Treść zapytania

Czy w świetle zapisów § 72 WT w pomieszczaniu sypialni w budynku zamieszkania zbiorowego przestrzeń pomieszczenia poniżej 1,9 m jego wysokości może być nie odseparowana od przestrzeni powyżej 1,9 m wysokości pomieszczenia. Czy poniżej wartości 1,9 m dopuszczalne jest swobodny dostęp człowieka, jako gościa lub pracownika np. sprzątającego. Czy też powinna być wygrodzona przykładowo ścianką lub przynajmniej elementami wyposażenia wnętrza jak szafka lub komoda. Czy w świetle § 72 WT możliwe jest zaprojektowanie okna dachowego z dostępem do niego poniżej wysokości 1,9 m takiego pomieszczenia.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 2019 poz. 1065)

§ 72.
Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna odpowiadać wymaganiom określonym w poniższej tabeli, jeżeli przepisy odrębne, w tym dotyczące pomieszczeń pracy i pomieszczeń służby zdrowia, nie określają innych wymagań:

Opinia nr ZR 140

Opinia

Treść pytania odnosi się do odnośnika określonego gwiazdką przy niektórych wymienionych w tabeli (nie tylko budynkach zamieszkania zbiorowego) minimalnych wysokościach pomieszczeń.

Odnośnik ten stanowi określenie (instrukcję), w jaki sposób obliczać średnią wysokość pomieszczeń w wypadku lokalizacji ich pod stropem pochyłym, i służyć ma tylko do tego celu!

Wysokość pomieszczenia ze stropem pochyłym, w wypadku gdy najniższa wysokość jest mniejsza od 1,9 m, to średnia arytmetyczna wysokości w najwyższym punkcie pomieszczenia i wartości 1,9 m, podczas gdy dowolna wysokość poniżej 1,9 m nie jest brana pod uwagę przy obliczaniu średniej wysokości pomieszczenia.

Odnośnik ten, a za tym przepis, nie reguluje w żaden sposób rozwiązań przestrzennych pomieszczenia, lokalizacji okien, nie ogranicza sposobów jego użytkowania, i nie wymaga jakiegokolwiek wydzielania przestrzeni poniżej 1,9m. Nie reguluje też sposobu użytkowania przestrzeni poniżej 1,9 m.

Nadmienić trzeba, że przy lokalizacji okien należy (bez względu na wysokość pomieszczenia) stosować zapisy zawarte w § 299§ 301 rozporządzenia.


(ŁS)


Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

Kraków, 18 grudnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii1) z dnia 12 kwietnia 2002 r.
[tekst jednolity — obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r.; Dz. U. 2022 poz. 1225, Warszawa, dnia 9 czerwca 2022 r.]

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88) zarządza się, co następuje…{more}

1) Obecnie działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo kieruje Minister Rozwoju i Technologii, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).
2) Art. 7 zmieniony przez art. 44 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696), która weszła w życie z dniem 20 września 2019 r.; zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, i mogą być w tym czasie zmieniane na podstawie tego przepisu w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Elewacje, sufity, okładziny – szlachetna elegancja, intrygujący detal
Woodlove.to - kliknij i odbierz wzornik
HYBRYD – producent opraw, modułów i systemów oświetlenia awaryjnego
INSPIRACJE