Toruń

termin składania prac

16.04.2024

Konkurs na projekt nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Toruniu

organizator: Powiat Toruński, SARP Oddział Toruń

Powiat Toruński przy wsparciu Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział w Toruniu ogłosił konkurs architektoniczny na projekt nowej siedziby Starostwa Powiatowego przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 80A w Toruniu.

Powiat Toruński przy wsparciu Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział w Toruniu ogłosił konkurs architektoniczny na projekt nowej siedziby Starostwa Powiatowego przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 80A w Toruniu.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym, koncepcji budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu, sieciami uzbrojenia terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.

warunki

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego budynku biurowo-administracyjnego Starostwa Powiatowego w Toruniu. Projektowany budynek powinien mieć maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne i płaski dach.

Prace konkursowe oceniane będą za: atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania, sprawność funkcjonalno-użytkową budynku, sprawność funkcjonalno-użytkową i dostępność zagospodarowania terenu, zastosowanie w budynku i zagospodarowaniu terenu rozwiązań związanych z neutralnością klimatyczną i wpływem inwestycji na środowisko, realność i optymalizację ekonomiczną przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji inwestycji oraz stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania inwestycji.

 
Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

 • I Nagroda — 50 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej
 • II Nagroda — 40 000 zł brutto
 • III Nagroda — 30 000 zł brutto
 • Trzy wyróżnienia — 20 000 zł brutto każde

kalendarium

 • Zalecany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 12 lutego 2024 roku

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez organizatora: do 20 lutego 2024 roku

 • Termin poinformowania uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w konkursie oraz zaproszenie do składania prac konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w konkursie: do 26 lutego 2024 roku

 • Zalecany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących prac konkursowych. Organizator udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania prac konkursowych: do 29 marca 2024 roku
   
 • Termin składania prac konkursowych: do 16 kwietnia 2024 roku, do godz. 16:00

 • Termin ogłoszenia wyników konkursu: do 30 kwietnia 2024 roku

sąd konkursowy

 • Jerzy Grochulski — przewodniczący sądu konkursowego, SARP Oddział Warszawski
 • Piotr Sobociński — sędzia referent, SARP Oddział Toruń
 • Piotr Brzeziński — SARP Oddział Toruń
 • Katarzyna Kalkowska — przedstawicielka Urzędu Miasta Torunia
 • Paweł Pietrzak — sędzia ze strony zamawiającego
 • Kazimierz Kaczmarek — sędzia ze strony zamawiającego
 • Maciej Kuras — zastępca sędziego, SARP Oddział Toruń
 • Jarosław Guttfeld — sekretarz konkursu (nie jest członkiem sądu konkursowego), pracownik Biura Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Toruniu

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://epk.sarp.pl/#/PublicContestPreview/6950b556-294d-4e34-aa31-adb4b935be60

regulamin

https://sarptorun.pl/konkursy/

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE