Cieszyn

termin składania prac

31.03.2023

18. edycja konkursu „Śląska Rzecz”

organizator: Zamek Cieszyn

Do końca marca br. trwa nabór projektów promujących śląski design w ramach 18. edycji konkursu „Śląska Rzecz”. Do udziału mogą zgłosić się firmy, projektanci i projektantki, a także instytucje publiczne z województwa śląskiego i opolskiego.

cel

Celem konkursu „Śląska Rzecz” jest wyróżnienie i promowanie funkcjonalnych i innowacyjnych produktów, projektów graficznych i usług wdrożonych na terenie województw śląskiego i/lub opolskiego, będących efektem współpracy przedsiębiorców, instytucji z sektora publicznego i organizacji pozarządowych z projektantami lub zespołami projektowymi. Z kolei w kategorii wystawiennictwo nagradzane są stoiska targowe, wystawy i ekspozycje muzealne pod warunkiem, że siedziba przynajmniej jednej ze stron procesu projektowego znajduje się na terenie województw śląskiego lub opolskiego. W tym przypadku miejsce wdrożenia nie jest ograniczone terytorialnie.

warunki

Konkurs przeprowadzany jest w czterech kategoriach:

 • produkt,
 • grafika użytkowa, w tym komunikacja wizualna i multimedia,
 • usługa,
 • wystawiennictwo.

Do konkursu mogą być zgłaszane nowe lub zmodyfikowane produkty, projekty grafiki użytkowej oraz usługi, które zostały wdrożone w 2022 roku w województwach śląskim i/lub opolskim przez podmioty mające siedzibę na terenie województw śląskiego lub opolskiego.

W kategorii wystawiennictwo — zgłoszenia może dokonać podmiot mający siedzibę na terenie województw śląskiego lub opolskiego, jednak realizacja nie musi być ograniczona tymi województwami.

Do konkursu mogą przystąpić osoby prawne lub fizyczne oraz inne podmioty, których siedziba znajduje się na terenie województw śląskiego lub opolskiego. Zgłoszeń dokonywać mogą przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie, instytucje z sektora publicznego, organizacje pozarządowe oraz projektanci i projektantki lub zespoły projektowe.

Udział w konkursie jest odpłatny. Zgłoszenie uczestnictwa podlega opłacie w wysokości: 246,00 zł brutto (zgłoszenie wysłanie w terminie do 17 marca 2023 roku) i 369,00 zł brutto (zgłoszenie wysłane od 18 do 31 marca 2023 roku).

Osoby uczestniczące w konkursie zobowiązane są do:

 • wypełnienia formularza z ogólnymi informacjami na temat zgłaszanego projektu oraz jego twórców wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
 • uzupełnienia online formularza zawierającego bardziej szczegółowy opis zgłaszanego produktu/grafiki/usługi lub projektu wystawienniczego oraz procesu projektowego,
 • dołączenia skanu (lub innej formy kopii) aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający lokalizację siedziby uczestnika,
 • dołączenia skanów (lub innej formy kopii) — jeśli zgłoszony projekt posiada — certyfikatów, atestów, patentów oraz rekomendacji, wyróżnień, odznaczeń, dyplomów z jednostek gospodarczych, urzędów centralnych lub regionalnych,
 • dostarczenia dokumentacji zdjęciowej — umieszczenia w formularzu zgłoszeniowym linka do pobrania zdjęć lub przesłania ich za pośrednictwem serwisów/usług do wysyłania dużych plików na adresy e-mail: sr@zamekcieszyn.pl Wskazane jest dostarczenie maksymalnie 10 zdjęć zapisanych jako pliki EPS, PDF albo TIFF w rozdzielczości 300 dpi, każde musi być opisane nazwą ze zgłoszenia na formularzu.
 • w kategorii produkt lub grafika użytkowa wymagane jest dostarczenie do siedziby organizatora jednego egzemplarza zgłaszanego produktu/grafiki użytkowej. W przypadku produktów wielkogabarytowych — prosimy o zaznaczenie takiej informacji w opisie
  produktu — zasady dostarczenia będą uzgadniane indywidualnie.
 • w kategorii usługa wymagane jest wskazanie formuły umożliwiającej zapoznanie się z jej funkcjonowaniem lub, jeżeli istnieje, dostarczenie do siedziby organizatora jej materialnego ekwiwalentu,
 • w kategorii wystawiennictwo wymagane jest dostarczenie projektu, dokumentacji zdjęciowej lub filmowej wraz ze szczegółowym opisem. Organizator dopuszcza możliwość zaprezentowania elementów projektu wystawienniczego w trakcie obrad Jury oraz na wystawie,
 • uczestnicy są zobowiązani do dostarczenia na własny koszt ocenianych obiektów do siedziby organizatora w terminie do 11 kwietnia 2023 roku oraz ich odbioru w terminie ustalonym z organizatorem.

Zgłoszenia konkursowe oceniane są pod względem:

 • innowacyjności rozwiązań,
 • zrównoważonego rozwoju,
 • dostrzeżenia potrzeb użytkowników, w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami,
 • procesu projektowego,
 • funkcjonalności i ergonomii,
 • jakości wykonania i użytych materiałów,
 • estetyki.

nagrody

Laureaci i laureatki konkursu otrzymują tytuł, dyplom oraz statuetkę „Śląska Rzecz 2022” i mają prawo do:

 • posługiwania się tytułem i logotypem „Śląska Rzecz 2022”,
 • wykorzystywania informacji o zdobyciu nagrody w celach promocyjnych,
 • ekspozycji na wystawie „Śląska Rzecz 2022”,
 • publikacji w dwujęzycznym polsko-angielskim katalogu konkursu,
 • promocji w publikacjach i stronie internetowej Zamku Cieszyn.

Organizator zastrzega możliwość wręczenia nagród specjalnych ufundowanych przez partnerów lub patronów konkursu.

Nagrody przyznawane są podmiotom wdrażającym i projektantom/zespołom projektowym w każdej kategorii. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przyznania nagrody w danej kategorii w razie wpłynięcia zbyt małej liczby zgłoszeń lub w wypadku, gdy zgłoszenia nie będą spełniały regulaminowych kryteriów.

kalendarium

 • termin przyjmowania zgłoszeń: do 31 marca 2023 roku przez formularz zgłoszeniowy do godz. 24.00,
 • ogłoszenie wyników i gala wręczenia nagród: 22 czerwca 2023 roku na Zamku Cieszyn,
 • wystawa pokonkursowa: od 22 czerwca do 10 września 2023 roku na Zamku Cieszyn.

jury

W skład jury wejdą:

 • dr hab. Czesława Frejlich — Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie i w Warszawie,
 • Magdalena Chorąży-Suchy — dyrektorka Zamku Cieszyn;
 • ekspert/ka w dziedzinie projektowania usług,
 • przedstawiciel/ka Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej (STGU),
 • przedstawiciel/ka Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych (SPFP),
 • ekspert/ka w dziedzinie wystawienniczej,
 • przedstawiciele/przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
 • przedstawiciele biznesu.

więcej informacji

Więcej szczegółów oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://www.zamekcieszyn.pl/pl/artykul/ruszyl-nabor-zgloszen-do-konkursu---slaska-rzecz--1329

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE