Gdańsk

termin składania prac

17.09.2021

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2021

organizator: Zarząd Województwa Pomorskiego

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił 15. edycję konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego. W konkursie oceniane są miejsca i inicjatywy w przestrzeni publicznej, które podnoszą jakość życia lokalnej społeczności oraz wpływają pozytywnie na budowę wizerunku miejscowości. Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego.

cel

Celem nadrzędnym konkursu jest promocja walorów przestrzeni publicznej województwa pomorskiego.

Cele szczegółowe:

 • promocja dobrych wzorców kształtowania ładu przestrzennego województwa pomorskiego
 • wspieranie dobrych praktyk w zakresie tworzenia nowych wartości w przestrzeni województwa
 • wzmacnianie konkurencyjności osiedleńczej, inwestycyjnej i turystycznej w oparciu o walory przestrzeni województwa
 • stymulowanie korzystnych przemian obszarów zdegradowanych, strukturalnie słabych – poprawa jakości życia
 • wzmacnianie zainteresowania zagadnieniami dotyczącymi estetyki przestrzeni wśród społeczności regionu
 • popularyzacja planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030

warunki

15. edycja konkursu poświęcona jest przedsięwzięciom, które zostały oddane do użytku lub zostały wdrożone w okresie 01.01.201931.12.2020 r. Przestrzenie te można zgłaszać za pośrednictwem interaktywnego formularza, który będzie dostępny dla wnioskodawców na stronie internetowej Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Można zgłosić więcej niż jedno przedsięwzięcie z terenu tej samej gminy lub powiatu lub więcej niż jedno przez tę samą instytucję zgłaszającą.

Zgłoszeń mogą dokonywać:

 • organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów) z terenu województwa pomorskiego oraz ich związków
 • organizacje samorządów zawodowych lub stowarzyszenia architektów, urbanistów, inżynierów budownictwa, architektów krajobrazu
 • podmioty reprezentujące sektor prywatny realizujące zadania związane z tworzeniem ogólnodostępnej przestrzeni publicznej
 • inne instytucje lub organizacje realizujące zadania publiczne związane z tematyką konkursu.

  Szczegółowe wytyczne dot. zgłoszeń są dostępne w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania zgłoszeń w konkursie: 02.08 – 17.09.2021 r.
 • Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 22.10.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: do 30.11.2021 r.

nagrody

 • Nagroda główna za realizację najlepszego przedsięwzięcia w przestrzeni publicznej - „Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2021”
 • Wyróżnienie I stopnia i II stopnia dla gmin wiejskich i gmin miejsko-wiejskich za realizację najlepszego przedsięwzięcia w przestrzeni publicznej na obszarze wiejskim
 • Wyróżnienie I stopnia i II stopnia dla gmin miejskich oraz gmin miejsko-wiejskich za realizację najlepszego przedsięwzięcia w przestrzeni publicznej w granicach administracyjnych miast

Nagrody i wyróżnienia mają charakter honorowy. Laureat nagrody otrzymuje tablicę pamiątkową w formie płaskorzeźby umożliwiającej jej osadzenie w przestrzeni publicznej oraz dyplom poświadczający jej przyznanie. Laureaci wyróżnień I stopnia i II stopnia otrzymują dyplomy poświadczające przyznanie wyróżnień.

sąd konkursowy

 • Mieczysław Struka (Marszałek Województwa Pomorskiego) – przewodniczący
 • prof. Karolina Krośnicka (przedstawicielka Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej)
 • dr inż. arch. kraj. Joanna Rayss (przedstawicielka Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej)
 • prof. Iwona Dzierżko-Bukal (Akademia Sztuk Pięknych)
 • dr inż. arch. Piotr Czyż (Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Miasto
 • Anna Błażewicz-Stasiak (Zastępca Dyrektora Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego)
 • Anna Bizub-Jechna (koordynatorka do spraw dostępności architektonicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego)

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie konkursu.  

regulamin

http://pbpr.pomorskie.pl/wp-content/uploads/MENU/Przestrzen-pub/Najlepsza-przestrzen-publiczna/NPP_2021/Regulamin%20Konkursu.pdf

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE