Warszawa

termin składania prac

16.04.2021

Konkurs na doroczną nagrodę BDA-SARP

organizator: Bund Deutscher Architektinnen und Architekten BDA, Stowarzyszenie Architektów Polskich

Celem Konkursu na Doroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA-SARP jest promocja współpracy i integracji środowiskowej młodych architektów Niemiec i Polski poprzez współzawodnictwo i dyskusję, wystawy na temat architektury oraz dzięki upowszechnieniu efektów ich działań twórczych. W tym roku w dniach 24-27 czerwca br. siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP w Warszawie.

Konkurs na Doroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA-SARP organizowany wspólnie przez Bund Deutscher Architektinnen und Architekten BDA i Stowarzyszenie Architektów Polskich odbędzie się w tym roku w dniach 24-27 czerwca br. siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP w Warszawie.

cel konkursu

Celem Nagrody jest promocja współpracy i integracji środowiskowej młodych architektów Niemiec i Polski poprzez współzawodnictwo i dyskusję, wystawy na temat architektury oraz dzięki upowszechnieniu efektów ich działań twórczych.

Nagroda przyznawana jest za najlepszy projekt dyplomowy magisterski, którego autor/autorzy uzyskał/li w okresie przed datą zgłaszania prac do edycji bieżącej oraz w okresie całego poprzedniego roku kalendarzowego stopień magistra inżyniera architekta, a którego przedmiotem jest środowisko aktywności społecznej człowieka w przyszłości.

wymagania

Organizatorzy konkursu podkreślają, że głównym kryterium oceny zgłaszanych do Nagrody projektów jest ich innowacyjny charakter oraz wybitne walory architektoniczne i urbanistyczne zastosowanych rozwiązań, uzyskane w dziedzinie kształtowania przestrzeni aktywności społecznej człowieka.
Tematem projektu powinno być zadanie, które można opracować samodzielnie. W wyjątkowych, uzasadnionych zakresem opracowania projektu, przypadkach dopuszcza się zgłaszanie projektów wykonywanych przez dwóch dyplomantów.

Graficzne opracowanie projektu, powinno zapewnić jego czytelność, możliwość merytorycznej oceny i publikacji.
Prace należy dostarczyć elektronicznie poprzez aplikację WeTransfer, zgodnie z obowiązującym regulaminem i na obowiązującym layoucie, na adres mailowy: dz@sarp.pl. Zgłoszenie powinno zawierać aktualne dane kontaktowe (telefon, adres e-mail) do autorów zgłoszonych prac.

kalendarium

  • Termin składania prac: 16.04.2021 r.
  • Ogłoszenie wyników: 27 czerwca podczas gali finałowej konkursu w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP w Warszawie.

nagrody

Nagroda ma formę stypendium naukowo-badawczego, wypłacanego w EUR lub PLN. Jury może przyznać wyróżnienia.

sąd konkursowy

W skład Jury wchodzi każdorazowo 5 osób, niebędących promotorami zgłaszanych prac:

  • prezes lub wiceprezes BDA i SARP lub w przypadku niemożności spełnienia tego warunku inne osoby wskazane przez SARP i BDA,
  • sędziowie konkursowi SARP i przedstawiciele architektów zrzeszonych w BDA, w równej liczbie z każdej strony,
  • dopuszcza się powołanie sędziów referentów, bez prawa głosu.

więcej informacji

Regulamin i inne materiały dostępne na oficjalnej stronie organizatora

regulamin

http://www.sarp.org.pl/pliki/2994_601930ba440ac-2021.01.21_regulamin_nagrody_bda-sarp-1.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE