Warszawa

termin składania prac

12.11.2021

Konkurs architektoniczny na Środowiskowy Dom Samopomocy na Żoliborzu w Warszawie

organizator: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Żoliborz | inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Żoliborz

Do 27 sierpnia do godz. 12.00 można składać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie na wykonanie koncepcji architektonicznej budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Izabelli na Żoliborzu. Wyłoniona firma będzie miała za zadanie opracować wielobranżową dokumentację inwestycji oraz pełnić nadzór autorski w trakcie procesu jej realizacji.

cel

Planowana inwestycja obejmuje budowę Środowiskowego Domu Samopomocy, placówki dziennego wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz mieszkań chronionych (treningowych) funkcjonujących przy ŚDS. Nowy budynek Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczony ma być dla 30 osób z chorobami psychicznymi oraz kolejnych 30 z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami sprzężonymi. Zaprojektowane mają być również dwa mieszkania chronione. Budynek nowego Środowiskowego Domu Samopomocy ma posiadać maksymalnie 4 kondygnacje, w tym 3 nadziemne oraz 1 podziemną. Na otaczającym terenie przewidziane jest wybudowanie placu rekreacyjnego, rehabilitacyjnego, placu zabaw, miejsc postojowych oraz małej architektury. Zagospodarowane zostaną także tereny zielone, w tym przewidziane są ogródki warzywne. Budynek i ogród oraz wjazdy do budynku muszą być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, jak i dla osób z innymi chorobami, w tym również ruchowymi oraz zapewnić łatwą dostępność poziomą i pionową.

warunki

Konkurs ma charakter jednoetapowy, w którym składanie prac konkursowych nie jest poprzedzone obowiązkiem złożenia opracowań studialnych przez Uczestników konkursu. Konkurs jest realizacyjny tzn. w którym nagrodą jest zaproszenie autora lub autorów wybranej (najlepszej) pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.

Kryteria oceny prac konkursowych:

 • Funkcjonalność rozwiązań zaproponowanej koncepcji architektonicznej, z uwzględnieniem dostosowania do użytkowania przyszłych obiektów przez osoby o szczególnych potrzebach, z wykorzystaniem załączonego do Opisu Przedmiotu Konkursu i Opisu Przedmiotu Zamówienia wzorcowego opisu dostępności oraz załączonych do Regulaminu przykładów tzw. dobrych praktyk - waga kryterium 40% to jest 40 pkt.
 • Atrakcyjność i estetyka architektoniczna, i urbanistyczna obiektu wraz z zaproponowanym zagospodarowania jego otoczenia - waga kryterium 25% to jest 25 pkt
 • Uwarunkowania finansowe realizacji - waga kryterium 20% to jest 20 pkt.
 • Zastosowanie technologii energooszczędnych i proekologicznych - waga kryterium 15% to jest 15 pkt.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o udział: 27.08.2021 r. do godz. 12:00
 • Termin składania prac konkursowych: 12.11.2021 r. do godz. 12:00
 • Ogłoszenie wyników: 26.11.2021 r.

nagrody

 • I nagroda: 25 000 zł + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
 • II nagroda: 15 000 zł
 • III nagroda: 10 000 zł

sąd konkursowy

 • arch. Dorota Bagińska – SARP, Przewodnicząca Sądu konkursowego
 • Wojciech Wagner - Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Zastępca Przewodniczącej Sądu konkursowego
 • arch. Andrzej Jurkiewicz – SARP, Sędzia referent
  pozostali sędziowie:
 • arch. Piotr Czarnecki – SARP
 • Tomasz Pactwa - Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych
 • Alicja Tyc-Żardecka - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz,
 • Donata Rapacka - Radna Dzielnicy Żoliborz,
 • Monika Kurowska - Radna Dzielnicy Żoliborz.
  Obowiązki Sekretarza Sądu konkursowego będzie wykonywała (bez prawa głosu):
 • Justyna Błaszkiewicz - Główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Żoliborz,
 • Elżbieta Jakubowska - Główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Żoliborz - w okresie nieobecności p. Justyny Błaszkiewicz.

więcej informacji

Materiały konkursowe, w tym regulamin i wniosek o udział, dostępne są na stronie Miasta Stołecznego Warszawy.

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE