Ogólnopolski

termin składania prac

21.07.2023

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji dotyczącej odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

organizator: Pałac Saski

Ruszył dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. I Nagroda wynosi 300 tys. zł brutto, a termin o dopuszczenie do udziału mija 28 kwietnia br.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji budynków Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze niezbędnym do realizacji inwestycji.

warunki

Konkurs SARP nr 1040 prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego i dwuetapowego i jest konkursem realizacyjnym. Szczegóły konkursu i wytyczne dostępne są w na stronie organizatora.

Wymagania konkursu określa Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 roku o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. Zgodnie z dokumentem budynki mają zostać odtworzone według zewnętrznego kształtu architektonicznego, jaki posiadały w przeddzień wybuchu II wojny światowej tj. 31 sierpnia 1939 roku. W związku z tym niezbędne jest dokładne zbadanie źródeł historycznych, w szczególności zachowanych planów, fotografii i szkiców.

Ustawa uchwalona jest dla „uczczenia jubileuszu stulecia odrodzenia się niepodległej Rzeczypospolitej, aby przywrócić historyczny kształt reprezentacyjnej przestrzeni placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zniszczonej w czasie II wojny światowej, dla zadośćuczynienia woli Polaków i umocnienia jedności wspólnoty obywatelskiej, której symbolem będą odbudowane pałace Saski i Brühla wraz z zespołem kamienic przy ul. Królewskiej, a także, by dopełnić dzieła odbudowy stolicy, zniszczonej i zburzonej przez niemieckich okupantów, aby te gmachy i budowle, które przed stu laty dumnie wyrażały suwerenność państwa polskiego, służyły Polakom zarówno współcześnie, jak i w kolejnych pokoleniach i były widomym znakiem ciągłości naszych dziejów, a zarazem świadectwem silnej i nowoczesnej Rzeczypospolitej”. Odbudowywane obiekty muszą spełniać wymagania zawarte w ustawie.

Ustawa określa, iż odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej 6, 8 i 10/12 w Warszawie (wg adresów historycznych) ma się dokonać według zewnętrznego kształtu architektonicznego, jaki obiekty te miały na dzień 31 sierpnia 1939 roku; w zakresie inwestycji jest również budowa lub przebudowa uzbrojenia terenu, budowa parkingów podziemnych, budowa lub przebudowa dróg publicznych, budowa dróg wewnętrznych i ciągów pieszych oraz budowa innych instalacji, urządzeń i obiektów niezbędnych do:

 • odbudowania i funkcjonowania Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz ww. kamienic,
 • zabezpieczenia terenu inwestycji przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zapewnienia porządku na terenie inwestycji.

Ustawa wskazuje, iż obiekty powstałe w wyniku realizacji inwestycji zostaną przeznaczone na potrzeby Kancelarii Senatu RP iMazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wWarszawie oraz napotrzeby podmiotów prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną lub społecznie użyteczną zprzeznaczeniem naprowadzenie tej działalności.

„Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, niegdyś tętniące życiem centrum miasta, znów stanie się ważnym punktem na kulturalnej mapie Warszawy, popularnym miejscem spotkań jej mieszkańców, a dla turystów obowiązkowym punktem w programie zwiedzania stolicy Polski. Część obiektów przeznaczona na działalność kulturalną będzie składała się z wielu różnorodnych rozwiązań z myślą o szerokiej gamie potrzeb przyszłych gości. Zaplanowano między innymi przestrzeń ekspozycyjną dla wystaw stałych, przestrzenie dla wystaw czasowych, salę wielofunkcyjną m.in. do organizacji koncertów kameralnych i uroczystości, zespół pomieszczeń konferencyjno-kongresowo-edukacyjnych i warsztatowych, strefę dla dzieci, część handlową, punkt informacji kulturalnej, a także zespół gastronomii, który w miarę możliwości będzie otwarty na Ogród Saski”.

Preferowane jest zrealizowanie potrzeb programowych Kancelarii Senatu RP w Pałacu Brühla, natomiast potrzeby funkcjonalno-użytkowe podmiotów prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną lub społecznie użyteczną preferuje się zrealizować w Pałacu Saskim.

Relikty zabudowy zachodniej pierzei placu Piłsudskiego wpisane do rejestru zabytków Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 626/2007 z dnia 17 maja 2007 r., pod numerem A–741, nie mogą zostać usunięte. Zachowane relikty zabudowy wpisane do rejestru zabytków i wchodzące w obrys odbudowywanych budynków należy wyeksponować dla zwiedzających.

Istniejący Grób Nieznanego Żołnierza musi zostać czytelnie wyodrębniony od części odbudowywanej. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w Grób Nieznanego Żołnierza (dotyczy również zachowanej części podziemnej).

Wewnętrzna struktura odbudowywanych budynków musi odpowiadać podziałom i tektonice elewacji oraz układowi otworów okiennych i drzwiowych. Niedopuszczalne jest wprowadzanie elementów struktury wewnętrznej obiektów (przegród pionowych i poziomych, schodów, urządzeń itp.) w światło otworów okiennych i drzwiowych oraz przejść bramowych występujących na elewacjach odbudowywanych budynków.

Odnośnie do elewacji i dachów odbudowywanych budynków, w pracy konkursowej należy dochować największej wierności oryginałowi, po dokładnym zbadaniu źródeł, w szczególności zachowanych planów, projektów, fotografii i szkiców. Należy przyjąć w miarę możliwości użycie tych samych materiałów i metod wykonania elewacji budynków oraz wbudowania w nie zachowanych oryginalnych elementów, jeśli nie narusza to przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Nie dopuszcza się w szczególności wprowadzania na elewacje i dachy budynków widocznych elementów instalacyjnych i urządzeń.

W materiałach konkursowych, które zostaną udostępnione uczestnikom konkursu zakwalifikowanym do I etapu znajdzie się rysunek, pokazujący w przybliżeniu historyczny obrys odbudowywanych budynków wraz z ich charakterystycznymi wysokościami. W pracach konkursowych autorzy będą musieli zastosować ww. geometrię tych obiektów.

Należy odtworzyć ogród przy pawilonie Becka w jego kształcie z sierpnia 1939 roku wraz z ogrodzeniem i połączyć komunikacyjnie z Ogrodem Saskim, umożliwiając swobodny dostęp z przestrzeni parku.

Ustawa wskazuje, iż „z uwzględnieniem inwestycji układ urbanistyczny placu Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz ze znajdującymi się na nim Grobem Nieznanego Żołnierza, pomnikiem Józefa Piłsudskiego, Krzyżem Papieskim, Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku oraz pomnikiem Lecha Kaczyńskiego jest nienaruszalny”. Poza odtworzeniem historycznego ogrodzenia Pałacu Brühla nie dopuszcza się projektowania ogrodzeń od strony placu Piłsudskiego oraz ogrodzeń od strony Ogrodu Saskiego z wyjątkiem ogrodzenia części odtworzonego ogrodu Becka.

Poza odbudowywanymi obiektami oraz odtworzeniem ogrodu Becka, należy respektować obecny układ i zagospodarowanie Ogrodu Saskiego.

Ze względu na historyczny obrys kamienicy Malhommea (Królewska 6) dopuszcza się zwężenie odcinka ul. Królewskiej. Dopuszcza się rozwiązanie obsługi komunikacyjnej odbudowywanych obiektów w zakresie dojazdu do parkingów podziemnych oraz stref dostaw, zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej z wjazdem od ul. Wierzbowej, w obrębie jednego z istniejących dwóch pasów ruchu i wyjazdem w ul. Królewskiej (wylot w kierunku ul. Marszałkowskiej), również w obrębie jednego pasa ruchu, w formie pochylni. Wyżej wymienione pochylnie wjazdowe i wyjazdowe mogą być zlokalizowane poza obrysem linii rozgraniczającej inwestycję. Dopuszcza się również inne rozwiązania obsługi komunikacyjnej, różniące się od rozwiązania przedstawionego powyżej.

Szczegółowe wytyczne konkursowe oraz pozostałe załączniki informacyjne stanowiące podstawę do wykonania koncepcji konkursowych tj. złączniki nr 7 do 30 zostaną udostępnione dla uczestników konkursu, którzy zostaną zakwalifikowani do I etapu.

Szacunkowy planowany łączny koszt realizacji inwestycji w stanie wykończonym i zagospodarowaniem terenu nie przekroczy kwoty 1 544 064 900,00 zł brutto.

Kryteria oceny opracowań studialnych:

 • atrakcyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań architektonicznych oraz odwzorowanie historycznej formy budynków, odwzorowanie zewnętrznego historycznego kształtu,
 • jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych budynków,
 • rozwiązanie relacji Grobu Nieznanego Żołnierza z odtwarzanymi obiektami, ze szczególnym uwzględnieniem kolumnady Pałacu Saskiego,
 • sposób eksponowania zabytkowych reliktów,
 • rozwiązanie układu obsługi komunikacyjne,
 • realność i optymalizacja ekonom przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztu realizacji Inwestycji
 • trafność wpisania obiektu w istniejący kontekst urbanistyczny oraz powiązania kompozycyjne, funk, widokowe i komunikacyjne z
  otoczeniem.

Kryteria oceny prac konkursowych:

 • atrakcyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań architektonicznych oraz odwzorowanie historycznej formy budynków, odwzorowanie zewnętrznego historycznego kształtu,
 • jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych budynków wraz z rozwiązaniem funkcjonalnym terenu,
 • rozwiązanie relacji Grobu Nieznanego Żołnierza z odtwarzanymi obiektami, ze szczególnym uwzględnieniem kolumnady Pałacu Saskiego,
 • sposób eksponowania zabytkowych reliktów,
 • rozwiązanie układu obsługi komunikacyjnej,
 • atrakcyjność i adekwatność rozwiązań wnętrz, ze szczególnym uwzględnieniem wnętrz części wspólnych Pałacu Bruhla,
 • zastosowane rozwiązania proekologiczne i energooszczędne,
 • realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji inwestycji.

nagrody

Całkowita kwota przeznaczona przez organizatora na nagrody pieniężne wynosi 700 000, 00 zł brutto. Niezależnie od liczby przyznanych nagród kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych.

Nagrody pieniężne:

 • I Nagroda — 300 000,00 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki,
 • II Nagroda — 200 000,00 zł brutto,
 • III Nagroda — 100 000,00 zł brutto,
 • dwa wyróżnienia — 50 000, 00 zł brutto każde.

kalendarium

 • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu: do 24 kwietnia 2023 roku, do godz. 15.00,
 • wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 28 kwietnia 2023 roku, do godz. 15.00,
 • dopuszczenie do udziału w konkursie: do 17 maja 2023 roku,
 • etap I opracowanie studialne — ostateczny termin składania opracowań studialnych: do 21 lipca 2023 roku, do godz. 15.00,
 • dopuszczenie do II etapu: do 4 sierpnia 2023 roku,
 • etap IIwnioski o wyjaśnienie treści regulaminu: do 18 sierpnia 2023 roku, do godz. 15.00,
 • składanie prac konkursowych: do 28 września 2023 roku, do godz. 15.00,
 • ogłoszenie wyników konkursu: 12 października 2023 roku,
 • wystawa pokonkursowa: od 12 do 26 października 2023 roku,
 • dyskusja pokonkursowa: 26 października 2023 roku.

sąd konkursowy

Sąd Konkursowy składa się z dwunastu osób, a w jego skład wchodzą:

 • arch. Marek Dunikowski — Przewodniczący Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), SARP Oddział Kraków,
 • dr Jarosław Sellin,
 • Wojciech Kolarski,
 • arch. Piotr Walkowiak,
 • prof. Błażej Ostoja Lniski,
 • arch. Marlena Happach,
 • Weronika Piwarska,
 • Jan Edmund Kowalski,
 • Robert Bernisz,
 • arch. Mateusz Świętorzecki — Sędzia Referent, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich, Oddział Warszawski SARP,
 • arch. Jacek Lenart — Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich, SARP Oddział Szczecin,
 • arch. Zbigniew Maćków — Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich, SARP Oddział Wrocław.

Funkcję sekretarza konkursu pełni arch. kraj. Marek Szeniawski. Funkcję asystenta sekretarza konkursu pełni arch. kraj. Rafał Mroczkowski.

więcej informacji

Szczegółowy regulamin, materiały konkursowe oraz adres platformy do komunikacji znajdują się na stronie konkursu. 

warunki

https://1040.konkurs.sarp.pl/

regulamin

https://1040.konkurs.sarp.pl/regulamin_konkursu/

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE