województwo mazowieckie

termin składania prac

30.06.2023

IV edycja konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”

organizator: Województwo Mazowieckie

Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił IV edycję konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”. Tegoroczne hasło to słowa Juliana Tuwima: „O zieleni można nieskończenie”. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi m.in. na architekturę krajobrazu.

Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Konkurs organizowany jest w ramach Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2022-2025 — Przedsięwzięcie A.2.1.

cel

Celem konkursu jest zwiększenie poczucia tożsamości regionalnej, pobudzenie wśród mieszkańców województwa mazowieckiego zainteresowania dokumentowaniem zabytków regionu, zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony krajobrazu kulturowego oraz promocja bogactwa i różnorodności dziedzictwa województwa mazowieckiego.

Jak czytamy na stronie organizatora — W obliczu zmieniającego się krajobrazu kulturowego oraz problemów klimatycznych, dziedzictwo architektury krajobrazu nabiera wciąż nowych znaczeń. W tym roku zachęcamy do odkrycia przestrzeni ukształtowanej przez człowieka z uwzględnieniem szaty roślinnej, to jest: parków, ogrodów, alei, skwerów, rynków, sadów, osiedli i innych. Celem jest, aby zwrócić uwagę na piękno oraz potrzebę ochrony i opieki historycznych, jak i współczesnych układów urbanistycznych oraz ruralistycznych, w których zieleń odgrywa istotną rolę.

warunki

Tematem przewodnim IV edycji konkursu jest zdanie „O zieleni można nieskończenie”. Na konkurs mogą zostać nadesłane fotografie przedstawiające układy urbanistyczne lub ruralistyczne z elementami zieleni, a także parki, ogrody, aleje, skwery i inne formy przestrzeni będącej wytworem człowieka uwzględniające tereny zielone. Wyżej wymienione formy zieleni nie muszą być wpisane do rejestru zabytków.

Konkurs skierowany jest do osób zajmujących się fotografią amatorsko — z udziału w konkursie wyłącza się osoby zajmujące się profesjonalnie/zawodowo fotografią (przez co rozumie się osoby posiadające wykształcenie związane z dziedziną fotografii lub zarabiające na fotografii).

Każda osoba biorąca udział w konkursie może przesłać jedno zdjęcie.

Osoby niepełnoletnie biorące udział w konkursie są zobowiązane dołączyć do zgłoszenia pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie.

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego właściwego dla danej kategorii wiekowej. W tym celu, w okresie naboru fotografii, należy przesłać zgłoszenie na adres: dziedzictwo@mazovia.pl. Zgłoszenie zatytułowane „Dziedzictwo 2023” musi zawierać:

 • formularz zgłoszeniowy — podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub w formie podpisanego ręcznie skanu, wraz z zawartymi w nim oświadczeniami,
 • jedną fotografię o preferowanych parametrach: plik zapisany w formacie JPG, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 DPI, rozmiar do 5 MB, jednak nie mniejszym niż 3000 pikseli na dłuższym boku,
 • do konkursu można zgłaszać wyłącznie fotografie własne (wykonane przez uczestnika konkursu), związane z tematem IV edycji konkursu, wykonane na terenie województwa mazowieckiego w 2023 roku,
 • zgłaszana do konkursu fotografia nie może być wcześniej publikowana lub nagrodzona
  w innych konkursach,
 • plik fotografii należy opisać w następujący sposób: wskazać miejscowość, w której ją wykonano, a następnie wpisać tytuł fotografii. Plik formularza bądź jego skanu należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem.

nagrody

Spośród fotografii wykonanych i nadesłanych przez uczestników jury oceni i wybierze maksymalnie 8 zwycięskich fotografii.

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

 • I Nagroda — 2 tys. zł,
 • II Nagroda — 1800 zł,
 • III Nagroda — 1600 zł,
 • maksymalnie 5 wyróżnień — po 800 zł każde.

kalendarium

 • termin składania prac: do 30 czerwca br., do godz.: 12.00,
 • wyniki konkursu: ogłoszenie nastąpi w terminie do 60 dni liczonych od 1 lipca br.

jury

Oceny fotografii dokona jury składające się maksymalnie z sześciu osób, powołane zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego (pełny skład będzie podany na stronie konkursu).

Jury ocenia kreatywność oraz artystyczną i merytoryczną wartość fotografii.

więcej informacji

Więcej informacji, regulamin i formularze zgłoszeniowe znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://mazovia.pl/pl/konkursy/iv-edycja-konkursu-odkrywamy-nasze-dziedzictwo.html

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE