Ostrołęka

termin składania prac

30.04.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji krajobrazowo-architektonicznej zagospodarowania terenu przy ul. Warszawskiej w Ostrołęce

organizator: Miasto Ostrołęka

Miasto Ostrołęka zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji krajobrazowo-architektonicznej zagospodarowania terenu przy ul. Warszawskiej w Ostrołęce. Teren objęty opracowaniem konkursowym znajduje się w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków „Natura 2000 – Dolina Dolnej Narwi”. Pula nagród w konkursie wynosi 45 tys. zł.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie projektu koncepcyjnego, który będzie odpowiadał potrzebom zagospodarowania terenu jako funkcjonalnej przestrzeni publicznej przy ul. Warszawskiej w Ostrołęce. Teren objęty opracowaniem konkursowym znajduje się w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków „Natura 2000 – Dolina Dolnej Narwi”. Ponadto, obszar objęty koncepcją jest terenem zalewowym.

warunki

Koncepcja powinna zostać sporządzona w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz normami. Należy tak opracować koncepcję, żeby nie było konieczności uzyskania wyłączenia gruntów z produkcji leśnej. Zaleca się przed złożeniem pracy konkursowej dokonać wizji lokalnej terenu objętego opracowaniem. Wszelkie wymagane dla potrzeb opracowania dokumenty np. mapy, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, inwentaryzacje itp. zapewnia własnym kosztem i staraniem uczestnik konkursu. Szczegółowe wytyczne dot. prac konkursowych dostępne w załączonym regulaminie.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne legitymujące się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe o kierunku: architektura, urbanistyka lub architektura krajobrazu albo osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi ww. wykształcenie. Dopuszcza się również uczestnictwo osób będących studentami ww. kierunków. Uczestnikiem konkursu może być również zespół reprezentowany przez wytypowaną przez zespół osobę. 

kalendarium

 • Termin składania prac konkursowych: 30.04.2021 r. do godz. 15:00
 • Ogłoszenie wyników: do 14.05.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda: 20 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w celu zawarcia umowy na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego części realizacyjnej konkursu
 • II Nagroda: 15 000 zł
 • III Nagroda: 10 000 zł

sąd konkursowy

 • Przewodnicząca – Anna Gocłowska

  Członkowie:
 • Monika Jaworowska
 • Magdalena Malanowsk

 • Sekretarz – Anna Piasta

więcej informacji

Materiały do pobrania na stronie organizatora konkursu.

regulamin

https://bip.um.ostroleka.pl/attachments/download/15581

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE