Skała

termin składania prac

08.12.2023

Jednoetapowy, realizacyjny, ograniczony konkurs na koncepcję architektoniczną przebudowy Rynku w Skale

organizator: Urząd Miasta i Gminy w Skale, SARP oddział Kraków

Urząd Miasta i Gminy w Skale wraz z SARP oddział Kraków ogłosili jednoetapowy, realizacyjny, ograniczony konkurs na koncepcję architektoniczną przebudowy Rynku w Skale. Pula nagród wynosi 80 tysięcy złotych brutto.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektonicznej przebudowy Rynku w Skale. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu znajduje się w załączniku M01 do regulaminu konkursu, natomiast obszar opracowania konkursowego wskazany jest w załączniku M03.

warunki

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, ograniczonym i realizacyjnym, tzn. w którym nagrodami są nagrody pieniężne oraz zaproszenie autora wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie pracy konkursowej.

Konkurs podzielony jest na etapy: kwalifikacyjny i prac konkursowych.

W konkursie podstawową zasadą jest zasada anonimowości prac konkursowych.

Szacunkowy planowany łączny koszt realizacji inwestycji w wynosi: 5 400 000 zł brutto.

Maksymalny planowany łączny koszt brutto wykonania przedmiotu usługi na podstawie wybranej pracy wynosi: 270 000 zł brutto.

Celem konkursu jest zmiana dotychczasowego sposobu zagospodarowania Rynku, zdominowanego przez komunikację samochodową. W zamyśle zamawiającego Rynek ma pełnić funkcję agory miejskiej, gdzie mieszkańcy, jak i osoby spoza gminy (turyści weekendowi, rowerzyści pojawiający się w sezonie i licznie odwiedzający Ojcowski Park Narodowy) będą mogli skorzystać z punktów usługowych, sklepów, a także znaleźć zacienioną, bezpieczną przestrzeń do odpoczynku i relaksu.

Elementami przebudowy jest uzyskanie większej powierzchni biologicznie czynnej z systemem nawadniania z wody opadowej z chodników i alejek, w poprzednim kształcie rynku („zielona” wersja” pow. biologicznie czynna wynosiła co najmniej 50%). W planach są zacienione alejki spacerowe pomiędzy drzewami.

Warunki przebudowy Rynku w Skale:

 • należy przewidzieć na Rynku fontannę, w miejscu wskazanym przez Uczestnika konkursu. Forma fontanny może, ale nie musi zawierać elementy dotychczasowej i/lub rzeźb przy niej zlokalizowanych. Dopuszcza się przeniesienie pomnika „Zatrzymany orszak” zlokalizowanego przy istniejącej fontannie w inne miejsce Rynku lub jego likwidację (Zamawiający znajdzie wówczas lokalizację we własnym zakresie),
 • należy zachować zlokalizowaną na Rynku figurę św. Floriana (dopuszcza się zmianę lokalizacji) Przed pomnikiem należy przewidzieć miejsce na scenę, dla delegacji składających kwiaty, pocztów sztandarowych itp. (teren umożliwiający zgromadzenia publiczne),
 • należy zachować maszt flagowy (nie dopuszcza się zmiany lokalizacji),
 • należy zaprojektować pawilon kawiarniany na płycie Rynku, który Miasto zamierza dzierżawić,
 • zamawiający posiada decyzję pozwolenia na budowę dla tężni solankowej na płycie Rynku, natomiast nie jest ona elementem niezbędnym i jej wykorzystanie zależy od uczestników konkursu,
 • projekt powinien umożliwiać wydzielenie przestrzeni ogródków kawiarnianych przed budynkami wokół Rynku,
 • należy przewidzieć bezpieczne i funkcjonalne łączenie komunikacji pieszej i rowerowej, możliwie bezkolizyjne z układem komunikacyjnym dla samochodów. Dopuszcza się stosowanie wyniesionych skrzyżowań oraz zwiększenie szerokości chodników kosztem szerokości dróg, jeżeli będzie to wynikało z analiz warunków komunikacji przeprowadzonych przez uczestnika konkursu. Przestrzenie publiczne należy dostosować potrzeb do osób z różnymi niepełnosprawnościami,
 • należy określić rodzaje nawierzchni adekwatne do funkcji przypisanych w koncepcji konkursowej, z zastrzeżeniem, że w obrębie Rynku niezalecane są nawierzchnie żwirowe,
 • należy zachować jak największą ilość drzew istniejących. Dodatkowe elementy zieleni miejskiej (nasadzenia również wysokie, zimozielone, ozdobne, krzewy byliny etc.) należy projektować o wysokiej jakości i estetyce. W razie potrzeby dopuszcza się stosowanie systemów nawodnieniowych,
 • należy zaprojektować spójne elementy małej architektury (system oświetlenia przestrzeni publicznych, kosze, stojaki na rowery, tablice informacyjne) oraz oświetlenia zewnętrznego. Należy przewidzieć przestrzeń dla wystaw czasowych,
 • zakres ingerencji niezbędnych do przebudowy elementów infrastruktury technicznej nie jest określony i będzie zależny od wybranej pracy konkursowej, ale zasadność przyjętych koncepcji architektonicznych będzie przedmiotem oceny celem uniknięcia rozwiązań ekonomicznie nieracjonalnych na etapie realizacji,
 • poza terenem konkursu Gmina posiada projekt organizacji ruchu parkingu na sąsiednim Placu konstytucji 3 Maja, połączonego z Rynkiem ulicą Francesco Nullo, aby zapewnić wygodny postój i możliwość dojścia pieszo na Rynek.

Warunki obsługi komunikacyjnej:

 • zakłada się docelową zmianę organizacji ruchu na Rynku w Skale. Rezygnuje się z ruchu okrężnego, główną oś ruchu stanowić będzie ww. droga Słomniki – Olkusz w dwóch kierunkach. Wschodnią, północną i zachodnią część Rynku należy projektować z ruchem jednokierunkowym,
 • od strony wschodniej i północnej dopuszcza się zawężenie do 1 pasa ruchu (kameralizacja ruchu) i ew. zlokalizowania tam miejsc parkingowych pod warunkiem, zapewnienia przejezdności na łukach autobusu MPK (dotychczas komunikacja zbiorowa zbiega się w rynku ze wszystkich czterech głównych kierunków). Należy przewidzieć lokalizację peronów przystankowych dla komunikacji miejskiej,
 • należy zachować historyczny układ ulic wynikający z lokacji miasta w 1267r na planie średzkim, bez ingerencji w fasady budynków.

Zakres studialny:

Wzdłuż południowej pierzei Rynku przebiega droga wojewódzka DW 773 Słomniki – Olkusz, wyłączona z obszaru opracowania realizacyjnego, przeznaczona do przebudowy według projektów ponadlokalnych. W ramach pracy konkursowej należy dla obszaru studialnego zaproponować rodzaje nawierzchni, elementy małej architektury etc., które zachowując zaprojektowaną geometrię drogi wojewódzkiej, mogą dać szansę na kompozycję Rynku jako całości. Zakres studialny będzie wykorzystany przez Zamawiającego do negocjacji z zarządcą drogi wojewódzkiej, w ramach realizacji inwestycji. Projekt Rynku musi stanowić kompozycyjną całość również w przypadku, jeżeli nie uda się zrealizować zakresu studialnego.

nagrody

 • I Nagroda — 40 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej,
 • II Nagroda — 25 000 zł brutto,
 • III Nagroda — 15 000 zł brutto.

kalendarium

 • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 9 października br., do godz. 14.00,
 • zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia prac: do 20 października br.,
 • termin składania zapytań o wyjaśnienie zapisów regulaminu konkursu: do 10 listopada br.,
 • termin złożenia prac konkursowych: do 8 grudnia br. do godz. 14:00,
 • ogłoszenie wyników: do 19 grudnia 2023 roku.

sąd konkursowy

 • Kazimierz Łatak — Przewodniczący Sądu Konkursowego, SARP Oddział Kraków,
 • dr arch. Marcin Włodarczyk — Referent Sądu Konkursowego, SARP Oddział Kraków,
 • Marlena Wolnik — SARP Oddział Poznań,
 • prof. arch. Piotr Burak-Gajewski — Sędzia Konkursowy Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP,
 • Dawid Litwa — Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skała,
 • Sylwia Seweryn — Kierowniczka Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Skała,
 • Aleksandra Mikuła — Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu, Planowania Przestrzennego i Gospodarczego Rady Miejskiej w Skale,
 • Barbara Szwajcowska — Przewodnicząca Senioralnej Rady Miejskiej,
 • Szczepan Misiak — Inspektor ds. Nadzoru Inwestorskiego Gminy Skała.

Asystentem sędziego referenta jest Piotr Urbanowicz z SARP Oddział Kraków.

Sekretarzem konkursu jest Marcin Buczek-Palczyński z SARP Oddział Kraków.

więcej informacji

Więcej szczegółów oraz załączniki do pobrania znajdziecie na stronie konkursu

warunki

http://www.sarp.krakow.pl/2023/09/21/przebudowa-rynku-w-skale-konkurs-sarp-nr-1049/

regulamin

http://www.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/09/SKA_Regulamin_Konkursu.pdf

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE