Poznań

termin składania prac

25.08.2023

Konkurs na opracowanie projektu przebudowy historycznej willi wraz z towarzyszącymi obiektami dla potrzeb Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Celem konkursu jest opracowanie projektu przebudowy historycznej willi wraz z towarzyszącymi obiektami (budynkiem dawnej „zwierzętarni” i budynkiem gospodarczym) zlokalizowanymi przy ul. H. Wieniawskiego 3 w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem terenu, dla potrzeb Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

cel

Celem konkursu jest opracowanie projektu przebudowy historycznej willi wraz z towarzyszącymi obiektami (budynkiem dawnej „zwierzętarni” i budynkiem gospodarczym) zlokalizowanymi przy ul. H. Wieniawskiego 3 w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem terenu, dla potrzeb Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Celem konkursu jest wyłonienie projektanta / projektantki lub zespołu autorskiego, któremu / której w chwili przystąpienia do prac przygotowawczych, przebudowy, remontu i adaptacji istniejących obiektów, do przystosowania do nowej funkcji na potrzeby Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, zostanie zlecone w trybie zamówienia z wolnej ręki opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz dokumentacji niezbędnej do realizacji opisanego przedsięwzięcia, a także pełnienia nadzoru autorskiego.

Zadaniem uczestników konkursu jest dostosowanie istniejących budynków do nowej funkcji, z uwzględnieniem wskazań konserwatorskich i aktualnie obowiązujących przepisów technicznych oraz stworzenie nowoczesnego obiektu dydaktycznego.

warunki

Konkurs jest jednoetapowy i ograniczony, co oznacza, że zainteresowane podmioty składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby lub zespoły, które dysponują na etapie konkursu oraz wykonywania umowy co najmniej jedną osobą, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, oraz w okresie ostatnich 10 lat, wykonała usługę dokumentacji wielobranżowych co najmniej jednego obiektu dotyczącą przebudowy lub przebudowy i rozbudowy obiektu użyteczności publicznej (z wyłączeniem parkingów, sklepów wielkopowierzchniowych, hal magazynowych), wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków, o powierzchni netto nie mniejszej niż 1 000 mkw każdy. Obiekt powinien uzyskać pozwolenie na budowę. Ponadto budynek powinien być wyposażony w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, klimatyzację, instalacje niskoprądowe, multimedia.

Koncepcja architektoniczna ma określać rozwiązania funkcjonalne budynku Willi, a także dwóch budynków sąsiadujących, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z nowego ich przeznaczenia, rozwiązań konstrukcyjnych, niezbędnych instalacji oraz uwzględniać parametry lokalizacyjne, warunki realizacyjne i ekonomiczne.

Budynek Willi — rozwiązanie jego funkcji i wnętrza, a także zagospodarowanie otoczenia winny realizować oczekiwania użytkowników o wysoce rozwiniętym wyczuciu estetyki, gdzie w rozwiązaniach funkcjonalno-przestrzennych unika się rozwiązań sztampowych i wtórnych. Wytyczne stanowią wyłącznie zalecenie, o ile nie zostały wyraźnie określone jako „niezbędne” lub w formie innych określeń posiadających takie samo znaczenie. Wymagania formalne udziału w konkursie są bezwzględnie wiążące. Jednocześnie istotna z punktu widzenia organizatora jest racjonalizacja przyjętych rozwiązań w kontekście planowanego budżetu inwestycji. Premiowane będą rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne proekologiczne, optymalizujące koszty budowy i eksploatacji inwestycji.

Teren opracowania konkursowego nie jest ujęty w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Budynek Willi wraz z otoczeniem i budynkami towarzyszącymi znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, jest elementem założenia urbanistyczno-architektonicznego Ringu poznańskiego zaprojektowanego przez Josepha Stübbena w roku 1903 (pas po rozebranych fortyfikacjach), zlokalizowany w rejestrze zabytków pod nr A231, oraz jako zespół urbanistyczno-architektoniczny centrum miasta Poznania, z układem ulic i zabudową — w rejestrze zabytków pod nr A274.

Zalecenia konserwatorskie Miejskiego Konserwatora Zabytków zamieszczono w załączniku do regulaminu (Załącznik nr B3).

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna założenia powinna uwzględniać wysoką rangę miejsca. Od Uczestników konkursu oczekuje się złączenia przestrzennego i funkcjonalnego terenów sąsiadujących. Należy rozważyć nowy układ komunikacyjny — wspólny dla obiektów zlokalizowanych na działkach nr 32 i 33/2 (obręb ewidencyjny Poznań) oraz nowe zagospodarowanie części działki, portiernię. Budynek trafostacji, od strony linii kolejowej, należy pozostawić i wpisać w projektowany obszar.

Przedmiotem konkursu jest także nowa elewacja (forma) trafostacji, jak i określenie nowej lokalizacji i formy portierni — dopuszcza się zlokalizowanie portierni w budynku Willi.

W propozycjach konkursowych należy dążyć do zintegrowania przestrzeni wokół istniejących obiektów, będących własnością Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zamawiający, chcąc podkreślić zabytkowy charakter budynku, pragnie zachować przynajmniej jedną z wewnętrznych drewnianych przegród w formie białej ramy z przeszkleniem.

Budynek należy przeprojektować tak, aby optymalnie wykorzystać istniejącą przestrzeń, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń i ograniczeń w tym zakresie, jakie nakłada Miejski Konserwator Zabytków.

Integralną częścią układów willowych, znajdujących się w tej części miasta, są ogrody. Z uwagi na to, pas zieleni otaczającej obiekty będące przedmiotem konkursu powinien zostać dowartościowany i stanowić spójne przedłużenie funkcjonowania obiektu dydaktycznego, przyjaznego dla jego użytkowników. Koncepcja zagospodarowania terenu Willi powinna wprowadzać możliwie obfitą zieleń, jak również strefy miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, wymaganych dróg, dojazdów ppoż zgodnie z obowiązującymi przepisami, dojść pieszych, parkingów rowerowych, malej architektury.

Praca konkursowa ma uwzględniać dostosowanie rozwiązań projektowych i funkcjonalnych do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym). Inwestor dopuszcza, w niezbędnym zakresie, rozbudowę kondygnacji -1, w zależności od idei rozmieszenia pom. technicznych lub pogłębienie pomieszczeń na niskim parterze, jednak uczestnicy powinni mieć na uwadze zakładane koszty wykonania obiektu.

Uczestnicy mogą w tym kontekście wskazać przyszłe ideowe kierunki ewentualnej dalszej rozbudowy obiektu, mieszczącej nieuwzględnione w regulaminie konkursu funkcje, nie jest to jednak obligatoryjne, nie jest też przedmiotem konkursu.

Organizator oczekuje, że przedmiotowy obiekt, wraz z otoczeniem, będzie przyjazny dla środowiska i zapewni wysoki komfort użytkowania. Uczestnicy konkursu powinni uwzględnić kluczowe zagadnienia związane z proekologicznym aspektem inwestycji, jak:

 • sposób wykorzystania istniejącej zieleni oraz kształtowanie zieleni nowej,
 • sposób zagospodarowania wód opadowych,
 • rozwiązania komunikacyjne i związane z nimi natężenie ruchu,
 • jakość detalu redukująca wpływ mostków termicznych,
 • rozwiązania zapewniające wysoką jakość powietrza wewnętrznego,
 • energooszczędne, przyjazne, ciepłe oświetlenie wnętrz.

Do uznania Uczestnika konkursu pozostawia się dobór odpowiednich rozwiązań i określenie ich skuteczności, przy uwzględnieniu powyższych wytycznych. Rozwiązania proekologiczne będą dodatkowo premiowane.

Teren opracowania został oznaczony na Załączniku nr B2a do regulaminu konkursu. Wskazania i uwarunkowania określono w Załącznikach od B2a do B9.

kalendarium

 • ostateczny termin składania poprzez platformę e-zamówienia wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie — do 12 czerwca 2023 roku, do godz. 12.00,
 • termin poinformowania uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie — 23 czerwca 2023 roku,
 • wizja lokalna (należy dokonać zgłoszenia do wizji lokalnej przez stronę internetową konkursu) — 26 i 29 czerwca 2023 roku,
 • składanie zapytań — do 30 czerwca 2023 roku,
 • składanie prac konkursowych — do 25 sierpnia 2023 roku, do godz. 10.00,
 • ogłoszenie wyników — 8 września 2023 roku.

nagrody

W konkursie przewidziane są następujące nagrody:

 • I Nagroda — 30.000,00 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,
 • II Nagroda — 20.000,00 zł brutto,
 • III Nagroda — 15.000,00 zł brutto,
 • Wyróżnienie — 5.000 zł brutto.

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

 • walory funkcjonalno-użytkowe przyjętych rozwiązań dotyczących budynku i terenu oraz stopień ich zharmonizowania z budynkiem Collegium Minus UAM i otoczeniem,
 • estetyka, jakość i innowacyjność przyjętych rozwiązań przy jednoczesnym zachowaniu walorów zabytkowych budynku,
 • walory techniczne i ekonomiczne przyjętych rozwiązań.

sąd konkursowy

Sąd konkursowy obraduje w następującym składzie:

 • Wojciech Krawczuk — przewodniczący Sądu Konkursowego, prezes SARP Oddział Poznań, IARP,
 • Joanna Kapturczak — sędzia referentka, SARP Oddział Poznań, IARP Wielkopolska,
 • dr Marcin Wysocki — kanclerz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Marek Sobczak — z-ca kanclerza ds. technicznych UAM,
 • prof. Tadeusz Wallas — prorektor UAM,
 • Joanna Bielawska-Pałczyńska — Miejska Konserwator Zabytków,
 • dr hab. Jerzy Suchanek — dyrektor Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego WA PP,
 • prof. Michał Mencfel — dziekan Wydziału Nauk o Sztuce UAM,
 • prof. Piotr Korduba — dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM,
 • Przemysław Woźny — SARP Poznań (sędzia zastępca),
 • Mikołaj Stępnień — sekretarz konkursu (bez prawa głosu), wiceprezes ds. wewnętrznych SARP Oddział Poznań.

więcej informacji

Więcej informacji, regulamin i wszystkie załączniki dostępne są na stronie konkursu.

Wywiad z profesorami UAM: dr hab. Michałem Mencfelem, dziekan Wydziału Nauk o Sztuce i dr hab. Piotrem Kordubą przeczytacie w artykule Niewielki budynek, spore wyzwanie. Konkurs na siedzibę dla historyków sztuki z UAM.

warunki

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9f260851-98ac-11ed-b4ea-f64d350121d2

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE