Ogólnopolski

termin składania prac

24.05.2024

Dyplom Roku SARP im. Zbyszka Zawistowskiego 2024

organizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP

Doroczna Nagroda im. Zbyszka Zawistowskiego „DYPLOM ROKU”, edycja 2024 przyznawana jest przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, za najlepszy projekt dyplomowy absolwentowi / absolwentce, który/a uzyskał/a w 2023 roku na wyższej uczelni w Polsce tytuł magistra inżyniera architekta.

cel

Doroczna Nagroda im. Zbyszka Zawistowskiego „DYPLOM ROKU”, edycja 2024 przyznawana jest przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, za najlepszy projekt dyplomowy absolwentowi / absolwentce, który/a uzyskał/a w 2023 roku na wyższej uczelni w Polsce tytuł magistra inżyniera architekta.

warunki i etapy konkursu

Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe, magisterskie, wykonane na uczelni w ramach kształcenia skutkującego nadaniem dyplomu magistra inżyniera architekta, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu, które uzyskały pozytywną opinię komisji dyplomowej danego Wydziału Architektury.

Tematem zgłoszonej pracy winno być zadanie projektowe opracowane przez jednego absolwenta / absolwentkę. Zgłaszanie prac wykonanych przez zespół autorski dopuszcza się warunkowo w uzasadnionych przypadkach.

O nagrodę mogą ubiegać się prace nominowane przez Komisje Kwalifikacyjne.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • Etap 1 — Komisja Kwalifikacyjna ocenia prace w oparciu o przekazane skrótowe opracowania. Każdy z Oddziałów SARP może wprowadzić dodatkowe procedury zmierzające do wyłonienia najlepszych prac także organizując etapowość wyłaniania prac i zapraszając (o ile uzna za istotne) autorów poszczególnych prac do zaprezentowania pracy przed Komisją Kwalifikacyjną; 
 • Etap 2 — Sąd Konkursowy dokonuje wstępnej oceny zgłoszonych przez Komisje Kwalifikacyjne prac na podstawie przesłanych na ręce sekretarza sądu konkursowego skrótowych opracowań. Wstępna selekcja może być przeprowadzona bez konieczności obrad stacjonarnych całego sądu. Wybór 25 prac wyłonionych do Etapu 3 następuje na zebraniu Sądu Konkursowego;
 • Etap 3 — Sąd Konkursowy, po prezentacjach zaproszonych autorów wybranych 25 prac, dokonuje wyboru Nagrody oraz Wyróżnień.

Uprawnionymi do zgłaszania prac dyplomowych do konkursu na Etapie 1 są: promotor, recenzent, dziekan na podstawie opinii wydziałowych Komisji Dyplomowych, Komisja Dyplomowa lub inne powołane przez dziekana ciała kolegialne, dyplomant samodzielnie, za pisemną zgodą i opinią promotora lub recenzenta.

Szczegółowe wytyczne dot. udziału w konkursie i prac konkursowych dostępne w regulaminie konkursu.

kryteria oceny

Prace konkursowe oceniane są w trzech etapach. Głównym kryterium oceny prac dyplomowych zgłaszanych do Nagrody są wybitne wartości architektoniczne i urbanistyczne projektu oraz ich znaczenie w procesie przestrzennego kształtowania środowiska życia człowieka. Elementy te oceniane będą pod kątem wartości przestrzennych i plastycznych pracy, jej wartości ideowej, relacji i wpływu na kształtowanie otoczenia, a także nowatorstwo i poziom techniczny prezentowanych rozwiązań. Pod uwagę wzięte będą również rozwiązania w zakresie zagadnień ekologicznych i energetycznych projektowanego obiektu.

kalendarium

Każda z Komisji Kwalifikacyjnych Oddziałów SARP określa i ogłasza nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych.

 • zakończenie Etapu 1 — 24 maja 2024 roku,
 • informacje o wynikach Etapu 1 — 5 czerwca 2024 roku,
 • rozpoczęcie Etapu 2, obrady Sądu Konkursowego — 19 czerwca 2024 roku,
 • zakończenie Etapu 2, podanie informacji o zakwalifikowanych pracach do Etapu 3 — 19 lipca 2024 roku,
 • dostarczenie prac dyplomowych zakwalifikowanych dyplomantów — 23 sierpnia 2024 roku,
 • zakończenie Etapu 3, prezentacja prac dyplomowych — 26 września 2024 roku,
 • uroczystość wręczania nagród i wyróżnień — 27 września 2024 roku, godz. 16:00.

nagrody

Sąd Konkursowy ustala w porozumieniu z Zarządem Głównym SARP wysokość kwot przeznaczonych na nagrody i ewentualne wyróżnienia, w ramach przeznaczonych na ten cel funduszy budżetowych.

Prace biorące udział w Etapie 3 i rozpatrywane przez Sąd Konkursowy będą prezentowane w ramach wystawy pokonkursowej.

sąd konkursowy

Sąd konkursowy do oceny prac konkursowych w Etapie 2 i 3 oraz sekretarza sądu konkursowego powołuje Zarząd Główny SARP. W skład sądu konkursowego liczącego od 7 do 9 osób wchodzą przewodniczący, sędzia referent oraz sędziowie.

Skład sądu wybierany jest spośród:

 • prezesa lub wiceprezesa SARP (pełniącego funkcję przewodniczącego sądu konkursowego i kierującego pracami sądu),
 • laureatów nagród architektonicznych i środowiskowych SARP z roku poprzedzającego edycję Nagrody „DYPLOM ROKU”: „Nagroda Roku SARP”, „Polski Cement w Architekturze”, „Honorowa Nagroda SARP”, „Bene Merentibus SARP”,
 • reprezentantów środowisk architektonicznych z zagranicy,
 • sędziów z listy sędziów Konkursowych SARP,
 • przedstawiciela partnera konkursu.

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania dostępne na stronie organizatora.

warunki

https://www.sarp.pl/pokaz/dyplom_roku-2024,3395

regulamin

https://www.sarp.pl/pliki/3395_65e5b549bab3b-dr_2024_regulamin_konkursu_dyplom_roku.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE