Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Izba Architektów RP ostrzega przed konkursem architektonicznym

23 kwietnia '24

Publikujemy komunikat udostępniony przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP w sprawie konkursu na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych organizowanego przez Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społeczne.

Poniżej publikujemy oświadczenie w zapisie oryginalnym

OSTRZEŻENIE MPOIA RP Stanowisko Zespołu Warunków Wykonywania Zawodu

Dotyczy:

1. Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej zadania pod nazwą „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi i biurowymi („Osiedle Graniczne”), z garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na dz. nr. 103/39, obr. 120, przy ul. Myśliwskiej w Nowym Sączu”.

identyfikator konkursu: ocds-148610-0969d236-f1a2-11ee-ac52-ee29f86ffd4f,

numer ogłoszenia: 2024/BZP 00270059.

2. Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej zadania pod nazwą „Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi i biurowymi („Zakole Dunajca”), z garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na dz. nr. 3/14, 3/15 , obr. 112, przy ul. Tłoki w Nowym Sączu- Budynek 2”.

identyfikator konkursu: ocds-148610-fe5cd79c-f17c-11ee-ac52-ee29f86ffd4f,

numer ogłoszenia: 2024/BZP 00269936;

Źródło informacji:

Strona internetowa: http://stbs-nowysacz.pl

Po zapoznaniu się z warunkami przedmiotowego konkursu Zespół Warunków Wykonywania Zawodu [dalej ZWWZ] przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP zwraca uwagę Koleżankom i Kolegom na zagadnienia, które powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udziale w przedmiotowym postępowaniu. W wyniku przeprowadzonego audytu warunków konkursu oraz SIWZ, ZWWZ negatywnie ocenia warunki konkursów oraz merytoryczne przygotowanie sądu konkursowego, a tym samym zdecydowanie odradza członkom MPOIA oraz pozostałym Architektom uczestnictwo w przedmiotowym konkursie.

Kluczowe nieprawidłowości:

1. Nierealny w ocenie ZWWZ harmonogram konkursu.

2. Niewłaściwy skład Sądu Konkursowego.

3. Nieadekwatne wymagania w zakresie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

4. Rażąco zaniżone honorarium, niezgodne z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

5. Wypłata honorarium uzależniona od czynników będących poza wpływem zwycięzcy konkursu.

6. Niewłaściwe, niebezpieczne dla uczestników zapisy dotyczące przekazania praw autorskich.

7. Rodzaj i wysokość nagród w kontekście wymogów dotyczących przekazania praw autorskich.

8. Niewystarczające materiały wyjściowe do projektowania (brak badań podłoża gruntowego),

9. Brak kompletności udostępnionych uczestnikom materiałów konkursowych.

Opracowanie:

Zespół Warunków Wykonywania Zawodu przy Radzie MPOIA RP,

Kraków, kwiecień 2024 r.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE