Rzeszów

termin składania prac

19.04.2024

Konkurs na opracowanie projektu budowy budynku biurowo-laboratoryjnego w standardzie pasywnym na potrzeby biura Urzędu Dozoru Technicznego w Rzeszowie

organizator: Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego ogłosił konkurs na opracowanie projektu budowy budynku biurowo-laboratoryjnego w standardzie pasywnym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, miejscami postojowymi oraz zbiornikiem retencyjnym wód opadowych na potrzeby Biura Urzędu Dozoru Technicznego w Rzeszowie.

Urząd Dozoru Technicznego ogłosił konkurs na opracowanie projektu budowy budynku biurowo-laboratoryjnego w standardzie pasywnym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, miejscami postojowymi oraz zbiornikiem retencyjnym wód opadowych na potrzeby Biura Urzędu Dozoru Technicznego w Rzeszowie.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wyłonienie najlepszej pracy, projektu koncepcyjnego budowy budynku biurowo-laboratoryjnego siedziby Biura Urzędu Dozoru Technicznego w Rzeszowie oraz zaproszenie laureata I Nagrody do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej będącej uszczegółowieniem pracy konkursowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

warunki

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

Projektowany wolnostojący obiekt z płaskim dachem powinien komponować się z otoczeniem, charakteryzować się zwartą bryłą, reprezentować wyróżniającą się czystość i elegancję formy. Dzięki właściwej orientacji na działce i wysokim parametrom izolacji termicznej przegród powinien ograniczać straty ciepła, a optymalnie zaprojektowane przeszklenia winny pozwalać na maksymalne wykorzystanie światła dziennego i ochronę przed przegrzewaniem. W południowej części działki należy uwzględnić zbiornik retencyjny wód opadowych z przepompownią.

Wstępne obliczenia wykonane powinny być w programie do Projektowania Budynków Pasywnych PHPP w wersji obowiązującej do procesu certyfikacji kryteriów Passivhaus Institut w Darmstadt.

 
Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

 • I Nagroda — 40 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w celu udzielenia zamówienia na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
 • II Nagroda — 20 000 zł brutto
 • III Nagroda — 15 000 zł brutto

kalendarium

 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu w zakresie dopuszczenia do udziału w konkursie: 12 lutego 2024 roku

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, dokumentów i oświadczeń: 16 lutego 2024 roku

 • Termin zawiadomienie uczestników o ocenie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie i przekazanie zaproszenia do składania prac konkursowych uczestnikom dopuszczonym do udziału w konkursie: 4 marca 2024 roku

 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu w zakresie dotyczący przygotowania i złożenia prac konkursowych: 15 kwietnia 2024 roku
 • Termin składania prac konkursowych: 19 kwietnia 2024 roku

 • Termin ogłoszenia wyników konkursu: 20 maja 2024 roku

sąd konkursowy

 • Tomasz Lechowski — przewodniczący sądu konkursowego
 • Maciej Jamroży — zastępca przewodniczącego sądu konkursowego
 • Kamil Wiśniewski — ekspert z zakresu budownictwa energooszczędnego i pasywnego
 • Paweł Domeracki
 • Remigiusz Gatkowski
 • Józef Jankowski
 • Monika Paździor
 • Wiesław Łobaza
 • Paweł Moch — sekretarz sądu konkursowego
 • Marlena Bucik — sekretarz sądu konkursowego

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ec66af30-b45b-11ee-b628-1a85378e6c0a

regulamin

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ec66af30-b45b-11ee-b628-1a85378e6c0a

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE