Bezpieczna wentylacja biura w czasie pandemii

31 sierpnia '20


Systemy odzysku ciepła FläktGroup spełniają wszystkie zalecenia Federacji Europejskich Stowarzyszeń Branży Grzewczej, Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej (REHVA) w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 przez systemy nawiewno-wywiewne.

Do chwili obecnej nie odnotowano odpowiednio udokumento­wanego ogniska SARS-CoV-2, którego źródłem byłaby trans­misja aerozolu przez centralny system nawiewno-wywiewny. Rozprzestrzenianie się infekcji spowodowanych wyciekiem powie­trza z systemów odzysku ciepła jest bardzo mało prawdopodob­ne. Obecnie prowadzi się wiele badań naukowych mających na ce­lu zrozumienie transmisji wirusa przez cząstki zawieszone w powie­trzu, dlatego też zasadne jest podjęcie środków ostrożności w celu zmniejszenia wewnętrznych przecieków i recyrkulacji powietrza w syste­mach wentylacyjnych. Najbardziej wszechstronne, niezależne porady można obecnie uzyskać od REHVA, Federacji Europejskich Stowa­rzyszeń Branży Grzewczej, Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej (https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance). FläktGroup zgadza się z głównymi zaleceniami REHVA, które można podsumować w nastę­pujący sposób:

  • Należy upewnić się, że wentylacja wywiewna w obszarach toalet działa prawidłowo. Są to obszary o dużym natężeniu ruchu, gdzie dodatkowo kontakt człowieka z powierzchniami jest nieunikniony. Ponadto COVID-19 może przedostawać się do atmosfery podczas spłukiwania toalety.
  • Należy zwiększyć ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego. Rozcieńczanie świeżym powietrzem oraz odprowadzanie wszel­kich cząstek na zewnątrz są kluczowymi czynnikami ograniczający­mi transmisję wewnątrz budynku.
  • Należy wyłączyć wszystkie sekcje recyrkulacji w centralach wenty­lacyjnych. Powinno się unikać recyrkulacji zanieczyszczonego po­wietrza wywiewanego.
  • Należy utrzymać środowisko wewnętrzne na poziomie 50% wilgot­ności względnej (idealnie), przy czym wilgotność względna powin­na optymalnie wynosić między 40% a 60%. Istnieje wiele dowo­dów na to, że wiele wirusów (głównie grypy typu A) traci zdolność do najszybszej zakaźności, gdy wilgotność względna w normal­nych temperaturach wewnętrznych wynosi 50%. Istnieje coraz wię­cej dowodów na to, że COVID-19 cechuje się taką samą reakcją.
  • Filtry ogólnej wentylacji nie są przeznaczone do wychwytywania cząstek wirusów, jednak dobrą praktyką jest upewnienie się, że za­brudzone filtry zostały wymienione i poddane poprawnej utylizacji. Dodanie filtrów HEPA może być korzystne dla obszarów krytycznych, ale jest mało prawdopodobne, aby było to praktyczne rozwiązanie dla systemów wentylacji ogólnej.

Kompleksowe systemy FläktGroup

FläktGroup może zaoferować rozwiązania dla wszystkich powyższych wymagań.

     

fot.: © FläktGroup

Z trzech najczęściej stosowanych systemów odzysku ciepła — płytowe wymienniki ciepła i systemy glikolowego odzysku ciepła nie od­zyskują wilgoci ze strumienia powietrza wylotowego i dlatego zimą osuszają budynek. Obrotowe wymienniki ciepła mogą być dostar­czane jako higroskopijne, które mogą cechować się odzyskiem wil­goci na poziomie 50%, lub sorpcyjne, które mogą odzyskiwać do 80% dostępnej wilgoci i są najlepszym rozwiązaniem dla utrzyma­nia wilgotności wewnątrz pomieszczeń, jeśli nie ma w nich nawilża­czy bezpośrednich.

W obrotowych wymiennikach ciepła problem stanowią zawsze nieszczelności. Jednak przy zastosowaniu sektora czyszczącego i utrzymaniu właściwych wartości ciśnienia wewnątrz centrali wenty­lacyjnej współczynnik wymiany powietrza wylotowego (EATR) może wynosić 0% zgodnie z normą EN 16798-3:2018. A to oznacza, że nie ma recyrkulacji powietrza wylotowego.

Wszystkie rotory produkowane przez FläktGroup są zawsze wypo­sażone w sektor czyszczący. Dodatkowo możemy dostarczyć sys­tem równoważenia ciśnienia po stronie pomieszczeniowej rotora, zgodnie z niedawno opublikowanym przewodnikiem REHVA (https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-19_specific_guidance_document_-_Limiting_internal_air_leakages_across_the_rotary_heat_exchanger_.pdf). System ten zapobiega również wycie­kom w niewłaściwym kierunku, nawet przy wyłączonym obrotowym wymienniku ciepła.

Ważna jest regularna kontrola

W przypadku prawidłowo zaprojektowanego, zainstalowanego i konserwowanego obrotowego wymiennika ciepła wyciek poten­cjalnie zanieczyszczonego patogenami powietrza wywiewanego do strumienia powietrza nawiewanego jest zazwyczaj bardzo ma­ły i praktycznie nieistotny. Niemniej jednak, w przypadku niewłaści­wego rozmieszczenia wentylatorów w centrali wentylacyjnej lub bra­ku prawidłowego ustawienia równowagi ciśnienia, nieszczelność mo­że być znacznie większa. Dlatego warto sprawdzić konfigurację wen­tylatorów w każdej istniejącej centrali.

Jeśli wentylatory umieszczono po obu stronach rotora tak, że znaj­duje się on po stronie ssawnej obu wentylatorów, wówczas równo­ważenie ciśnienia może prowadzić do uzyskania współczynnika wymiany powietrza wylotowego (EATR) na poziomie 0%, a sam sektor czyszczący będzie działać bardzo skutecznie.

Jeśli oba wentylatory znajdują się po stronie budynku, nie ma moż­liwości zastosowania równoważenia ciśnienia w poprzek rotora, a współczynnik wymiany powietrza wylotowego (EATR) może wy­nosić do 35%.

W przypadku obu wentylatorów po stronie zewnętrznej nie ma po­trzeby stosowania równoważenia ciśnienia, ponieważ powietrze za­wsze wycieka z nawiewu do wywiewu, jednak w takim przypadku ogólna wydajność centrali jest mniejsza.

Bartłomiej FIDELUS
Kierownik Produktu FCU
FlaktGroup Poland sp. z o.o.

Więcej informacji na FläktGroup Poland na portalu A&B.

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE