opinia

OPINIA nr ZR 159: szerokość miejsca postojowego w garażu podziemnym

odnośnik do zapisu ustawy:

Treść pytania

Proszę o uzyskanie stanowiska (interpretację przepisów) w sprawie szerokości miejsca postojowego zlokalizowanego w garażu podziemnym, które ograniczone jest z obu stron przeszkodami stałymi w postaci ścian nośnych obiektu w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Deweloper złożył wniosek o pozwolenie na budowę końcem 2017 r.

(W omawianym przypadku) całkowita szerokość w świetle pomiędzy ścianami to 2,45 (fot. 1). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie sprzed 2018 r. stanowiska postojowe w garażu powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5,0 m, z zachowaniem odległości między bokiem samochodu a ścianą lub słupem – co najmniej 0,5 m Rozporządzenie nie określa, w jaki sposób na miejscu postojowym zaparkowany ma być samochód – w związku z tym może on być zaparkowany dowolnie na całym obszarze wyznaczonym jako miejsce postojowe, a więc licując pojazd z linią p-18 wyznaczającą miejsce o szerokości 2,30 m niezależnie z prawej czy lewej strony powinno być zachowane 0,5 m tak, że w moim rozumieniu minimalna szerokość takiego miejsca powinna wynosić 2,3 + 0,5 = 2,8 m.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.2015.1422 (obowiązujący w momencie składania wniosku do PNB)

§ 104. 1. Dojazd (droga manewrowa) do stanowisk postojowych w garażu jednoprzestrzennym (bez ścian wewnętrznych) powinien mieć szerokość dostosowaną do warunków ruchu takich samochodów, jakie mają być przechowywane, oraz do sposobu ich usytuowania w stosunku do osi drogi, ale co najmniej:

1) przy usytuowaniu prostopadłym – 5,7 m,

2) przy usytuowaniu pod kątem 60° – 4 m,

3) przy usytuowaniu pod kątem 45° – 3,5 m,

4) przy usytuowaniu równoległym – 3 m.

2. Dopuszcza się zmniejszenie wymiaru, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do 5,0 m, jeżeli stanowiska postojowe mają szerokość co najmniej 2,5 m.

3. Stanowiska postojowe w garażu powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5,0 m, z zachowaniem odległości między bokiem samochodu a ścianą lub słupem – co najmniej 0,5 m.

[…]

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) (obowiązujący w momencie wydania opinii )

§ 330. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 i § 207 ust. 2, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia: 

1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów; 

[…]

Odpowiedź

Jeżeli przepisy nie będą nakazywać inaczej, budynek powinien być realizowany zgodnie z projektem budowlanym, który powinien przedstawiać rozwiązania obowiązujące w momencie składania wniosku o pozwolenie na budowę. Taką sytuację mamy w omawianej sprawie. Wykonano miejsce postojowe zgodne z przepisami obowiązującymi w 2017 roku (przy założeniu spełnienia warunku § 104.2, dotyczącego szerokości drogi manewrowej). Można domyślić się, że przedstawione wątpliwości wynikają z ewolucji wymagań dot. miejsc postojowych m.in. w garażach, podanych w WT po wprowadzeniu zmian w latach późniejszych.

Reasumując, przedstawione na fotografii miejsce postojowe odpowiada warunkom określonym w § 104.3 WT obowiązującym na moment złożenia wniosku o PNB.

Miejsce to posiada wymaganą długość oraz szerokość – czyli co najmniej 2,3 m. Warunek zachowania odległości między bokiem samochodu a ścianą lub słupem – co najmniej 0,5 m – może być spełniony przez małe samochody. Przykładem tego typu pojazdów mogą być popularne niedawno modele samochodów np. fiat 126p oraz daewoo tico, pozwalające na spełnienie tych przepisów przy centralnej pozycji na stanowisku postojowym.

Oczywiste jest, że popularne obecnie pojazdy wymagają, dla wygodnego z nich korzystania, szerszego miejsca postojowego, ale jest to jednak sprawa odmiennego standardu w porównaniu do obecnie obowiązującej szerokości takiego stanowiska tj. 2,5 m (+ wymagany dystans do ściany lub słupa), a nie braku spełnienia wymagań architektonicznych. Starsza wersja przepisów była nieprecyzyjna, nie tylko nie definiowała jak duży samochód ustawodawca miał na myśli, ale także nie wskazywała w jakiej pozycji względem stanowiska pojazd ma być zaparkowany. Obecna wersja zapisów w tej sprawie jest bardziej precyzyjna, ale nadal niedoskonała. Nie wiadomo czy wymagana „odległość między dłuższą krawędzią stanowiska postojowego a ścianą powinna wynosić co najmniej 0,3 m” dotyczy tylko ściany równoległej do tego boku czy też każdej ściany (w tym prostopadłej). Nie wiadomo także jak mierzyć odległość od słupa i jaką metodę otwierania drzwi należy przyjąć? Tu przychodzą na myśl różne typy pojazdów, w tym: Mercedes 300 SL Gullwing albo Peugeot 1007.

(KD)


Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

Kraków, 18 czerwca 2020

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii1) z dnia 12 kwietnia 2002 r.
[tekst jednolity — obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r.; Dz. U. 2022 poz. 1225, Warszawa, dnia 9 czerwca 2022 r.]

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88) zarządza się, co następuje…{more}

1) Obecnie działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo kieruje Minister Rozwoju i Technologii, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).
2) Art. 7 zmieniony przez art. 44 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696), która weszła w życie z dniem 20 września 2019 r.; zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, i mogą być w tym czasie zmieniane na podstawie tego przepisu w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE