Warszawa

termin składania prac

29.11.2023

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji budynku internatowego dla potrzeb kwaterowania uczestników procesów dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie

organizator: Akademia Sztuki Wojennej

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie ogłosiła jednoetapowy konkurs na opracowanie koncepcji budynku internatu wraz z zagospodarowaniem terenu przy al. Generała Chruściela 103. Termin zgłoszenia projektów mija 29 listopada br.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie, najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno – użytkowym koncepcji budynku internatowego (budynek zamieszkania zbiorowego) oraz koncepcji zagospodarowania terenu w obszarze wskazanym w Załączniku nr 6a jako zakres opracowania konkursowego.

warunki

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budynku internatowego (budynek zamieszkania zbiorowego) wraz z zagospodarowaniem terenu objętego opracowaniem na terenie ASzWoj w Warszawie oraz spójnej, całościowej koncepcji zagospodarowania terenu objętego opracowaniem konkursowym zgodnie z granicami oznaczonymi w załączniku nr 6a do regulaminu.

Maksymalny planowany łączny koszt realizacji inwestycji w stanie wykończonym wraz z wyposażeniem wnętrz oraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie wymienionym w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 1 do regulaminu (Istotne postanowienia umowy) nie przekroczy kwoty 51 693 934,48 zł netto.

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania przedmiotu usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej, opisanej w załączniku nr 1 do regulaminu nie przekroczy kwoty stanowiącej maksymalnie 4,70% planowanego łącznego kosztu realizacji inwestycji netto.

Do oceny w konkursie może być dopuszczona wyłącznie oryginalna (wcześniej niepublikowana) oraz nienaruszająca praw autorskich osób trzecich praca konkursowa, która nie narusza zasady anonimowości, jest zgodna z zadaniem konkursowym, nie zawiera rozwiązań wariantowych i jest wystarczająco czytelna i kompletna, by przeprowadzić jej ocenę.

Praca konkursowa w sposób jednoznaczny musi wskazywać na zaproponowane przez uczestnika konkursu rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne, programowe i inne istotne dla idei przedstawionej koncepcji. Pod względem graficznym pracę konkursową musi cechować czytelność informacji tekstowej oraz rysunkowej.

Teren działki nr 2/176 wraz z istniejącym na nim budynkiem dwukondygnacyjnym biurowo – magazynowym jest zlokalizowany na terenie wewnętrznym Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (obszar objęty opracowaniem nie jest terenem zamkniętym w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej, obowiązują zapisy MPZP dla dzielny Rembertów, m.st. Warszawy).

W zakresie elementów zagospodarowania organizatorzy proszą o uwzględnienie:

 • nowy budynek internatu jako wielofunkcyjny obiekt zamieszkania zbiorowego z pomieszczeniami internatu z zapleczem techniczno-administracyjnym, salą wielofunkcyjną, pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi dla użytkowników internatu, jak i kadry pracowniczej,
 • oświetlenie terenu, mała architektura (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery i inne zgodnie z propozycją projektową),
 • zagospodarowanie terenów zieleni,
 • budowa układu komunikacyjnego - pieszego (chodniki), rowerowego (ścieżki rowerowe, wg uznania) i kołowego (drogi wewnętrzne w tym drogi pożarowe, połączenie drogowe i wjazd na teren inwestycji wraz z miejscami postojowymi,
 • budowa / przebudowa / rozbudowa infrastruktury technicznej.

Uwarunkowania środowiskowe:

 • na obszarze konkursu należy zachować wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej zgodny z mpwzp,
 • należy zachować istniejącą zieleń wysoką (poza centralną częścią działki gdzie będzie znajdować się projektowany budynek),
 • wprowadzenie nowych drzew powinno dotyczyć zarówno terenu po południowej, jak i północnej stronie budynku i powinno uwzględniać jego ekspozycję,
 • układ stanowisk postojowych na parkingu powinien być dzielony polami zieleni z nasadzeniami wysokimi. W ten sposób możliwe będzie złagodzenie przestrzennego oddziaływania parkingu,
 • usunąć wszystkie zbędne utwardzenia, w tym, w szczególności nawierzchnie z płyt typu MON.

Przedmiotowa działka 2/176 położona jest w granicach historycznego założenia urbanistycznego d. Akademii Obrony Narodowej (obecnie Akademii Sztuki Wojennej), które wraz z otoczeniem zostało wpisane do rejestru zabytków.

Organizator oczekuje na zapewnienie dla obsługi projektowanej inwestycji ok. 47 miejsc parkingowych naziemnych (w tym miejsca dla osób z niepełnosprawnościami) lub w razie konieczności podziemnych zlokalizowanych na działkach objętych opracowaniem.

Uczestnicy poproszeni są o uwzględnienie konieczności ukształtowania architektonicznego budynku i terenu, adekwatnego do jego lokalizacji na terenie ASW, a także do swojej publicznej funkcji, symbolizującej związek ośrodka akademickiego z Wojskiem Polskim. Mają zapewnić zewnętrzną formę obiektu jako wyróżniającą się wysoką jakością projektową i reprezentacyjnym charakterem.

Należy wziąć pod uwagę takie wymagania:

 • otwartą, atrakcyjną kompozycję, stanowiącą wizytówkę uczelni,
 • atrakcyjność obiektu szczególnie od strony południowo-zachodniej,
 • dbałość o detal i jakość materiałów wykończeniowych, użycie materiałów naturalnych, np. drewno, szkło, itp,
 • należy dążyć do uzyskania jak największej powierzchni terenów zieleni (na gruncie rodzimym). Zachować i adaptować istniejącą zieleń w stopniu maksymalnym z dopuszczeniem minimalnej, koniecznej wycinki zieleni kolidującej z planowanym zagospodarowaniem,
 • wszystkie elementy zagospodarowania muszą spełniać wymogi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
 • należy zwrócić szczególną uwagę na aspekt ekonomiczny Inwestycji zarówno w trakcie jej budowy, jak i użytkowania. Zaleca się, aby dążyć do racjonalnych proporcji pomiędzy jakością a ekonomiką rozwiązań.

Nowy budynek internatowy planuje się jako obiekt o sześciu kondygnacjach nadziemnych oraz jednej podziemnej (dopuszcza się pięć kondygnacji nadziemnych w przypadku spełnienia podstawowych wytycznych zawartych w programie PFU, tj. ilość pokoi, zaplecza gospodarczego i technicznego itp.).

Zgodnie ze mpzp przeznaczenie budynku z funkcją internatu planuje się jako lokalizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz innymi usługami uzupełniającymi funkcję podstawową.

Struktura funkcjonalna budynku internatowego:

Ze względu na różny sposób użytkowania budynku oraz zapewnienie przeznaczenia podstawowego budynek „internatu” powinien zawierać strefowanie.

Internat:

 • piwnica: pomieszczenia magazynowe, gospodarcze i techniczne. Dopuszcza się w razie konieczności, aby cześć poziomu -1, przeznaczyć pod miejsca postojowe – parking podziemny,
 • parter: recepcja, pomieszczenia biurowe, ogólnodostępne sanitariaty, sale szkoleniowe / pracownie komputerowe, kuchnia ogólnodostępna, część mieszkalna,
 • pokoje jednoosobowe powinny mieć indywidualny dostęp do aneksu kuchennego (dopuszcza się zastosowanie jednego aneksu kuchennego przez użytkowników dwóch lub trzech pokoi). Każdy z pokoi powinien posiadać indywidualną łazienkę wyposażoną w prysznic, ustęp i umywalkę,
 • piętro powtarzalne: ogólnodostępne sanitariaty, sale szkoleniowe / pracownie komputerowe, kuchnia ogólnodostępna, część mieszkalna,
 • ostatnia kondygnacja: ogólnodostępne sanitariaty, sale szkoleniowe / pracownie komputerowe, kuchnia ogólnodostępna, część mieszkalna o podwyższonym standardzie dla gości VIP oraz oficerów.

Łącznie przewiduje się między 189-200 pokoi internatowych, z czego ostatnia kondygnacja z pokojami o podwyższonym standardzie (dwuizbowe), gdzie przewiduję się około 22 pokoi. Budynek powinien zostać wyposażony w min. 2 szyby windowe przystosowane potrzeb osób o szczególnych potrzebach. W tym jeden szyb do przewozu osób na noszach. Budynek powinien zostać wyposażony w minimum dwie klatki schodowe.

Zagospodarowanie terenu objętego konkursem i zaproponowane w nim rozwiązania przestrzenne powinny być oryginalne, wpisujące się przy tym w kontekst miejsca. Uczestnik konkursu powinien uwzględnić współczesne podejście do projektowania przestrzeni publicznych, zakładające innowacyjność, w tym m.in. zrozumienie obecnego kontekstu miejsca oraz obszarów z nim sąsiadujących. Koncepcja powinna promować uporządkowanie przestrzenne oraz wprowadzić nową jakość przyjaznej użytkownikowi przestrzeni publicznej i społeczne.

Zaprojektowane rozwiązania budynku internatowego oraz elementów zagospodarowania powinny uwzględniać nowoczesne technologie, oraz proekologiczne rozwiązania zapewniające jak największą neutralność klimatyczną zarówno w trakcie budowy, jak i w trakcie użytkowania inwestycji.

Szczegółowe wytyczne znajdują się w załącznikach do regulaminu.

kalendarium

 • składanie wniosków o udział w konkursie: do 13 listopada 2023 roku, do godz. 15:00,
 • termin składania prac: do 29 listopada 2023 roku, do godz. 15:00,
 • ogłoszenie wyników: 4 grudnia 2023 roku.

nagrody

W Konkursie mogą zostać przyznane dwie Nagrody pieniężne tj.: II Nagroda, III Nagroda. Całkowita kwota przeznaczona przez organizatora na nagrody pieniężne wynosi 14 000,00 zł brutto.

I Nagroda — zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

II Nagroda — 10 tys. zł.

III Nagroda — 4 tys. zł.

sąd konkursowy

Sąd Konkursowy składa się z 5 osób:

 • dr Adam Baryłka – przewodniczący Sądu konkursowego, sędzia Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych
 • dr Michał Szota – sędzia referent, sędzia Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych,
 • dr Tomasz Kościelecki – sędzia Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych,
 • Dariusz Pyrak – kierownik konkursu, główny specjalista Wydział Inwestycji i Remontów ASzWoj,
 • Maciej Grodzki – kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów ASzWoj.

Funkcję sekretarza konkursu pełni: Aleksandra Rychlik z Polskiego Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.

więcej informacji

Więcej szczegółów oraz materiały do pobrania znajdują się na stronie konkursu.

warunki

https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/pn/akademia-mil/demand/notice/public/111395/details

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE