Łódź

termin składania prac

10.12.2023

Konkurs Dyplom Inżynierski Roku, edycja 2023

organizator: Koło Naukowe Studentów Architektury „IX Piętro”, SARP oddział Łódź

Nagroda „NAJLEPSZY DYPLOM INŻYNIERSKI ROKU” przyznawana jest wspólnie przez Koło Naukowe Studentów Architektury „IX Piętro” oraz łódzki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP za najlepszy projekt dyplomowy inżynierski absolwentom kierunków: architektura (w tym ze ścieżką kształcenia architektura wnętrz), gospodarka przestrzenna bądź planowanie przestrzenne, realizowanych w uczelniach znajdujących się na terenie Łodzi.

cel

Nagroda „NAJLEPSZY DYPLOM INŻYNIERSKI ROKU” przyznawana jest wspólnie przez Koło Naukowe Studentów Architektury „IX Piętro” oraz łódzki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP za najlepszy projekt dyplomowy inżynierski absolwentom kierunków: architektura (w tym ze ścieżką kształcenia architektura wnętrz), gospodarka przestrzenna bądź planowanie przestrzenne, realizowanych w uczelniach znajdujących się na terenie Łodzi.

warunki

Konkurs Dyplom Roku jest konkursem jednoetapowym, skierowanym do osób, które otrzymały tytuł inżyniera na uczelni mającej siedzibę na terenie Łodzi.

Zgłoszone prace muszą być obronione w przeciągu dwóch ostatnich lat kalendarzowych z dziedziny architektury (w tym architektury wnętrz) oraz urbanistyki bądź planowania przestrzennego. Prace można zgłaszać tylko raz.

Tematem zgłoszonej pracy powinno być zadanie projektowe opracowane przez jednego dyplomanta.

Zgłaszanie prac wykonanych przez zespół autorski dyplomantów dopuszcza się warunkowo w uzasadnionych przypadkach.

Zgłoszenie pracy do konkursu następuje poprzez przesłanie skrótowego opracowania pracy, opinii promotora oraz skanu karty zgłoszenia uczestnictwa podpisanego przez autora zgłaszanej pracy.

Praca zgłaszana do konkursu składa się ze skrótowego opracowania zawierającego autorską prezentację pracy dyplomowej zawierającą wyselekcjonowany materiał obejmujący najistotniejsze jej aspekty opracowane na maksymalnie 2 planszach (każda po 100 × 70 cm) w układzie poziomym oraz skrót opisu na maksymalnie 2 stronach A4 – zawarty w plikach o wielkości nie większej niż 25 MB każdy.

Plansze z dziedziny architektura powinny zawierać projekt zagospodarowania terenu, rzuty najistotniejszych kondygnacji oraz elewacje bądź widoki opracowanego obiektu w skali i technice umożliwiającej odczytanie idei projektu. Wszystkie prace powinny pokazywać również szerszy
kontekst interwencji projektowej.

Plansze mogą zawierać fragmenty części tekstowej pracy dyplomowej.

Uprawnionymi do zgłaszania i przesyłania prac dyplomowych do konkursu są:

 • promotorzy,
 • recenzenci,
 • komisja dyplomowa lub inne powołane na uczelni ciała kolegialne, biorące udział w procesie oceny prac dyplomowych, skutkującym nadaniem dyplomu inżyniera architekta,
 • dyplomanci, za zgodą promotorów.

nagrody

Głównym kryterium oceny prac dyplomowych zgłaszanych do Nagrody są wybitne wartości architektoniczne i urbanistyczne projektu oraz ich znaczenie w procesie przestrzennego kształtowania środowiska życia człowieka. Prace zgłoszone na konkurs oceniane będą pod kątem następujących kryteriów:

 • wartości rozwiązań przestrzennych, funkcjonalnych i użytkowych,
 • wartości ideowej,
 • wpływu na kształtowanie otoczenia,
 • nowatorstwo i poziomu technicznego prezentowanych rozwiązań,
 • wartości plastycznych pracy.

Pod uwagę wzięte będą również rozwiązania w zakresie zagadnień ekologicznych i energetycznych projektowanego obiektu. Przywołane aspekty oceny prac nie stanowią elementów równoprawnych, wartościujących prace w jednakowy sposób. Ze względu na ich różnorodność tematyczną i często ich nieporównywalność, Sąd Konkursowy każdorazowo dokona indywidualnej oceny każdej z prac, wskazując na te elementy, które zdaniem Sądu są decydujące w łącznej ocenie.

Przyznane zostaną następujące nagrody:

 • dwie I nagrody w kategorii: architektura i architektura wnętrz, urbanistyka i planowanie przestrzenne — 1 700 zł brutto każda,
 • dwa wyróżnienia w kategorii: architektura i architektura wnętrz, urbanistyka i planowanie przestrzenne — 800 zł brutto każde,
 • dopuszczone są nagrody pozaregulaminowe — w liczbie ustalonej przez Sąd Konkursowy.

kalendarium

 • możliwość zadawania pytań — do 3 grudnia 2023 roku,
 • publiczne ogłoszenie odpowiedzi na pytania — 6 grudnia 2024 roku,
 • termin zgłaszania prac — do 10 grudnia 2024 roku,
 • ogłoszenie wyników — 15 stycznia 2024 roku.

sąd konkursowy

W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

 • Andrzej Owczarek — przewodniczący Sądu Konkursowego,
 • Robert Mrzewa — sędzia referent,
 • dr hab. Małgorzata Hanzl,
 • dr Robert Warsza,
 • dr Krzysztof Ułamek,
 • Dorota Szlachcic,
 • Magdalena Rafałowicz,
 • Karolina Taczalska,
 • Barbara Pluskota-Gajewska,
 • Wojciech Wałęsa — laureat poprzedniej edycji Konkursu,
 • Aleksandra Staśkowska — przedstawicielka KNSA „IX Piętro”.

Sekretarzem konkursu bez prawa głosu jest dr Wojciech Pardała.

więcej informacji

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie konkursu.

warunki

https://koloixpietro.wixsite.com/9pietro/blank-1

regulamin

https://drive.google.com/drive/folders/1fX6j96TTaAFDkAnmBIgM99vsO66PoHX0

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE