województwo mazowieckie

termin składania prac

31.08.2022

II edycja konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”

organizator: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza właścicieli obiektów zabytkowych do wzięcia udziału w II edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”. Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, dobrych praktyk konserwatorskich, renowacyjnych i adaptacyjnych na terenie województwa mazowieckiego.

cel

Celem głównym dwuetapowego konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, dobrych praktyk konserwatorskich, renowacyjnych i adaptacyjnych wśród właścicieli zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego.

Konkurs objęli patronatem: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Politechnika Warszawska, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.

Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego.

warunki

Udział w konkursie może wziąć każdy, będący właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków albo posiadający taki zabytek w trwałym zarządzie, posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiązaniowego, znajdującego się na terenie województwa mazowieckiego, przy którym przeprowadzono prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zgodnie z prawem i pozwoleniem wydanym przez właściwy organ, które zakończyły się
po dniu 1 stycznia 2019 roku.

Do udziału w konkursie może być zgłoszony zabytek, który spełnia następujące warunki:

 • jest zabytkiem nieruchomym, wpisanym do rejestru zabytków indywidualnie lub jako historyczny zespół budowlany,
 • prace odtworzeniowe, przeprowadzane przy zabytku, które dotyczyły jedynie części zabytku, a nie stanowiły głównego zakresu prac. Wyjątek stanowi stolarka drzwiowa, okienna, więźba dachowa i pokrycie dachowe, odnośnie do których prace odtworzeniowe mogły stanowić główny zakres renowacji zabytku.

Do konkursu można złożyć tylko jedno zgłoszenie.

Pierwszym etapem jest weryfikacja formalna zgłoszeń, której dokonuje Departament Kultury, Promocji i Turystyki. Aby zgłoszenie zostało zakwalifikowane do drugiego etapu, musi spełniać warunki określone w regulaminie.

Drugim etapem jest ocena merytoryczna zgłoszeń przez jury, które kieruje się następującymi kryteriami przy ocenie zgłoszeń:

 • wysoki poziom i właściwy zakres badań konserwatorskich,
 • jakość i forma programu prac konserwatorskich i wykonania,
 • zachowanie integralności i utrwalenie autentyzmu substancji zabytkowej,
 • jakość i trafność adaptacji do nowych potrzeb,
 • uwzględnienie potrzeb społecznych,
 • oddziaływanie konserwatorskie na życie miejscowej społeczności i krajobraz kulturowy,
 • aktywność w pozyskaniu środków,
 • skala, waga i złożoność problemu konserwatorskiego, jaki został rozwiązany.

nagrody

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

 • I nagroda – 15 tys. zł,
 • II nagroda – 12 tys. zł,
 • III nagroda – 10 tys. zł,
 • ewentualne wyróżnienia – po 5 tys, zł.

kalendarium

 • termin składania prac: do 31 sierpnia 2022 roku,
 • ogłoszenie laureatów: 30 listopada 2022 roku.

jury konkursu

Jak czytamy w regulaminie, oceny zgłoszeń konkursowych dokonuje jury konkursu, składające się z osób posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie architektury, konserwacji i ochrony zabytków. W skład Jury wchodzi minimum pięciu członków lub członkiń oraz sekretarz jury bez prawa głosu.

Skład jury zostanie podany na stronie konkursu.

więcej informacji

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://mazovia.pl/pl/konkursy/renowacja-roku-zabytkow-mazowsza-1.html

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE