Warszawa

termin składania prac

03.02.2023

Konkurs architektoniczny na koncepcję adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie

organizator: Narodowe Archiwum Cyfrowe, SARP oddział Warszawski | inwestor: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji adaptacji  i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie.

Konkurs SARP nr 1032

Cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie.

Warunki

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, w którym nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania przedmiotu zamówienia który w szczególności będzie polegał na opracowaniu Dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji Inwestycji i na podstawie wybranej pracy konkursowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego oraz świadczenia innych usług związanych z przygotowaniem i realizacją Inwestycji.

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań wnętrz budynku NAC.

b) Sprawność funkcjonalno-użytkowa proponowanych rozwiązań wnętrz budynku NAC.

c) Sprawność funkcjonalno-użytkowa zagospodarowania wokół budynku NAC.

d) Zastosowanie w budynku i zagospodarowaniu rozwiązań związanych z neutralnością klimatyczną i wpływem Inwestycji na środowisko.

e) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji.

f) Stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania Inwestycji.

Nagrody

Organizator przewiduje pulę nagród pieniężnych za wykonanie i przeniesienie praw do wybranych prac konkursowych w wysokości nie mniej niż 70 000 zł brutto, podzieloną w następujący sposób:

I Nagroda — kwota pieniężna w wysokości 30 000,00 zł brutto

II Nagroda — kwota pieniężna w wysokości 20 000,00 zł brutto

III Nagroda — kwota pieniężna w wysokości 20 000,00 zł brutto

Dwie nagrody pieniężne w formie wyróżnień — 5 000,00 zł brutto na pracę

Kalendarium

 • Wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu (Tura 1): do 21.11.2022 r.
 • Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie: 11.2022 r.
 • Dopuszczenie do udziału w konkursie: do dnia 09.12.2022 r.
 • Wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu (Tura 2): 16.01.2023 r.
 • Prace konkursowe — składanie: 03.02.2023 r. do godziny 15:00.
 • Ogłoszenie wyników konkursu: 20.02.2023 r.

Sąd konkursowy

 • Bolesław Stelmach — przewodniczący Sądu konkursowego
 • Dorota Bagińska — sędzia referent
 • Paweł Pieniężny
 • Ryszard Wojtkowski
 • Katarzyna Plewka
 • Marcin Słoński
 • Piotr Strembski

Sekretarz konkursu — Rafał Mroczkowski

warunki

https://konkurs-nac.sarp.warszawa.pl/

regulamin

http://konkurs-nac.sarp.warszawa.pl/wp-content/uploads/2022/11/REGULAMIN-KONKURSU_NAC_OSTATECZNY.pdf

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE