Lublin

termin wniosków o możliwość udziału

26.08.2022

Konkurs „Rozbudowa budynku Centrum Obsługi Zwiedzających Państwowego Muzeum na Majdanku”

organizator: Państwowe Muzeum na Majdanku

Państwowe Muzeum na Majdanku organizuje dwuetapowy konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy budynku Centrum Obsługi Zwiedzających. Konkurs jest bez nagród pieniężnych, a autorzy zwycięskiego projektu otrzymają zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennymi i funkcjonalno–użytkowym koncepcji rozbudowy budynku Centrum Obsługi Zwiedzających Państwowego Muzeum na Majdanku wraz z zagospodarowaniem terenu, obejmującym obszar o powierzchni około 10114 m² oraz około 12660 m² w obrębie terenu Pomnika Zagłady oznaczonego w MPZP.

Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami regulaminu konkursu najlepszej koncepcji na opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji.

Organizator planuje, że dobudowana część obiektu będzie miała ok. 2000 m² powierzchni użytkowej i znajdą się w niej m.in. dwie sale wystawiennicze i zaplecze do prowadzenia działalności edukacyjnej (sale edukacyjne i mediateka).

warunki

Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego, dwuetapowego, realizacyjnego.

Przedmiotem konkursu jest architektoniczna koncepcja rozbudowy budynku Centrum Obsługi Zwiedzających Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek oraz jego zagospodarowanie powinny realizować oczekiwania użytkowników o wysoce rozwiniętym wyczuciu estetyki, gdzie w kanonicznych rozwiązaniach funkcjonalnoprzestrzennych unika się rozwiązań sztampowych i wtórnych.

Intencją pierwszego etapu konkursu, czyli opracowania studialnego, jest znalezienie optymalnych rozwiązań przestrzennych rozbudowy, które uwzględniają wytyczne organizatora, zapewnią możliwe najlepszy układ przestrzenny budynku jako całości, dogodne powiązania funkcjonale, oraz dopasowaną do rangi miejsca formę nowego obiektu, przy zachowaniu racjonalnych kosztów budowy i eksploatacji obiektu.

Drugi etap konkursu będzie stanowił rozwinięcie i uszczegółowienie koncepcji w zakresie rozwiązań przestrzennych, architektonicznych i technicznych, z uwzględnieniem ewentualnych uwag Sądu Konkursowego do przedstawionych w I etapie opracowań studialnych.

I etap — opracowanie studialne powinno zawierać:

 • lokalizację rozbudowy budynku COZ,
 • powiązania funkcjonalne z wejściem / wjazdem na teren muzeum, parkingami, Drogą Hołdu i Pamięci (Pomnikiem-Bramą), zdefiniowanie głównych oraz technicznych wejść do budynku,
 • ewentualne zmiany układu komunikacyjnego w obrębie terenu opracowania, wynikające z proponowanej lokalizacji rozbudowy

II etap — praca konkursowa powinna zawierać:

 • ewentualne korekty położenia rozbudowy — rozwinięcie propozycji studialnej, z uwzględnieniem ewentualnych uwag Sądu konkursowego do I etapu,
 • dojścia i dojazdy do budynku wraz z lokalizacją drogi pożarowej i projektowanymi parkingami,
 • zaplecze techniczne budynku — dostęp dla samochodów dostawczych i wywozu śmieci,
 • zdefiniowanie propozycji wykończenia nawierzchni i zagospodarowania terenów zielonych,
 • rozmieszczenie elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery, oświetlenie terenu),
 • wskazanie niezbędnych przebudów / przekładek sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy w obrębie zakresu opracowania,
 • bilans terenu.

Projekt jest realizowany w ramach rządowego programu Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Szacunkowy planowany łączny koszt realizacji inwestycji nie przekroczy kwoty 27 031 325,09 zł brutto.

Intencją organizatora nie jest ograniczanie inwencji twórczej Uczestników konkursu, a raczej zachęcenie do poszukiwania autorskich rozwiązań, charakteryzujących się oryginalnością i realizujących wytyczne na różne sposoby i w nowatorski sposób. Jednocześnie istotna z punktu widzenia organizatora jest racjonalizacja przyjętych rozwiązań w kontekście planowanego budżetu inwestycji. Premiowane będą rozwiązania funkcjonalnoprzestrzenne, optymalizujące koszty budowy i eksploatacji inwestycji.

nagrody

W konkursie nie ma nagród pieniężnych.

W konkursie zostanie przyznana jedna Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dla wykonawcy, którego praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów w głosowaniu jury.

kalendarium

 • składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 26 sierpnia 2022 roku do godz. 12.00,
 • poinformowanie uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie: do 9 września 2022 roku,
 • termin składania opracowań studialnych (I etap konkursu): do 14 października 2022 roku do godz. 12.00,
 • wyniki I etapu konkursu: 24 października 2022 roku,
 • termin składania prac konkursowych: do 2 grudnia 2022 roku do godz. 12.00,
 • ogłoszenie wyników konkursu: do 9 grudnia 2022 roku,
 • ewentualna wystawa pokonkursowa: grudzień 2022 roku.

sąd konkursowy

W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

 • Katarzyna Szczęsna – przewodnicząca, architektka,
 • Grażyna Dziedzic-Wiejak – sędzia referent, architektka,
 • Piotr Michalewicz – architekt,
 • Adam Włodek,
 • dr Aleksandra Skrabek,
 • Elżbieta Kowalik – sekretarz Sądu Konkursowego (bez prawa głosu).

Do współpracy z Sądem Konkursowym mogą być powołani biegli.

więcej informacji

Więcej szczegółów, regulamin oraz wszystkie załączniki znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://www.majdanek.eu/bip/ogloszenie_o_konkursie_na_opracowanie_koncepcji_architektonicznej_rozbudowy_budynku_centrum_obslugi_zwiedzajacych

regulamin

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-df5fbc07-188a-11ed-b950-8227d40187e8

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE