Bieżuń

termin składania prac

30.11.2023

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji rewitalizacji i adaptacji dla celów muzealnych, kulturalnych i naukowych zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu

organizator: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, SARP oddział Warszawa

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz SARP Oddział Warszawa ogłosili dwuetapowy, realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji rewitalizacji i adaptacji dla celów muzealnych, kulturalnych i naukowych zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu. I Nagroda wynosi 50 tys. zł netto. Termin składania wniosków o udział w konkursie mija 31 lipca br.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji Zespołu pałacowego Bieżuń, w obszarze wskazanym w załączniku nr 7a do regulaminu jako zakres opracowania konkursowego.

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno-przestrzenna kompleksu zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu wraz z zagospodarowaniem terenu parku.

warunki

Konkurs jest konkursem dwuetapowym, studialno-realizacyjnym i otrzymał nr 1044 SARP.

Konkurs polega na opracowaniu koncepcji rewitalizacji i adaptacji dla celów muzealnych, kulturalnych i naukowych zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu.

Na terenie opracowania znajdują się następujące obiekty kubaturowe: budynek pałacu Zamoyskich, budynek wschodniej oficyny pałacowej, ruina budynku Arianki oraz ziemianka lodownia. W strefie wjazdu zlokalizowana jest kapliczka pw. Matki Bożej. Powierzchnia zabudowy budynku pałacu Zamoyskich wynosi około 686 metrów kwadratowych.

W zakresie elementów zagospodarowania terenu do uwzględnienia przez uczestników konkursu w opracowaniu konkursowym są:

 • czytelnie pokazana koncepcja użytkowania terenu, obejmująca wskazanie poszczególnych stref dostępności, grup użytkowników, cyrkulacji pojazdów i pieszych na terenie opracowania, powiązań przestrzennych oraz struktury urbanistycznej zagospodarowania terenu,
 • budynki istniejące, projektowane, inne projektowane obiekty kubaturowe w zakresie wynikającym z przyjętej koncepcji projektowej, zgodne z obowiązującymi przepisami. W odniesieniu do budynku pałacu należy uwzględnić wyeksponowanie tego obiektu jako głównego elementu zespołu pałacowego poprzez właściwe zaprojektowanie najbliższego otoczenia,
 • elementy zagospodarowania terenu niezbędne dla funkcjonowania obiektu (ogrodzenie, lokalizacja obsługi technicznej wejścia i wjazdów, śmietnik, konieczne elementy infrastruktury technicznej w tym pomieszczenia na potrzeby obsługi i konserwacji parku itd.)
 • oświetlenie terenu, mała architektura (stojaki na rowery, ławki i inne — zgodnie z koncepcją projektową) ze szczególnym uwzględnieniem figury Matki Bożej,
 • budowa układu komunikacyjnego — pieszego, rowerowego i kołowego (w tym lokalizacji wejść dla osób z niepełnosprawnością ruchową), dojazdu do budynku samochodów ciężarowych (przewożących materiały ekspozycyjne, zaopatrzenie biura i sprzęt, dostaw do części hotelowej z uwzględnieniem kuchni), miejsc parkingowych dla samochodów i dla rowerów; należy także wskazać przebieg drogi pożarowej, jeżeli jej lokalizacja na działce będzie wymagana.

Działki wchodzące w zakres opracowania są własnością Skarbu Państwa. Teren opracowania konkursowego znajduje się w odległości ok. 0,5 km na północ od rynku miasta Bieżunia. Bezpośrednie sąsiedztwo działek stanowiących obszar opracowania stanowią tereny rolne (od strony wschodniej i północnej) oraz koryto rzeki Wkry (od strony południowej i zachodniej). Dojście i dojazd do zespołu wzdłuż ul. Zamkowej będącej drogą wyjazdową z Bieżunia w kierunku Żuromina.

Głównym założeniem projektu jest stworzenie zespołu pałacowo-muzealnego, w którym możliwe będzie rozwijanie działalności muzealnej, kulturalnej i naukowej. Jednym z najważniejszych zadań będzie organizowanie wystaw, konferencji i sympozjów naukowych, spotkań artystycznych, plenerów, warsztatów literackich o charakterze tak lokalnym jak i międzynarodowym. Jednocześnie zakłada się stworzenie nowoczesnej bazy noclegowo-wypoczynkowej, rekreacyjnej i gastronomicznej, która będzie stanowić uzupełnienie dla działalności muzealno-kulturalnej.

W zespole pałacowym organizowane będą również imprezy plenerowe oraz wydarzenia kulturalne, skierowane do lokalnej społeczności, a także do szerokiego grona turystów. Imprezy plenerowe będą realizowane w oparciu o park oraz pomieszczenia reprezentacyjne czy restauracyjne. Motywem przewodnim imprez plenerowych oraz wydarzeń kulturalnych będą: wydarzenia historyczne, tańce historyczne, stroje, konkursy literackie, plastyczne i recytatorskie, spotkania warsztatowe o szerokim spektrum tematycznym np. warsztaty plastyczne, teatralne, rzeźbiarskie, ceramiczne.

W odniesieniu do budynku Pałacu uczestnicy konkursu powinni przedstawić koncepcję rewaloryzacji i modernizacji budynku (wraz z adaptacją poddasza), w wyniku czego powstanie układ funkcjonalno–przestrzenny.

Koncepcja powinna zawierać:

 • program użytkowy muzeum wraz z częścią administracyjną,
 • informacje o strefach dostępności dla różnych grup użytkowników,
 • informacje o relacjach pomiędzy poszczególnymi strefami i pomieszczeniami.

W odniesieniu do ruin budynku „Arianki” zachodniej uczestnicy konkursu powinni przedstawić koncepcję odbudowy budynku z uwzględnieniem zachowanych elementów historycznych (wraz z propozycją funkcji), będącą spójnym uzupełnieniem przyjętej koncepcji przestrzennej.

Koncepcja, powinna zawierać:

 • program użytkowy,
 • informacje o strefach dostępności dla różnych grup użytkowników,
 • informacje o relacjach pomiędzy poszczególnymi strefami i pomieszczeniami.

W odniesieniu do pozostałej zabudowy (oficyn i nieistniejącej „Arianki” wschodniej) uczestnicy konkursu powinni przedstawić koncepcję projektowanej zabudowy z uwzględnieniem zachowanych elementów historycznych (wraz z propozycją funkcji)

W tym zakresie koncepcja powinna zawierać:

 • program użytkowy projektowanych obiektów,
 • informacje o strefach dostępności dla różnych grup użytkowników,
 • informacje o relacjach pomiędzy poszczególnymi strefami i pomieszczeniami.

Szczegółowy opis wytycznych znajduje się w tabeli programowej załączonej do regulaminu.

Należy uwzględnić historyczną rangę i charakter założenia obronnego w Bieżuniu. Zgodnie z uzyskanymi zaleceniami MWKZ projektowana rewitalizacja zespołu powinna opierać się na zgromadzonym w wyniku badań i kwerendy materiale historycznym i ikonograficznym. Jednocześnie organizator dopuszcza rozwiązania przestrzenne, będące współczesną odpowiedzią na problem rewitalizacji przestrzeni zespołu obronnego z uwzględnieniem odtworzenia obiektów historycznych w ich pierwotnym układzie.

Wskazane jest, żeby proponowane rozwiązania przestrzenne i architektoniczne uwzględniły wartości powstałe wskutek zaistniałych na przestrzeni lat przekształceń zespołu. Zagospodarowanie terenu powinno uwzględniać historyczny kontekst lokalizacji w bezpośredniej bliskości miasta oraz zawierać rozwiązania powiązania komunikacyjnego zespołu obronnego z miastem. Koncepcja zagospodarowania powinna uwzględniać historyczny osiowy układ przestrzenny wraz z ogrodem ozdobnym i założeniami wodnymi. Towarzyszący historycznemu budynkowi teren powinien zostać tak zaprojektowany, by, mimo rozległości miejsca zapewniał ekonomikę użytkowania w przyszłości.

nagrody

Całkowita kwota przeznaczona przez organizatora na nagrody pieniężne wynosi nie mniej niż 150 000,00 zł netto.

 • I Nagroda — 50 000 zł netto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej,
 • II Nagroda — 40 000 zł netto,
 • III Nagroda — 30 000 zł netto,
 • dwa wyróżnienia — 15 000 zł netto każde.

kalendarium

 • termin składana wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 31 lipca 2023 roku,
 • dopuszczenie do udziału w konkursie: do 14 sierpnia 2023 roku,
 • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu: do 6 września 2023 roku,
 • składanie opracowania studialnego: do 29 września 2023 roku, godz. 15:00,
 • kwalifikacja do drugiego etapu: do 10 października 2023 roku
 • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu: do 3 listopada 2023 roku,
 • składanie prac konkursowych: do 30 listopada 2023 roku, godz. 15:00,
 • ogłoszenie wyników: 12 grudnia 2023 roku.

sąd konkursowy

W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

 • Andrzej Bulanda — przewodniczący, SARP Oddział Warszawa,
 • Kamil Miklaszewski — sędzia referent, SARP Oddział Warszawa,
 • Michał Sikorski — SARP Oddział Warszawa,
 • Paweł Cukrowski — dyrektor Departamentu Kultury Promocji i Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
 • Andrzej Szymański — Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń,
 • Kamil Szczepkowski — Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Ciechanowie,
 • Anna Rzeszotarska — Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,
 • Jerzy Piotrowski — Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Funkcję sekretarza konkursu pełni architekt krajobrazu Rafał Mroczkowski z SARP Oddział Warszawa.

więcej informacji

Więcej szczegółów oraz wszystkie załączniki dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://konkurs-biezun.sarp.warszawa.pl/

regulamin

https://konkurs-biezun.sarp.warszawa.pl/index.php/regulamin/

E-DODATEK - Klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie, fotowoltaika – rozwiązania, trendy 2023
Dachówki ceramiczne Röben
RAUVISIO Passion for color 2023
INSPIRACJE