Ogólnopolski

termin składania prac

07.02.2024

XV edycja konkursu „Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”

organizator: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego | inwestor: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Uwaga studentki i studenci, absolwentki i absolwenci! Trwa jubileuszowa, 15. edycja konkursu „Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”, którego celem jest prezentacja możliwych do zrealizowania rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Do konkursu można zgłaszać dyplomy obronione w 2023 roku.

cel

Celem XV, jubileuszowej edycji konkursu „Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim” jest prezentacja możliwych do zrealizowania rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

warunki

Przedmiotem oceny są prace dyplomowe zrealizowane na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich pochodzące z uczelni z terenu całej Polski, obronione w 2023, które oceniane są w trzech kategoriach:

 • planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne,
 • projektowanie architektoniczne,
 • architektura krajobrazu.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • I etap — do którego kwalifikują się zgłoszone prace spełniające kryteria i wymogi regulaminu konkursu,
 • II etap — do którego kwalifikuje się nie więcej niż 20 najlepszych prac.

W przypadku zgłoszenia w nie więcej niż 20 prac konkurs przeprowadzany jest jednoetapowo. Organizator odwołuje konkurs, jeżeli wpłynie mniej niż 10 prac dyplomowych.

Prawo zgłoszenia prac dyplomowych do konkursu przysługuje autorom prac będących absolwentami uczelni z obszaru całej Polski, a także za zgodą autorów promotorom lub recenzentom prac.

Do zgłoszenia do konkursu należy załączyć:

 • podpisany przez autora / autorkę i promotora / promotorkę pracy dyplomowej oraz opatrzony pieczęcią uczelni formularz zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu,
 • pracę dyplomową w zapisie cyfrowym na płycie cd/dvd dostarczoną osobiście, pocztą lub w jakikolwiek inny sposób uzgodniony wcześniej telefonicznie z sekretarzem,
 • opinię recenzenta wskazującą na osiągnięte w pracy dyplomowej wartości,
 • w przypadku zakwalifikowania się do II etapu konkursu wydruk przynajmniej 1 planszy z części graficznej w formacie B1 lub A1, naklejonej na sztywny podkład i dostarczenie jej w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do II etapu.

kryteria oceny

Ogólnymi kryteriami oceny zgłoszonych do konkursu prac dyplomowych są:

 • sposób wpisania projektu w kontekst otoczenia,
 • wpływ na kształtowanie otoczenia,
 • stopień przydatności oraz walory praktyczne dla rozwiązywania problemów przestrzennych,
 • wartość merytoryczna oraz stopień trudności zastosowanego rozwiązania projektowego,
 • jasność sformułowania celu pracy dyplomowej,
 • sposób osiągnięcia celu oraz trafność wyciągniętych wniosków,
 • twórcze wartości pracy dyplomowej,
 • wykazana w pracy dojrzałość autora do podejmowania samodzielnych decyzji projektowych lub badawczych,
 • uwzględnienie realnych potrzeb i kierunków rozwoju regionu,
 • poziom techniczny prezentowanych rozwiązań, rozwiązania innowacyjne,
 • rozwiązania w zakresie zagadnień ekologicznych i energooszczędnych,
 • wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.

kalendarium

 • termin składania prac dyplomowych: do 7 lutego 2024 roku,
 • ogłoszenie wyników konkursu: w marcu 2024 roku.

Zgłoszenia prac dyplomowych należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego lub przesłać drogą pocztową.

nagrody

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w trzech kategoriach konkursowych: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne, architektura krajobrazu.

W każdej z kategorii zostanie przyznana:

 • Nagroda w wysokości 10 000 zł,
 • wyróżnienie w wysokości 5 000 zł.

Oprócz nagród pieniężnych uczestnicy, jak i promotorzy otrzymają dyplomy pamiątkowe.

W konkursie przyznawana jest z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (ROBS) jedna specjalna nagroda lub wyróżnienie za ujęcie w pracy dyplomowej zagadnień związanych z wyrównywaniem szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałaniem ich wykluczeniu społecznemu. O końcowej ocenie, formie i wysokości nagrody decyduje Dyrektor ROBS

komisja konkursowa

W skład komisji konkursowej wchodzą:

 • przedstawiciel Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego będący członkiem zarządu województwa zachodniopomorskiego lub inna osoba upoważniona przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
 • przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego (WKUA)
 • trzech członków WKUA wskazanych przez przewodniczącego WKUA (w tym, co najmniej dwóch spoza środowiska akademickiego),
 • dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie,
 • przedstawiciel Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego wskazany przez dyrektora tej jednostki.

Pełny skład komisji konkursowej podamy po ogłoszeniu go przez organizatora.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania i wytyczne dostępne są na Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.

warunki

http://rbgp.pl/2024/01/03/rusza-xv-jubileuszowa-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-marszalka-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-najlepsza-praca-dyplomowa-zwiazana-tematycznie-z-wojewodztwem-zachodniopomorskim/

regulamin

http://rbgp.pl/wp-content/uploads/2024/01/Regulamin_konkursu_DYPLOMY_2024.pdf

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE