Siedlce

termin składania prac

31.08.2022

Konkursu na projekt koncepcji urbanistyczno-architektonicznej amfiteatru miejskiego wraz z terenem przyległym w Siedlcach

organizator: Prezydent Miasta Siedlce | inwestor: Miasto Siedlce

Ponad dwa lata temu amfiteatr w Siedlcach nie przeszedł kontroli nadzoru budowlanego i musiał zostać zamknięty. Teraz miasto zachęca do udziału w konkursie koncepcyjnym na projekt nowego amfiteatru wraz z przyległym terenem. Regulamin konkursu wzbudził jednak wątpliwości Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP.

cel

Przedmiotem konkursu jest sporządzenie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej amfiteatru miejskiego w Siedlcach wraz z terenem przyległym, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1 obręb 40, położonej w u zbiegu ul. Kazimierzowskiej, ul. Bolesława Prusa i ul. Eugeniusza Wiszniewskiego.

Organizator oczekuje twórczego podejścia do rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych obszaru objętego konkursem w ramach stworzenia przestrzeni dla spotkań i rekreacji, stanowiących wspólną przestrzeń dla aktywności społeczno-kulturalnej miasta.

warunki

Konkurs jest konkursem otwartym, koncepcyjnym, jednoetapowym. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową. Komisja spośród złożonych prac wybierze trzy najlepsze. Konkurs nie jest konkursem realizacyjnym.

Obszar, który jest przedmiotem konkursu na opracowanie koncepcji, znajduje się na terenie objętym obowiązującym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający nie dopuszcza polemiki z planem miejscowym.

Koncepcja zagospodarowania terenu powinna uwzględniać przeznaczenie terenu na ogólnodostępne miejsca wydarzeń kulturalnych i rekreacji z zachowaniem funkcji przyrodniczych. Koncepcja powinna zawierać analizę zagadnienia, określającą sposób użytkowania terenu, przedstawioną w formie graficznej wraz z opisem zamierzenia.

Część graficzna powinna zawierać następujące rysunki:

 • plany orientacyjne w skali 1:1000 pokazujące powiązania przestrzenne i funkcjonalne w następującym zakresie, schemat zabudowy, schemat komunikacji, schemat zieleni,
 • zagospodarowanie terenu opracowania konkursowego w skali 1:250 pokazujące w szczególności: układ funkcjonalno-przestrzenny, organizację przestrzeni ruchu pieszego, rowerowego, ewentualnych miejsc parkingowych, organizację różnej aranżacji przestrzeni wspólnej sprzyjającej integracji, dyspozycję zieleni wysokiej i niskiej, ewentualne elementy rozwiązań kubaturowych, elementy małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci itp.), oświetlenie, oznaczenie charakterystycznych rzędnych, inne elementy – według uznania projektanta.

Część opisowa powinna zawierać opis koncepcji zagospodarowania terenu opracowania konkursowego, a w szczególności: przyjętą ideę rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych, przyjęty program funkcjonalno-użytkowy, opis schematu komunikacyjnego (chodniki, ścieżki rowerowe, place, miejsca parkingowe, itp.), opis materiałowy, uwagi dodatkowe.

W koncepcji należy uwzględnić: budowę nowego amfiteatru z możliwością lokalizacji pomieszczeń usługowych pod widownią, przebudowę nasypu ziemnego w południowej części działki, służącego do jazdy na sankach, wraz z jego oświetleniem, zachowanie istniejącego drzewostanu. Dodatkowo inicjatywa musi pozwolić na zachowanie pomnika „90 lat Lasów Państwowych” oraz zrealizowanej inwestycji tj. „Przebudowa Alei Kasztanowej na terenie Parku Miejskiego w Siedlcach”.

stanowisko Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP

Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP wyraziła uznanie za zorganizowanie konkursu, wskazała jednak na wątpliwości i obawy co do rozwiązań zaproponowanych w regulaminie przez organizatorów, ich listę przedstawiamy poniżej:

 • w ocenie IARP realizacja konkursów na podstawie reguły wynikające z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych, przez podmioty dysponujące środkami publicznymi służy jakości tych postępowań, dlatego sugerowane jest w przeprowadzanie postępowań konkursowych w tym trybie,
 • regulamin konkursu, nie wskazuje składu komisji konkursowej, jak również nie określa kwalifikacji członków tego ciała do oceny prac konkursowych, czy też procedury, w jakiej zostanie wyłoniony skład komisji, co może budzić zastrzeżenia uczestników, co do bezstronności i fachowości składu tej komisji,
 • organizator wymaga złożenia oświadczenia, zgodnie z treścią, którego uczestnik konkursu przekazuje prawa majątkowe oraz wyraża zgodę na modyfikację koncepcji wedle uznania organizatora, co w naszej ocenie godzi w osobiste prawa autorskie, naruszając uprawnienie do integralności utworu.

Izba zachęciła zamawiającego do skorygowania konkursu, co zachęci do udziału większą liczbę potencjalnych uczestników oraz wpłynie na różnorodność rozwiązań prezentowanych w pracach konkursowych. Do czasu uwzględnienia powyższych uwag oraz wprowadzenia zmian w treści regulaminu konkursu lzba, nie będzie rekomendować udziału w przedmiotowym postępowaniu konkursowym.

kalendarium

 • pytania dotyczące konkursu — do 31 maja 2022 roku na adres bartosz.rosa@um.siedlce.pl,
 • termin składania prac — do 31 sierpnia 2022 roku,
 • ogłoszenie wyników — do 30 dni po zakończeniu naboru prac konkursowych.

nagrody

W konkursie przewidziano przyznanie następujących nagród:

 • I Nagroda — 15 tys. zł brutto,
 • II Nagroda — 10 tys. zł brutto,
 • III Nagroda — 5 tys. zł brutto.

Prace będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

 • wartości programowo-przestrzenne, funkcjonalne i kompozycyjne zagospodarowania terenu w obrębie granic opracowania konkursowego,
 • wartości rozwiązań architektonicznych obiektu w tym: wartości funkcjonalne, przestrzenne, konstrukcyjne, kompozycyjne i estetyczne,
 • walory eksploatacyjne, wartości materiałowe i realizacyjne obiektu.

komisja konkursowa

Komisja konkursowa zostanie powołana przez prezydenta Miasta Siedlce odrębnym zarządzeniem i zostanie podana na stronie konkursu.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania, załączniki do regulaminu i wytyczne dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://siedlce.pl/aktualnosci/2022/aktualnosci-03-2022/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-architektonicznej-amfiteatru#nav

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE