Ogólnopolski

termin składania prac

28.04.2023

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji i rozbudowy budynku Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego wraz z zagospodarowaniem terenu i ścieżką w „koronach drzew” oraz wieżą widokową

organizator: Roztoczański Park Narodowy

Roztoczański Park Narodowy ogłosił jednoetapowy konkurs realizacyjny na modernizację i rozbudowę Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Zwierzyńcu. W ramach konkursu należy również wykonać projekt ścieżki edukacyjnej i wieży widokowej. Termin składania prac upływa 28 kwietnia br.

cel

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym, koncepcji modernizacji i rozbudowy budynku Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN wraz z zagospodarowaniem terenu i ścieżką edukacyjną w „koronach drzew” oraz wieżą widokową w obszarze wskazanym w załącznikach do regulaminu.

warunki

Konkurs jest realizacyjny, nieograniczony, jednoetapowy.

Konkurs wymaga przedstawienia jednej pracy konkursowej, a uczestnikami mogą być osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej. Uczestnicy wspólnie biorący udział w konkursie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika uprawnionego do ich reprezentowania.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej / wizualizacji modernizacji i rozbudowy budynku Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN przy ulicy Plażowej 3 w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu i ścieżką w „koronach drzew” oraz wieży widokowej w granicach opracowania konkursowego przy uwzględnieniu wskazań i uwarunkowań określonych przez RPN.

Planowane zadanie jest związane z działalnością statutową Parku. Zadanie nastawione jest na efekt ekologiczny, realizację celów ustawowych Roztoczańskiego Parku Narodowego, a nie finansowy zysk związany z eksploatacją obiektów. Zadania realizowane w projekcie ukierunkowane są na działalność edukacyjną i udostępnianie parku dla turystyki oraz propagowanie idei ochrony przyrody.

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny (OEM) został oddany do użytku w 1994 roku, jako jeden z pierwszych w polskich parkach narodowych. Wzrost ruchu turystycznego, konieczność stosowania nowoczesnych technologii i form edukacji, „zielonych technologii”, realizacji nowych zadań, przed jakimi stoją parki narodowe, dekapitalizacja infrastruktury zmusza do rozbudowy, modernizacji i adaptacji OEM do nowych potrzeb.

Budowa ścieżki edukacyjnej „w koronach drzew” w bezpośrednim sąsiedztwie OEM i historycznej części Zwierzyńca oraz stawów Echo ma za zadanie wydłużenie sezonu turystycznego i zwiększenie atrakcyjności obszaru o mniejszych walorach przyrodniczych, przyległego do obszaru turystycznego Zwierzyńca.

Budowa wieży w Panasówce jest działaniem mającym na celu defragmentację ruchu turystycznego i odciążenie obszarów cennych przyrodniczo. Przekierowanie go, poprzez rozwój atrakcji turystycznych, w obszar peryferyjny — otulinę Parku. Wieża widokowa umożliwi wgląd w zanikające kulturowe, harmonijne krajobrazy Roztocza w strefie krawędziowej regionu.

Koncepcja projektu powinna uwzględnić założenia architektoniczne i komunikacyjno-informacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Każda przestrzeń powinna umożliwiać maksymalnie samodzielne i świadome jej użytkowanie. Powinna być dostępna i pozbawiona barier architektonicznych, tak aby wszystkie pomieszczenia i urządzenia jej towarzyszące były dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub dla osób z innymi dysfunkcjami.

Szczegółowe wytyczne projektowe znajdują się w załączniku nr 19.

Maksymalny planowany łączny koszt realizacji inwestycji w stanie wykończonym wraz z wyposażeniem wnętrz oraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie nie przekroczy kwoty 44 110 000 zł brutto.

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania przedmiotu usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej nie przekroczy kwoty 210 000 zł brutto.

Praca konkursowa w sposób jednoznaczny musi wskazywać rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne, programowe i inne istotne dla idei przedstawionej koncepcji. Pod względem graficznym pracę konkursową musi cechować czytelność informacji tekstowej oraz rysunkowej.

Praca powinna składać się z części graficznej (plansze w formacie 100×70 cm w układzie poziomym w ilości maksymalnie 12 sztuk) i części opisowej (maksymalnie 32 strony standardowego tekstu w formacie A4 oraz dodatkowo: tabela programowa budynku, tabela parametrów budynku, tabela bilansu terenu, inne wymagane regulaminem i przepisami prawa oraz pomniejszone do formatu A3 plansze części graficznej).

nagrody

Całkowita kwota przeznaczona przez organizatora na nagrody pieniężne i wyróżnienia wynosi 70 tys. zł brutto.

W konkursie przewidziane są następujące nagrody:

 • I Nagroda — 40 tys. zł brutto, oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,
 • II Nagroda — 20 tys. zł brutto,
 • III Nagroda — 10 tys. zł brutto.

Prace oceniane będą według następujących kryteriów:

 • estetyka, jakość i nowatorstwo przyjętych rozwiązań,
 • realizacja względem istniejącego budynku oraz kontekstu przestrzennego,
 • walory funkcjonalno-użytkowe przyjętych rozwiązań,
 • walory techniczne i ekonomiczne przyjętych rozwiązań.

kalendarium

 • termin składania prac konkursowych — do 28 kwietnia 2023 roku, do godz. 15.00,
 • ogłoszenie wyników — do 12 maja 2023 roku,
 • wystawa pokonkursowa — II/III kwartał 2023 roku,
 • negocjacje i podpisanie umowy na realizację Pfu — najpóźniej do 12 czerwca 2023 roku,
 • wykonanie Pfu — cztery miesiące od daty podpisania umowy,
 • zakończenie konkursu — 16 października 2023 roku.

sąd konkursowy

W skład sądu konkursowego wchodzi dziewięć osób:

 • Tomasz Dudek — przewodniczący sądu konkursowego, architekt,
 • dr Michał Dmitruk — architekt,
 • Karol Krupa — architekt,
 • Urszula Kolman — burmistrzyni Zwierzyńca,
 • Jacek Pawluk — wójt Gminy Tereszpol,
 • Tadeusz Grabowski — zastępca dyrektora parku ds. społecznych funkcji parku,
 • Wiesław Droździel — zastępca dyrektora parku ds. ochrony przyrody,
 • Paweł Marczakowski — kierownik OEM,
 • Łukasz Sędłak — kierownik ZUP.

Funkcję sekretarz konkursu pełni Anna Rawiak, a asystentką sądu konkursowego jest Adriana Plewa.

więcej informacji

Więcej informacji, szczegółowe wytyczne, regulamin i załączniki znajdują się na stronie konkursu.

warunki

https://bip.roztoczanskipn.pl/content.php?cms_id=1135

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE