Augustów

termin składania prac

14.07.2023

Konkursu na projekt i wykonanie muralu związanego z Kanałem Augustowskim w ramach obchodów „200-lecia istnienia Kanału Augustowskiego”

organizator: Urząd Miejski w Augustowie

Jeszcze do 14 lipca można zgłosić projekt muralu, który powstanie na ścianie bloku mieszkalnego przy ulicy Śródmieście 2 w Augustowie. Mural upamiętni tegoroczne obchody 200-lecia istnienia Kanału Augustowskiego. Autor / autorka najlepszej koncepcji otrzyma nagrodę w wysokości 9 tysięcy złotych za zwycięstwo w konkursie oraz wynagrodzenie za wykonanie swojego muralu na ścianie.

cel

Celem konkursu jest projekt muralu, który powstanie na ścianie bloku mieszkalnego przy ulicy Śródmieście 2 w Augustowie. Mural upamiętni tegoroczne obchody 200-lecia istnienia Kanału Augustowskiego. Autor / autorka najlepszej koncepcji otrzyma nagrodę w wysokości 9 tysięcy złotych za zwycięstwo w konkursie oraz wynagrodzenie za wykonanie swojego muralu na ścianie.

warunki

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski.

Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, mających doświadczenie w projektowaniu i realizacji murali. W konkursie można wziąć udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest zgłaszanie projektu muralu w imieniu osoby trzeciej.

Tematyką muralu jest Kanał Augustowski — unikatowe w skali europejskiej dzieło budownictwa wodnego z pierwszej połowy XIX wieku. Obecnie jest jednym z najbardziej malowniczych szlaków wodnych w Polsce. 2023 to rok jubileuszu, 200-lecia zaprojektowania i rozpoczęcia przedsięwzięcia, który przez 12 augustowskich jezior łączy rzekę Biebrzę z rzeką Niemen.

Zgłaszany w konkursie projekt muralu musi:

  • uwzględnić charakter otoczenia, z którym ma tworzyć spójną i harmonijną całość, wzbogacając estetycznie przestrzeń miejską,
  • stanowić dzieło w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022, poz. 2509).
  • do konkursu może być zgłoszony projekt muralu zrealizowany indywidualnie przez autora lub zespołowo przez współautorów.

Praca konkursowa powinna zawierać plik z projektem na nośniku cyfrowym wraz z wydrukiem A4 oraz wizualizację muralu na ścianie — praca musi pokrywać jak największą powierzchnię ściany bloku przy ul. Śródmieście 2 w Augustowie. Ponadto projekt powinien zostać dostarczony w postaci pliku elektronicznego, zapisanego na nośniku przenośnym, w formacie JPG 300 DPI.

Do projektu należy dołączyć formularz zgłoszenia według wzoru załączonego do regulaminu.

Na konkurs można nadesłać łącznie do 3 prac.

W dokumentacji tworzonej w ramach konkursu oraz na ostatecznie stworzonym dziele należy umieścić znaki firmowe Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z obowiązującą księgą znaku firmy oraz logo 200-lecia Kanału Augustowskiego.

Mural zostanie wykonany na ścianie o wymiarach 11×15,2 m. Powierzchnia ściany wynosi 167,2 metrów kwadratowych.

Mural powinien być wykonany w sposób trwały, farbami na bazie farb akrylowych lub innych profesjonalnych farb elewacyjnych.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji tel. 532 364 014 lub e-mail: promocja@urzad.augustow.pl.

nagrody

Autor / autorka zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 9 tys. zł brutto — z autorem zostanie podpisana umowa, w ramach której nastąpi przeniesienie praw własności do projektu oraz autorskich praw majątkowych do projektu muralu na Gminę Miasto Augustów, a nagroda stanowi wynagrodzenie za przeniesienie ww. praw.

Ze zwycięzcą konkursu zostanie zawarta umowa o dzieło na wykonanie muralu za wynagrodzeniem do 10 tys. zł brutto.

W przypadku zespołu autorskiego wskazane kwoty podlegają podziałowi pomiędzy jego poszczególnymi członkami w porozumieniu z osobą wyznaczoną do reprezentowania zespołu w kontaktach z organizatorem.

Koszty związane z wykonaniem muralu tj. m.in. zakup farb, koszt wynajęcia podnośników oraz inne ewentualne koszty niezbędne do wykonania dzieła, zostaną pokryte przez Gminę Miasto Augustów.

kalendarium

  • przyjmowanie prac konkursowych: do 14 lipca 2023 roku,
  • ogłoszenie zwycięskiego projektu: do dnia 28 lipca 2023 roku,
  • realizacja projektu przez laureata konkursu: od ogłoszenia wyników do 30 września 2023 roku.

jury

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.

W Komisji Konkursowej z ramienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zasiądzie co najmniej trzech przedstawicieli, a także przedstawiciel/e z ramienia Gminy Miasta Augustów oraz przedstawiciel/e Spółdzielni/Zarządu Budynku.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości.

Jury dokona oceny prac konkursowych pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematem.

więcej informacji

Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi składania prac dostępny jest na stronie konkursu.

warunki

https://urzad.augustow.pl/aktualnosci/zaprojektuj-i-namaluj-mural-w-centrum-augustowa-burmistrz-oglosil-ogolnopolski-otwarty

regulamin

https://urzad.augustow.pl/sites/default/files/regulamin_konkursu_na_projekt_i_wykonanie_muralu_zwiazanego_z_kanalem_augustowskim_w_ramach_obchodow_200-lecia_istnienia_kanalu_augustowskiego.pdf

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE