Włocławek

termin składania prac

16.04.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zadania pn. „3–go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3 Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek obejmującego przebudowę ulicy”

organizator: Gmina Miasta Włocławek

Gmina Włocławek ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zadania „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3 Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek obejmującego przebudowę ulicy”. Koncepcja projektu musi zostać opracowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

30 grudnia 2020 roku Gmina Włocławek ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zadania pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3 Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek obejmującego przebudowę ulicy”. Konkurs jest rekomendowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich.

wymagania dotyczące prac konkursowych

Zgodnie z regulaminem koncepcja projektu musi zostać opracowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności pozwalającej osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie ze wszystkich elementów na zasadzie równości z innymi osobami. Na podstawie koncepcji zostanie sporządzona dokumentacja techniczna niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę na przebudowę ulicy 3-Maja w ramach zadania: „3-go Maja woonerfem”, w oparciu o ustawę Prawo budowlane. Część graficzna opracowania powinna obejmować następujące elementy:

 • Minimum 4 sztywne plansze o wymiarach 100×70 cm oraz 1 plansza o formacie A3;
 • Koncepcję projektu zagospodarowania terenu z uwzględnieniem najbliższych, lokalnych powiązań z terenami sąsiednimi, (Mapa w wersji elektronicznej w rozszerzeniu dxf–plik zip nazwa: Mapa zasadnicza) w skali minimum 1:500;
 • Wizualizacje, minimum 2, z „lotu ptaka” przedstawiające w czytelny sposób całość projektu terenu objętego konkursem;
 • Wizualizacje mogą przedstawiać części terenu, ale w taki sposób aby razem uwzględniały cały obszar objęty konkursem;
 • Minimum 4 wizualizacje z perspektywy człowieka przedstawiające wszystkie charakterystyczne, różnorodne kompozycyjnie fragmenty terenu;
 • Schemat komunikacji pieszej, rowerowej i kołowej wraz z wyznaczonymi miejscami do parkowania rowerów i samochodów;
 • Przekroje w charakterystycznych punktach;
 • Koncepcję elementu lub elementów identyfikacyjnych miasta, przestrzeni (pkt. 1.7.1.).

Studium powiązań przestrzennych terenu opracowania w relacji ze śródmieściem w skali 1:5000 na planszetce A3. Jako materiał pomocniczy należy potraktować wyłonione prace w konkursie studenckim pt. „Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zagospodarowania ul. 3 Maja we Włocławku”. Koncepcja zagospodarowania winna być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

kalendarium

 • Termin składania prac: do 16.04.2021 do godz. 12.00
 • Ogłoszenie wyników: 4.05.2021

miejsce składania prac

Elektronicznie na adres: woonerf@um.wloclawek.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, Biuro Obsługi Mieszkańców - stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta Włocławek.

nagrody

Organizator konkursu może przyznać nagrody dla jednej, dwóch lub trzech prac konkursowych w łącznej wysokości 54 000 zł netto. Przewidziano następujący podział nagród pieniężnych:

 • I nagroda: 25 000 zł brutto,
 • II nagroda: 15 000 zł brutto,
 • III nagroda: 10 000 zł brutto,
 • 2 wyróżnienia: po 2000 zł brutto każde.

Uwaga: sąd konkursowy zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród w ramach preliminowanej sumy nagród pieniężnych, w tym również prawo do nie przyznawania nagród.

sąd konkursowy

 • arch. Jerzy Grochulski (SARP) — przewodniczący
 • Krzysztof Kukucki (Z-ca Prezydenta Miasta Włocławka)
 • Jolanta Stańczak-Bromirska (Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury)
 • arch. Jacek Wiśniewski (SARP) — referent
 • arch. Piotr Koziej (SARP)
 • Tomasz Celmer (Dyrektor Wydziału Inwestycji)
 • Małgorzata Kupska (Plastyk Miejski)

konsultanci sądu konkursowego

 • Jarosław Kwiatkowski (Dyrektor Biura Zamówień Publicznych)
 • Paweł Żyżelewicz (Dyrektor Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii)

więcej informacji

Regulamin konkursu, formularze rejestracyjne i inne potrzebne pliki dostępne: na stronie organizatora

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE