Ogólnopolski

termin składania prac

07.10.2022

Jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji pn.: Adaptacja ruin zamku na „Centrum Kultury i Tradycji zamku Dewinów-Bibersteinów w Żarach”

organizator: SARP Oddział Zielona Góra | inwestor: Gmina Żary

Oddział SARP Zielona Góra wraz z Gminą Żary ogłosił jednoetapowy realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji adaptacji ruin zamku w Żarach na Centrum Kultury i Tradycji zamku Derwinów-Bibersteinów. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 20 lipca br.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji adaptacji ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji zamku Dewinów-Bibersteinów w Żarach oraz koncepcji zagospodarowania terenów w obszarze wskazanym jako zakres opracowania konkursowego.

warunki

Konkurs jest jednoetapowy realizacyjny.

Komunikacja odbywa się przez platformę konkursową.

Przedmiotowy budynek zamku znajduje się w powiecie żarskim, w gminie Żary miasto, w województwie lubuskim, przy al. Jana Pawła II nr 2, 68-200 Żary na działce nr 322/1 (obręb 0002 miasto Żary) o powierzchni około 5450 metrów kwadratowych. Sąsiednie budynki, czyli Pałac Promnitzów (na dz. nr 322/2) oraz budynek Kuchni Zamkowej (na dz. nr 321) znajdują się poza zakresem opracowania konkursu.

Położony w centrum Żar zamek jest częścią historycznego układu urbanistycznego miasta, zlokalizowany między starówką, a jedną z głównych arterii komunikacyjnych miasta (ul. Jana Pawła II) w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Promnitzów oraz parku przypałacowego. Obecnie zamek nie jest użytkowany przez co jego unikatowy potencjał kulturotwórczy, estetyczny i funkcjonalny nie jest wykorzystany. Powstały w XIII wieku pierwotnie gotycki zamek jest zdecydowanie jednym z najważniejszych zabytków w Żarach, a także ze względu na lokalizację i dominantę w postaci wieży również bardzo istotnym punktem orientacyjnym.

W skład zakresu opracowania wchodzą następujące obiekty i przestrzenie:

 • budynek zamku wraz z przybudówką od strony południowo-zachodniej,
 • budynek bramny zlokalizowany w północno-wschodniej części działki (przyległy do pałacu Promnitzów),
 • zagospodarowanie terenu w tym fosa oraz przyległe do niej mury.

Zadaniem projektowym jest stworzenie atrakcyjnej koncepcji uwzględniającej zarówno: główne wytyczne z konsultacji społecznych, zalecenia konserwatora zabytków, obowiązujące przepisy oraz zapisy obowiązującego planu miejscowego (załączniki do regulaminu konkursu).

Obecnie budynek nie jest użytkowany i w jego aktualnym stanie użytkowanie nie jest możliwe (ruina). Planuje się generalny remont i renowację oraz adaptację budynku do nowych funkcji uzupełniających pakiet usług publicznych w mieście Żary i jego okolicach.

Obiekt pod planowaną nową nazwą: Międzynarodowe Centrum Kultury i Tradycji „Zamek” ma spełniać pięć kategorii funkcji: kulturalną, turystyczną, komunalną, naukową, inne funkcje.

Jednym z zadań konkursowych jest racjonalna optymalizacja przestrzeni i programu pod kątem budżetu inwestycji oraz właściwy w powyższym kontekście dobór powierzchni dla poszczególnych pomieszczeń i przestrzeni. W tym zakresie do zadań uczestnika konkursu będzie należało rozmieszczenie w obiekcie programu i funkcji przy zapewnieniu poprawnych oraz preferowanych przez organizatora relacji pomiędzy elementami programu. W powyższym zakresie premiowane będą rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne optymalizujące wytyczne podane przez organizatora oraz koszty budowy i eksploatacji inwestycji.

Praca konkursowa w sposób jednoznaczny musi wskazywać na zaproponowane przez uczestnika konkursu rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne, programowe i inne istotne dla idei przedstawionej koncepcji. Pod względem graficznym pracę konkursową musi cechować czytelność informacji tekstowej oraz rysunkowej.

Link do spaceru 3D po zamku znajduje się tutaj.

nagrody

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

 • atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,
 • sprawność funkcjonalno-użytkowa kompleksu zamkowego,
 • sprawność funkcjonalno-użytkowa i dostępność zagospodarowania,
 • zastosowanie w budynku i zagospodarowaniu rozwiązań związanych efektywnością energetyczną i neutralnością klimatyczną,
 • sposób realizacji w koncepcji zaleceń konserwatorskich,
 • realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji inwestycji,
 • stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania inwestycji.

Całkowita kwota przeznaczona przez organizatora na nagrody pieniężne i nagrody pieniężne w formie wyróżnień wynosi 95 000 zł brutto.

W konkursie przewidziano następujące nagrody pieniężne brutto:

 • I Nagroda — 35 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej,
 • II Nagroda — 25 tys. zł,
 • III Nagroda — 15 tys. zł,
 • trzy wyróżnienia pieniężne — po 5 tys. zł każde.

kalendarium

 • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu – do 10 czerwca 2022 roku,
 • termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 20 lipca 2022 roku do godz. 15.00
 • ogłoszenie informacji o dopuszczeniu do udziału w konkursie – do 29 lipca 2022 roku,
 • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu – do 8 sierpnia 2022 roku,
 • termin składania prac konkursowych – do 7 października 2022 roku, do 15.00,
 • ogłoszenie wyników konkursu – 21 października 2022 roku,
 • wystawa pokonkursowa i dyskusja – 3 listopada 2022 roku.

Sąd Konkursowy

W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

 • Mariusz Ścisło – sędzia przewodniczący, sędzia konkursowy SARP Oddział Warszawa,
 • Leon Szapowałow – sędzia referent, sędzia konkursowy SARP Oddział Zielona Góra,,
 • Paweł Gołębiowski – sędzia konkursowy SARP Oddział Zielona Góra,
 • Paweł Kochański – sędzia konkursowy SARP Oddział Zielona Góra,
 • dr hab. Andrzej Legendziewicz – ekspert w dziedzinie konserwacji zabytków,
 • Marek Iwlew – sędzia konkursowy ze strony zamawiającego, naczelnik wydziału,
 • Ireneusz Brzeziński – sędzia konkursowy ze strony zamawiającego, naczelnik wydziału,
 • Rafał Fularski – sędzia Konkursowy ze strony zamawiającego, naczelnik wydziału.

Funkcję sekretarza konkursu pełni Halina Łowejko z SARP Oddział Zielona Góra.

więcej informacji

Regulamin, materiały do pobrania i szczegółowe wytyczne dotyczące składania prac dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://zielonagora.sarp.org.pl/konkurs-zamek-zary/

regulamin

https://zielonagora.sarp.org.pl/wp-content/uploads/00_REGULAMIN-KONKURSU_Adaptacja-ruin-zamku-na-Centrum-Kultury-i-Tradycji-.pdf

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE