Gdańsk

termin składania prac

13.09.2024

Studialny konkurs na koncepcję ukształtowania Centrum Południe w Gdańsku

organizator: Gmina Miasta Gdańsk

Gmina Miasta Gdańska ogłosiła dwuetapowy, studialny, urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję ukształtowania Centrum Południe w Gdańsku. Celem konkursu jest uzyskanie wysokiej jakości koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zagospodarowania terenu przeznaczonego pod realizację centrum dzielnicy Południe w Gdańsku, która stanowić będzie podstawę do opracowania miejscowego planu zagospodarowania dla tego terenu, a w dalszej perspektywie realizacji centrum.

Gmina Miasta Gdańska ogłosiła dwuetapowy, studialny, urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję ukształtowania Centrum Południe w Gdańsku. Konkurs objęty jest rekomendacją Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz patronatem Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu.

cel

Celem studialnego konkursu urbanistyczno-architektonicznego jest uzyskanie — w drodze wyboru spośród prac konkursowych — wysokiej jakości koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zagospodarowania terenu przeznaczonego pod realizację centrum dzielnicy Południe w Gdańsku, która stanowić będzie podstawę do opracowania miejscowego planu zagospodarowania dla tego terenu, a w dalszej perspektywie realizacji centrum.

Obszar opracowania sąsiaduje:
• od zachodu z osiedlem mieszkaniowym, na które składają się liczne zespoły mieszkaniowe wielorodzinne (Lawendowe Wzgórze, Stacja Nowy Gdańsk, Osiedle Jabłoniowa) oraz zbiornik retencyjny Jabłoniowa,
• na południu z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 6, niezagospodarowanym, gminnym terenem inwestycyjnym i planowanym Parkiem Południowym,
• na wschód z powstającym osiedlem TBS przy ul. Piotrkowskiej,
• na północy z niezagospodarowanym terenem zieleni rekreacyjnej wzdłuż Cegielnianej Strugi, wielorodzinnym zespołem mieszkaniowym Nowa Jabłoniowa oraz z terenem przyszłej zajezdni autobusowo-tramwajowej przy ul. Warszawskiej.

warunki

Konkurs jest ograniczonym, dwuetapowym, studialnym.

Uczestnikiem Konkursu może być: osoba fizyczna; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; zarówno krajowa, jak i zagraniczna (zagraniczna w znaczeniu posiadania siedziby poza terytorium RP).

Przedmiotem konkursu jest koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Centrum Południe, przy opracowaniu której należy kierować się m.in. następującymi wytycznymi:

-  wypracowanie propozycji programowo-przestrzennej nowego centrum o randze dzielnicowej — nowego „serca dzielnicy”, uwzględniającej założenia dotyczące kształtowania miasta zwartego, potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej i mogącego stanowić atrakcyjną propozycję w sytuacji zachodzących zmian w odniesieniu do modelu handlu, pracy i korzystania z usług,

- zaprezentowanie kompleksowo zaprojektowanej kompozycji urbanistycznej obszaru, ze wskazaniem wysokości i formy zabudowy oraz ew. dominant i akcentów krajobrazowych,

- wytworzenie powiązań przestrzennych, funkcjonalnych, krajobrazowych i przyrodniczych projektowanego centrum z zespołem Parku Południowego,

- wypracowanie założeń dotyczących kształtowania układu transportowego obszaru, w tym uwzględniających obecność pętli tramwajowo-autobusowej oraz komunikację pieszą i rowerową, a także optymalne wykorzystanie przestrzeni nad pętlą,

- zaproponowanie rozwiązań o charakterze proekologicznym — w tym związanych z wprowadzeniem tzw. małej retencji oraz innych elementów zielonej i niebieskiej infrastruktury.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda — 60 000 zł brutto
 • II Nagroda — 30 000 zł brutto
 • III Nagroda — 20 000 zł brutto
 • Dwa wyróżnienia — po 15 000 zł brutto

kalendarium

 • Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 24 maja 2024 roku, do godz. 15:00
 • Wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu: do 9 września 2024 roku
 • Termin składania opracowań studialnych: do 13 września 2024 roku, do godz. 15:00
 • Kwalifikacja do II etapu konkursu: do 23 września 2024 roku
 • Termin składania prac konkursowych: do 8 listopada 2024, do godz. 15:00
 • Ogłoszenie wyników konkursu: 15 listopada 2024

sąd konkursowy

 • prof. Ewa Kuryłowicz — przewodnicząca sądu konkursowego
 • Paweł Wład. Kowalski — sędzia referent
 • Natalia Balcerzak
 • Edyta Damszel-Turek
 • Jacek Droszcz
 • Ryszard Gruda
 • prof. Sławomir Gzell
 • Krzysztof Linke
 • prof. Piotr Lorens
 • dr Joanna Rayss
 • Barbara Tusk

Więcej szczegółów znajdziecie w regulaminie konkursu.

warunki

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-97d24ebf-016d-11ef-885b-8267c0608453

regulamin

https://bip.gdansk.pl/zamowienia-publiczne/Konkurs,a,827

Materiał w architekturze — trendy 2024
Kompleksowe kosztorysy inwestorskie

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE