Ogólnopolski

termin składania prac

08.05.2023

Doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA-SARP 2023

organizator: Bund Deutscher Architektinnen und Architekten BDA, SARP

SARP oraz Bund Deutscher Architektinnen und Architekten BDA zapraszają do udziału w kolejnej edycji konkursu architektonicznego na Doroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA-SARP. Termin zgłoszenia prac magisterskich mija 8 maja br. a konkurs oraz warsztaty odbędą się w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

cel

Celem Dorocznej Polsko-Niemiecka Nagrody Integracyjnej BDA-SARP jest promocja współpracy i integracji środowiskowej młodych architektów i architektek z Niemiec i Polski poprzez współzawodnictwo i dyskusję, wystawy na temat architektury oraz dzięki upowszechnieniu efektów ich działań twórczych.

Nagroda przyznawana jest za najlepszy projekt dyplomowy magisterski, którego autorka/autor/autorzy uzyskała/uzyskał/uzyskali w okresie przed datą zgłaszania prac do edycji 2023 oraz w okresie całego poprzedniego roku kalendarzowego stopień magistra inżyniera architekta, a którego przedmiotem jest środowisko aktywności społecznej człowieka w przyszłości.

warunki

Podstawą ubiegania się o nominację krajową do Nagrody w Polsce jest projekt dyplomowy magisterski, zakwalifikowany przez Komisję Kwalifikacyjną powoływaną przez właściwe Zarządy Oddziałów SARP w porozumieniu z Radami Wydziałów Architektury.

Tematem, projektu powinno być zadanie, które można opracować samodzielnie. W wyjątkowych, uzasadnionych zakresem opracowania projektu, przypadkach dopuszcza się zgłaszanie projektów wykonywanych przez dwie osoby. Graficzne opracowanie projektu, powinno zapewnić jego czytelność, możliwość merytorycznej oceny i publikacji.

Zgłoszenia prac do konkursu dokonuje Komisja Kwalifikacyjna lub samodzielnie autorzy i promotorzy prac.

Zgłoszenie i przesłanie pracy oznacza zobowiązanie do uczestnictwa w prezentacji pracy przed międzynarodowym Jury w terminie i miejscu oznaczonym w harmonogramie.

kryteria oceny

Głównym kryterium oceny zgłaszanych do Nagrody projektów jest ich innowacyjny charakter oraz wybitne walory architektoniczne i urbanistyczne zastosowanych rozwiązań, uzyskane w dziedzinie kształtowania przestrzeni aktywności społecznej człowieka.

kalendarium

  • dostarczenie elektronicznie prac poprzez WeTransfer, na adres mailowy: dz@sarp.pl do 5 maja 2023 roku
  • konkurs, wraz z towarzyszącymi mu warsztatami: 21-24 września 2023 roku w Muzeum Architektury we Wrocławiu,
  • prezentacja prac finałowych: 23 września 2023 roku
  • wręczenie nagrody: 24 września 2023 roku (niedziela).

nagrody

Nagroda ma formę stypendium naukowo-badawczego, wypłacanego w EUR lub PLN.
Jury może również przyznać wyróżnienia. Wartość finansowa Nagrody zapewniająca realizację stypendium ustalona jest przez przedstawicieli fundatora w roku jej przyznawania.

jury konkursu

W skład Jury wchodzi pięć osób, niebędących promotorami zgłaszanych prac, są to:

  • prezes lub wiceprezes BDA i SARP (lub inne osoby wskazane przez SARP i BDA),
  • sędziowie konkursowi SARP i przedstawiciele architektów zrzeszonych w BDA,
  • dopuszcza się powołanie sędziów referentów, bez prawa głosu.

Jury na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego, ze składu sędziów z kraju pełniącego w danym roku obowiązki organizatora (w tym roku jest to Polska) oraz zastępcę przewodniczącego, ze składu sędziów z kraju partnerskiego.

Pełny skład jury zostanie ogłoszony na stronie konkursu.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania i karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie konkursu.

warunki

https://www.sarp.pl/pokaz/konkurs_na_nagrode_bda-sarp,3263/

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające
INSPIRACJE