Żyrardów

termin składania prac

31.01.2024

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji modernizacji budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie

organizator: Miasto Żyrardów

Miasto Żyrardów ogłosiło konkurs urbanistyczno – architektoniczny na opracowanie koncepcji modernizacji budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Mostowej 1. Termin zgłaszania projektów mija 31 stycznia br.

cel

Głównym celem inwestycyjnym konkursu jest przeprowadzenie modernizacji budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Mostowej 1. Działanie inwestycyjne ma za zadanie wzmocnić rolę kultury, promować i wpłynąć na rozwój zainteresowania dziedzictwem kulturowym lokalnych odbiorców.

warunki

Konkurs jest jednoetapowy, studialny, otwarty, architektoniczno-urbanistyczny. Uczestnikami mogą być osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji modernizacji budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie z zagospodarowaniem terenu, która zaproponuje:

 • najkorzystniejsze rozwiązania pod względem funkcjonalno-przestrzennym i estetycznym, spójnym architektonicznie dla budynku, zagospodarowania terenu oraz zabudowy tarasu,
 • rozwiązania w zakresie termomodernizacji,
 • spełni wymogi przystosowania obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • uwzględni aspekty ekologizacji instytucji (tzn. poprawa wpływu na środowisko funkcjonowania i zarządzania całej instytucji) poprzez zastosowanie rozwiązań energooszczędnych,
 • zaproponuje rozwiązania w zakresie obiegu cyrkuralnego i zwiększającego odporność na skutki zmian klimatycznych, niskoemisyjnych.

Zakres konkursu — opracowanie koncepcji obejmującej:

 • część architektoniczną modernizacji budynku oraz zabudowy tarasu z ujednoliceniem wizerunku architektonicznego:
  - elewacja i dach budynku,
  - stolarka okienna i drzwiowa (drzwi zewnętrzne),
  - wejście do budynku,
  - zabudowa tarasu (tył budynku) - możliwe zwiększenie powierzchni tarasu. Zabudowa z przeszkleniami służyć będzie do całorocznego wykorzystania na cele kulturowe. Należy uwzględnić wyjście na teren zielony oraz udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami,
  - kolektory słoneczne na dachu budynku lub inne rozwiązania w zakresie spełnienia założeń określonych regulaminie,
 • aranżację wnętrz (układ funkcjonalny pomieszczeń, wyposażenie związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji oraz usług teleinformatycznych),
 • aranżację zagospodarowania terenu: ogrodzenie, parking przed budynkiem (w obrębie działki), teren zielony,
 • dostosowanie budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami (m.in. podjazd, wnętrze budynku, schodołaz).

Koncepcja powinna zawierać analizę zagadnienia, określającą sposób użytkowania obiektu — przedstawioną w formie graficznej wraz z opisem zamierzenia.

Część graficzną należy przedstawić na jednostronnie zadrukowanych planszach, opartych na lekkim sztywnym podkładzie. Liczba plansz od 2 do 4 w formacie BI w układzie poziomym.

Część graficzna powinna zawierać następujące elementy:

 • Plansza I: rysunek koncepcji budynku,
 • Plansza II: przedstawiająca koncepcję zaprojektowanego zagospodarowania terenu w skali 1:500 naniesiony na mapę zasadniczą.

Plansza I i II powinna być uzupełniona (możliwość umieszczenia rysunków na kolejnych planszach): charakterystycznymi rzutami z rozwinięciem widokowym (rzuty zaznaczone na koncepcji — plansza I); charakterystyczne widoki koncepcji (zaznaczone na planszy I); detale autorskie, czyli elementy pracy warte wyeksponowania (charakterystyczne detale urbanistyczne i architektoniczne).

Część opisowa — wymagana forma: maksymalnie 10 stron (bez okładki) A4 w orientacji pionowej w języku polskim, powinna zawierać opis koncepcji, ze szczególnym uwzględnieniem elementów projektu trudnych do przedstawienia w części graficznej (bez grafik). Należy uwzględnić również — bilans powierzchni o różnym przeznaczeniu, — schematyczny opis rozwiązań materiałowych, — szacunkowy koszt realizacji koncepcji, uwagi dodatkowe wg uznania autora.

Uwaga: Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wskazanych polach eksploatacji, tj. w zakresie: utrwalania i zwielokrotnienia pracy, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony powyżej, publiczne prezentowanie podczas debat, ogłoszenia wyników konkursu, na wystawie pokonkursowej, podczas konsultacji społecznych i dyskusji publicznych, prezentowanie w środkach masowego przekazu, serwisach informacyjnych, na stronach podmiotowych Organizatora oraz na profilach w serwisach społecznościowych.

kalendarium

 • termin zadawania pytań: do 12 stycznia 2024 roku, pytania można kierować na adres tylutki@zyrardow.pl lub kolczak@zyrardow.pl,
 • termin składania prac konkursowych: do 31 stycznia 2024 do godz. 15.00,
 • rozstrzygnięcie konkursu: do 30 dni od terminu złożenia prac.

nagrody

W konkursie przyznane zostaną następujące nagrody:

 • I Nagroda — 5 tys. zł brutto,
 • II Nagroda — 3 tys. zł brutto,
 • III Nagroda — 1 tys. zł brutto.

Kryteria oceny prac:

 • zgodność zastosowanych rozwiązań z celem konkursu,
 • funkcjonalność i atrakcyjność rozwiązań,
 • jakość i estetyka rozwiązań,
 • dobór zaproponowanych materiałów,
 • realność realizacji projektu i jego ekonomika.

Kryteria nie podlegają rangowaniu, każde z nich ma taką samą wartość.

komisja konkursowa

W skład komisji konkursowej wchodzą:

 • Adam Lemiesz — zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa,
 • Jerzy Naziębło — dyrektor Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie,
 • Beata Tylutki — dyrektorka Wydziału Inwestycji UM Żyrardowa,
 • Karolina Olczak — inspektora w Wydziale Inwestycji UM Żyrardowa,
 • Małgorzata Walczak — dyrektorka Miejskiego Zespołu Urbanistycznego.

więcej informacji

Regulamin konkursu oraz załączniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Żyrardowa.

warunki

https://www.bip.zyrardow.pl/a,114363,ogloszenie-konkursu-urbanistyczno-architektonicznego-na-opracowanie-koncepcji-modernizacji-budynku-m.html

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE