Białystok

termin składania prac

16.06.2023

Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na opracowanie koncepcji projektowej pomnika Prezydenta Sybiraka — Seweryna Nowakowskiego, na Bulwarach Kościałkowskiego w Białymstoku

organizator: Departament Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Miasto Białystok ogłosiło realizacyjny konkurs rzeźbiarsko-architektonicznym na opracowanie koncepcji pomnika upamiętniającego ostatniego przedwojennego prezydenta Białegostoku — Seweryna Nowakowskiego.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie przez Miasto Białystok wybitnej pod względem artystycznym koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego Prezydenta Sybiraka — Seweryna Nowakowskiego na Bulwarach Kościałkowskiego w Białymstoku, vis-a-vis „Willi Prezydenckiej” przy ul. Akademickiej 26, przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań urbanistycznych, historycznych i krajobrazowych oraz ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jak czytamy w regulaminie konkursu — Seweryn Nowakowski, począwszy od 1931 roku — najpierw jako Komisarz Rządowy, a następnie ostatni przedwojenny Prezydenta Miasta Białegostoku — aktywnie pracował na rzecz rozwoju Białegostoku aż do czasu aresztowania przez NKWD w październiku 1939 roku. Konsekwentnie realizowane przez niego projekty inwestycyjne oraz działania mające na celu poszukiwanie płaszczyzn dialogu i wzajemnego poszanowania ludzi o różnych przekonaniach powodowały, że jego działalność miała istotną rangę zarówno gospodarczą, jak i społeczną dla rozwoju cywilizacyjnego miasta Białegostoku. Za zasługi na polu pracy samorządowej i społecznej Seweryn Nowakowski został odznaczony w 1934 roku Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego.
Jego zaangażowanie i determinacja w dążeniu do przebudowy i „wykreowania” nowej wizji Białegostoku przy poszanowaniu istniejących wartości kulturowych, w pełni uzasadniają potrzebę upamiętnienia Seweryna Nowakowskiego w formie pomnika, który zostałby zlokalizowany w przestrzeni publicznej centrum miasta Białegostoku.

Rozwiązania projektowe przedstawione w pracach konkursowych powinny zatem wzbogacać przestrzeń centrum miasta o dzieło artystyczne o charakterze oryginalnym oraz odpowiednio „osadzonym” w kontekście sytuacyjnym miejsca, w którym pomnik zostanie zrealizowany.

warunki

Konkurs został zorganizowany jako jednoetapowy, nieograniczony, o charakterze realizacyjnym, w którym uczestnicy konkursu przystępują do konkursu, składając pracę konkursową wraz z pisemnym zgłoszeniem do udziału w konkursie.

Konkurs adresowany jest do artystów rzeźbiarzy i artystek rzeźbiarek. Uczestnicy mogą brać udział w konkursie indywidualnie lub zespołowo. Każdy uczestnik może złożyć w konkursie tylko jedną pracę konkursową.

Maksymalny, planowany koszt realizacji inwestycji polegającej na budowie pomnika we wskazanej lokalizacji na Bulwarach Kościałkowskiego w Białymstoku, został ustalony przez zamawiającego na kwotę: 227 687 44 zł netto.

Mając na względzie powyższe ustalenia, zamawiający wymaga, aby łączny koszt wykonania prac, polegających na szczegółowym opracowaniu wybranej pracy konkursowej nie przekraczał kwoty: 187 037,04 zł netto — tj. 202 000,00 zł brutto (wraz z podatkiem VAT).

Mając na względzie lokalizację projektowanego upamiętnienia w przestrzeni modernistycznego założenia Bulwarów Kościałkowskiego oraz bliskie sąsiedztwo parku Planty — łączącego elementy parku naturalnego i parku francuskiego z bogactwem elementów małej architektury — uczestnicy konkursu powinni podjąć decyzje o sposobie ukształtowania formy pomnika. W tym celu należy przeanalizować możliwość oraz zasadność nadania projektowanemu pomnikowi „tradycyjnej” formy przestrzennej — tj. wykonania projektowanego upamiętniania w postaci rzeźby pomnikowej (np. popiersia) umieszczonej na cokole — albo zerwania z tradycyjną formą pomnika uzyskaną np. poprzez redukcję lub „zlanie” postumentu z rzeźbą w jedną całość.

Ze względu na powyższe uwarunkowania, zmawiający proponuje przyjęcie następujących zaleceń w zakresie kompozycji przestrzennej i rozwiązań materiałowych projektowanego pomnika należy dążyć do ukształtowania upamiętnienia Prezydenta Sybiraka w formie działa rzeźbiarskiego, na które składałyby się w szczególności:

 • rzeźba pomnikowa, przedstawiająca portret albo pełną postać Seweryna Nowakowskiego, zaprojektowana jako element, który będzie wykonany jako odlew z brązu patynowanego,
 • tablica memoratywna albo napis (SEWERYN NOWAKOWSKI, UR. 8 STYCZNIA 1894 R. KOMISARZ RZĄDOWY BIAŁEGOSTOKU OD ROKU 1931, PREZYDENT BIAŁEGOSTOKU W LATACH 1934 - 1939. BIAŁOSTOCZANIE 2023),
 • tabliczka informacyjna zapisana w alfabecie Braille'a.

