Toruń

termin składania prac

05.10.2022

Konkurs realizacyjny, jednoetapowy na koncepcję architektoniczną modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu

organizator: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

SARP Oddział Toruń ogłosił konkurs na koncepcję modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekt znajduje się na obszarze toruńskiej starówki, wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Termin zgłoszeń wniosków do udziału w konkursie upływa 14 lipca br.

cel

Celem Konkurs jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu oraz koncepcji zagospodarowania terenu znajdującej się obszarze toruńskiej starówki, wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Zabudowania składają się z neogotyckiego budynku głównego wzniesionego w latach 1901-1903, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych, o zróżnicowanej bryle dwu- trzykondygnacyjnej wraz z wieżą oraz z budynku pomocniczego, niebędącego zabytkiem, dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, skomunikowanego wewnętrznie z budynkiem głównym.

Realizacja inwestycji finansowana będzie z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025. Obiekt wykorzystywany będzie na dwa główne cele: administracyjny — siedziba Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz urzędu obsługującego powyższy organ, operacyjny — Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP (część obiektu zaliczana do infrastruktury krytycznej) oraz siedziba grupy dowódczo-sztabowej wraz z pojazdami i sprzętem dowodzenia i łączności.

Nowoprojektowany budynek będzie tworzył jedną funkcjonalną całość z zabytkowym budynkiem dawnej straży ogniowej.

warunki

Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego i jednoetapowego. Komunikacja w konkursie i składanie wniosków odbywa się przez Elektroniczną Platformę Konkursową. Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Do oceny w konkursie może być dopuszczona wyłącznie oryginalna (wcześniej niepublikowana) oraz nienaruszająca praw autorskich osób trzecich praca konkursowa, która nie narusza zasady anonimowości, jest zgodna z zadaniem konkursowym, nie zawiera rozwiązań wariantowych i jest wystarczająco czytelna i kompletna, by przeprowadzić jej ocenę.

Praca konkursowa w sposób jednoznaczny musi wskazywać na zaproponowane przez uczestnika konkursu rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne, programowe i inne istotne dla idei przedstawionej koncepcji. Pod względem graficznym pracę konkursową musi cechować czytelność informacji tekstowej oraz rysunkowej.

Wytyczne i założenia do opracowania koncepcji konkursowej zawiera załącznik nr 6b do regulaminu.

Maksymalny planowany łączny koszt realizacji inwestycji w stanie wykończonym wraz z wyposażeniem wnętrz oraz z zagospodarowaniem terenu nie przekroczy kwoty 18 500 000 00 zł brutto.

nagrody

Łączna pula nagród wynosi 70  tys. zł brutto.

W konkursie organizator przewiduje przyznanie następujących nagród:

 • I Nagroda – 30 tys. zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi,
 • II Nagroda – 20 tys. zł brutto,
 • III Nagroda – 10 tys. zł brutto,
 • dwa wyróżnienia – 5 tys. zł brutto każde.

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych kryteriów:

 • atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,
 • sprawność funkcjonalno-użytkowa budynku,
 • sprawność funkcjonalno-użytkowa i dostępność zagospodarowania terenu,
 • zastosowanie w budynku i zagospodarowaniu terenu rozwiązań związanych z neutralnością klimatyczną i wpływem inwestycji na środowisko,
 • realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji inwestycji,
 • stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania inwestycji.

kalendarium

 • wnoszenie pytań — do 6 lipca 2022 roku,
 • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie — do 14 lipca br. do godz. 15.00,
 • termin powiadomienia o dopuszczeniu do udziału w konkursie — do 19 lipca 2022 roku,
 • termin zadawania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących prac konkursowych — do 6 września 2022 roku,
 • termin składania prac konkursowych  — do 5 października 2022 roku do godz. 15.00,
 • ogłoszenie wyników konkursu — 28 października 2022 roku.

sąd konkursowy

W skład sądu konkursowego wchodzą:

 • Marek Perepeczo – przewodniczący sądu konkursowego, sędzia konkursowy SARP Oddział Koszalin,
 • Piotr Sobociński – sędzia referent, sędzia konkursowy SARP Oddział Toruń,
 • Adam Kołodziej – sędzia konkursowy SARP Oddział Toruń,
 • Sławomir Herbowski – sędzia konkursowy ze strony organizatora,
 • Emanuel Okoń – miejski konserwator zabytków,
 • Małgorzata Adamska – SARP Oddział Toruń, Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia,
 • Tomasz Beciński – sędzia konkursowy ze strony organizatora,
 • Wojciech Krawczuk – zastępca sędziego, SARP Oddział Poznań,
 • Marek Rusoń – zastępca sędziego ze strony organizatora,
 • Jakub Olszewski – zastępca sędziego ze strony organizatora.

Funkcję sekretarza konkursu pełni Joanna Smoczyńska z SARP Oddział Toruń tel. 691 650 581.

więcej informacji

Regulamin, materiały do pobrania i szczegółowe wytyczne dotyczące składania prac dostępne są na stronie konkursu.

warunki

http://sarptorun.pl/konkursy/

regulamin

https://epk.sarp.pl/#/PublicContestPreview/c189deda-cab4-44ab-92a8-d2285bc4775d

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE