Siemianice, gmina Słupsk

termin składania prac

31.03.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych” w Siemianicach

organizator: SARP Oddział Słupsk | inwestor: Gmina Słupsk

SARP Słupsk zaprasza do udziału w jednoetapowym, realizacyjnym konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych” w Siemianicach, położonych w gminie Słupsk.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji budowy „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych” w Siemianicach w gminie Słupsk z dodatkowym funkcjonalnie, odrębnym elementem pod postacią Przychodni POZ Siemianice wraz z zagospodarowaniem terenu.

Obszar objęty konkursem to szereg działek (obecnie rolnych) położonych w południowowschodniej części Siemianic, na skraju wsi, w otoczeniu istniejącej i projektowanej ekstensywnej zabudowy jednorodzinnej. Obszar graniczy ponadto z terenami lasów i pól.

warunki

Konkurs jest konkursem realizacyjnym i prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego, jednoetapowego oraz wymaga przedstawienia przez uczestnika tylko jednej pracy konkursowej.

Zgłoszona koncepcja musi uwzględniać zarówno charakter zróżnicowanego funkcjonalnie przedsięwzięcia, jak i wpasowywać się pod względem architektonicznym i urbanistycznym w sąsiadującą zabudowę oraz otoczenie i krajobraz. Powinna zawierać elementy innowacyjne oraz uwzględniać uwarunkowania ekonomiczne określone przez zamawiającego.

Zamawiający oczekuje funkcjonalnego, energooszczędnego i o niskich kosztach eksploatacji, przyjaznego użytkownikom budynku (budynków) o nowoczesnej, jednocześnie prostej i niepompatycznej, formie architektonicznej, mogącej stać się wizytówką i symbolem gminy.

Maksymalny planowany koszt wykonania inwestycji realizowanej w oparciu o pracę konkursową nie powinien przekroczyć kwoty 30 000 000 zł brutto.

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna, powinna zostać sporządzona z uwzględnieniem poniższych zasad, którym podporządkowana będzie realizacja inwestycji:

 • zasada ochrony środowiska naturalnego, wyznaczająca tereny zieleni, tereny biologicznie czynne, tereny objęte zakazem zabudowy i ochroną,
 • zasada nowatorskiego, przyjaznego mieszkańcom i atrakcyjnego przestrzennie i wizualnie kształtowania funkcji i formy projektowanych obiektów, wyznaczająca ich przeznaczenie i gabaryty, relacje z otoczeniem oraz ich założenia programowe i konstrukcyjne,
 • zasada kształtowania przestrzeni publicznej, wyznaczająca jej przeznaczenie, skalę i formę, nakazane, nieprzekraczalne lub zalecane gabaryty, tereny publiczne (dostępne bez ograniczeń), objęte zakazem zabudowy lub ochroną,
 • zasada sprawnej obsługi komunikacyjnej, wyznaczająca organizację ruchu, układ dróg, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych.

Prace konkursowe będą oceniane na podstawie:

 • jakości relacji przestrzennych, funkcjonalnych i programowych z otoczeniem,
 • nowatorstwa i atrakcyjności rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i estetycznych,
 • nowatorstwa i jakości rozwiązań proekologicznych i oszczędności energii,
 • potencjalnej elastyczności realizacji — możliwości etapowania,
 • realności i optymalizacji ekonomicznej przyjętych rozwiązań,
 • elastyczności użytkowania (podatność na zmiany w przyszłości).

Wszystkie powyższe kryteria są równoważne i rozpatrywane będą łącznie.

Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

kalendarium

 • termin składania wniosków o udział w konkursie: do 2 lutego 2022 roku,
 • termin poinformowania uczestników do dopuszczeniu do udziału w konkursie: do 7 lutego 2022 roku,
 • termin składania prac konkursowych: 31 marca 2022 roku do godz. 15.00
 • ogłoszenie wyników: 24 kwietnia 2022 roku.

nagrody

Suma nagród pieniężnych pięnieżnych w konkursie wynosi 50.000 zł brutto.

W konkursie przyznane zostaną:

 • I nagroda — 25.000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,
 • II nagroda — 15.000 zł brutto,
 • III nagroda — 10.000 zł brutto.

sąd konkursowy

W skład sądu konkursowego wchodzą:

 • Piotr Śmierzewski – przewodniczący sądu, sędzia konkursowy SARP, SARP O. Koszalin,
 • Janusz Kaczmarek – sędzia referent, SARP O. Słupsk,
 • Maciej Araszkiewicz – SARP O. Słupsk,
 • Marek Perepeczo – SARP O. Koszalin,
 • Adam Sędziński – Urząd Gminy Słupsk,
 • Joanna Szmidt – Urząd Gminy Słupsk,
 • Michał Ziętek – Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania i wytyczne konkursowe dostępne są na stronie konkursu.

warunki

http://www.architektsarp.pl/ck-cus/

regulamin

http://www.architektsarp.pl/ck-cus/regulamin/

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE