Ogólnopolski

termin składania prac

14.04.2022

Doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA-SARP 2022

organizator: Bund Deutscher Architektinnen und Architekten BDA, SARP

SARP oraz Bund Deutscher Architektinnen und Architekten BDA zapraszają do udziału w kolejnej edycji konkursu architektonicznego na Doroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA-SARP. Termin zgłoszenia prac magisterskich mija 14 kwietnia br.

cel

Celem Dorocznej Polsko-Niemiecka Nagrody Integracyjnej BDA-SARP jest promocja współpracy i integracji środowiskowej młodych architektów Niemiec i Polski poprzez współzawodnictwo i dyskusję, wystawy na temat architektury oraz dzięki upowszechnieniu efektów ich działań twórczych.

Nagroda przyznawana jest za najlepszy projekt dyplomowy magisterski, którego autorka/autor/autorzy uzyskała/uzyskał/uzyskali w okresie przed datą zgłaszania prac do edycji 2022 oraz w okresie całego poprzedniego roku kalendarzowego stopień magistra inżyniera architekta, a którego przedmiotem jest środowisko aktywności społecznej człowieka w przyszłości.

warunki

Podstawą ubiegania się o nominację krajową do Nagrody w Polsce jest projekt dyplomowy magisterski, zakwalifikowany przez Komisję Kwalifikacyjną powoływaną przez właściwe Zarządy Oddziałów SARP w porozumieniu z Radami Wydziałów Architektury.

Zgłoszenia prac do konkursu dokonuje Komisja Kwalifikacyjna lub samodzielnie autorzy i promotorzy prac.

Zgłoszenie i przesłanie pracy oznacza zobowiązanie do uczestnictwa w prezentacji pracy przed międzynarodowym Jury w terminie i miejscu oznaczonym w harmonogramie.

kryteria oceny

Głównym kryterium oceny zgłaszanych do Nagrody projektów jest ich innowacyjny charakter oraz wybitne walory architektoniczne i urbanistyczne zastosowanych rozwiązań, uzyskane w dziedzinie kształtowania przestrzeni aktywności społecznej człowieka.

kalendarium

  • dostarczenie elektronicznie prac poprzez aplikację wetransfer, na adres mailowy: dz@sarp.pl do 14 kwietnia br.
  • konkurs, wraz z towarzyszącymi mu warsztatami: 22–25 września br. w siedzibie w Deutsches Architektur Zentrum DAZ w Berlinie
  • prezentacja prac finałowych: 24 września br.
  • wręczenie Nagrody: 25 września br.

nagrody

Nagroda ma formę stypendium naukowo-badawczego, wypłacanego w EUR lub PLN.
Jury może również przyznać wyróżnienia. Wartość finansowa Nagrody zapewniająca realizację stypendium ustalona jest przez przedstawicieli fundatora w roku jej przyznawania.

jury konkursu

W skład Jury wchodzi pięć osób, niebędących promotorami zgłaszanych prac, są to:

  • prezes lub wiceprezes BDA i SARP (lub inne osoby wskazane przez SARP i BDA),
  • sędziowie konkursowi SARP i przedstawiciele architektów zrzeszonych w BDA,
  • dopuszcza się powołanie sędziów referentów, bez prawa głosu.

Pełny skład jury zostanie ogłoszony niebawem.

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

https://www.sarp.pl/pokaz/bda-_sarp_2022,3130/

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE