinni:

- rozpocząć proces termomodernizacji – nie jest wymagany audyt

- zakupić produkty i usługi objęte wykazem „ulgi termomodernizacyjnej”

- ukończyć termomodernizację w okresie trzech lat od pierwszego wydatku

- odliczać wydatki na bieżąco za każdy rok w deklaracji rocznej PIT

- posiadać faktury na wszystkie odliczane wydatki

Należy pamiętać, że nie można odliczyć wydatków, które zostały wcześniej zrefinansowane, np. dotacją uzyskaną w ramach programu „Czyste powietrze”, „Mój prąd”, bądź z funduszy gminnych. Ulga nie dotyczy również nowych, dopiero stawianych budynków. Posiadanie więcej niż jednego domu nie oznacza zwielokrotnienia ulgi na remont.

Właściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej

Właściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej

Co można odliczyć?

Odliczeniu podlegają wydatki na usługi, materiały budowlane i urządzenia. Odliczyć można pieniądze wydane na:

- materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem

- węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury

- kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin

- kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin

- zbiornik na gaz lub zbiornik na olej

- kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy

- przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej

- materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej

- materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej

- materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego

- pompa ciepła wraz z osprzętem

- kolektor słoneczny wraz z osprzętem

- ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem

- stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne

- materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu

- wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

- wykonanie analizy termograficznej budynku

- wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi

- wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej

- docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych, lub fundamentów

- wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych

- wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania, lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej

- montaż kotła gazowego kondensacyjnego

- montaż kotła olejowego kondensacyjnego

- montaż pompy ciepła

- montaż kolektora słonecznego

- montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego

- montaż instalacji fotowoltaicznej

- uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin

- regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji

- demontaż źródła ciepła na paliwo stałe

Budujesz lub remontujesz dom? Mamy dla Ciebie więcej informacji! Kliknij TUTAJ

Opracowanie: KATARZYNA SZOSTAK

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
Bestsellery