Wymienione powyżej elementy powinny tworzyć umiejętnie zakomponowaną i harmonijnie ukształtowaną artystyczną całość.

Ze względu na sieci infrastruktury technicznej istniejące w granicach terenu objętego zakresem opracowania konkursowego, posadowienie (fundamentowanie) projektowanego pomnika powinno zajmować powierzchnię nie większą niż 2,4 × 2,4 m w rzucie poziomym.

W zakresie zagospodarowania otoczenia pomnika dopuszcza się możliwość przedstawienia rozwiązań projektowych mających na celu jego właściwą ekspozycję poprzez:

 • utwardzenie kostką lub płytami kamiennymi nawierzchni wokół pomnika,
 • obsadzenie trawników ozdobnymi bylinami wieloletnimi zimującymi w gruncie,
 • rozmieszczenie elementów małej architektury, w tym np. elementów iluminacji (oświetlenia) pomnika.

Ponadto, przy opracowywaniu koncepcji projektowej pomnika należy uwzględnić konieczność:

 • zagospodarowania terenu objętego opracowaniem konkursowym w sposób zgodny z ustaleniami planu miejscowego oraz projektem rewaloryzacji parku Planty,
 • zaprojektowania pomnika w sposób odpowiedni do rangi zamierzenia oraz jego lokalizacji w strukturze przestrzennej centrum Białegostoku, przy zastosowaniu rozwiązań, które pozwolą na jego zrealizowanie przy wykorzystaniu wymienionych w regulaminie środków finansowych,
 • zastosowania rozwiązań plastyczno-materiałowych, które będą miały trwały charakter oraz wysoką jakość estetyczną,
 • zachowania zgodności przyjętych rozwiązań projektowych z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
 • zachowania drzew istniejących w sąsiedztwie projektowanego pomnika, które mogą zostać poddane zabiegom pielęgnacyjnym i ewentualnej przecince w celu odsłonięcia widoku na „Willę Prezydencką” przy ul. Akademickiej 26.

Kryteria oceny:

 • kryterium K1 — wartości ideowo-przestrzenne, w tym oryginalność wykreowanej idei projektowej w kontekście spełnienia celu konkursu (20%),
 • kryterium K2 — wartości artystyczne, w tym jakość estetyczna wykreowanego pomnika oraz jego walory plastyczno-materiałowe (70%),
 • kryterium K3 — realność wykonania oraz umiejętność dostosowania przyjętych rozwiązań projektowych do ustalonych kosztów realizacji pomnika 10%).

nagrody

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

 • I Nagroda — 14 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,
 • II Nagroda — 7 tys. zł,
 • dwa wyróżnienia w wysokości po 3.500 zł każde.

Przedmiotem zamówienia, które zostanie udzielone w wyniku negocjacji przeprowadzonych pomiędzy zamawiającym a zwycięzcą konkursu, będzie wykonanie usługi polegającej na szczegółowym opracowaniu pracy konkursowej — opracowania umożliwiającego podjęcie przez zamawiającego działań inwestycyjnych mających na celu realizację przedmiotu konkursu.

kalendarium

 • składanie (nadsyłanie) prac konkursowych — do 16 czerwca 2023 roku, do godz. 15:30
 • rozstrzygnięcie konkursu — 29 czerwca 2023 roku,
 • ogłoszenie wyników rozstrzygniętego konkursu — 30 czerwca 2023 roku,
 • orientacyjny termin realizacji przedmiotu zamówienia — do dnia 15 kwietnia 2024 roku.

sąd konkursowy

W skład sądu konkursowego wchodzą:

 • Jarosław Perszko — artysta rzeźbiarz, Politechnika Białostocka, przewodniczący sądu,
 • Rafał Rudnicki — Zastępca Prezydenta Miasta, zastępca przewodniczącego,
 • Robert Kaja — artysta rzeźbiarz, ASP w Gdańsku, sędzia referent,
 • Michał Jackowski — artysta rzeźbiarz,
 • Przemysław Tuchliński — Zastępca Prezydenta Miasta,
 • Jolanta Szczygieł-Rogowska — Galeria im. Sleńdzińskich,
 • Danuta Anna Pieciul — Departament Kultury, Promocji i Sportu UM w Białymstoku,
 • Joanna Pieńkowska — Biuro Zamówień Publicznych UM w Białymstoku.

Sekretarzami są: Bogumił Sawicki i Ewa Pyłkowka (Departament Urbanistyki i Architektury UM w Białymstoku).

więcej informacji

Więcej informacji, dokumenty, załączniki oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://www.bip.bialystok.pl/postepowania/zamowienia/konkurs-rzezbiarsko-architektoniczny-na-opracowanie-koncepcji-projektowej-pomnika-prezydenta-sybiraka-seweryna-nowakowskiego-na-bulwarach-koscialkowskiego-w-bialymstoku.html

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE