Złotoryja

termin składania prac

30.06.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu pl. Władysława Reymonta w Złotoryi

organizator: Gmina Miejska Złotoryja

Burmistrz Gminy Miejskiej Złotoryja zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu pl. Władysława Reymonta w Złotoryi. Celem konkursu jest wybór najlepszej koncepcji zagospodarowania części terenów publicznych pod względem kompozycyjno-przestrzennym i funkcjonalno – użytkowym, w kontekście historycznym, kulturowym i społecznym miasta.

cel

Celem konkursu jest wypracowanie najlepszej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania części terenów publicznych pod względem kompozycyjno – przestrzennym i funkcjonalno – użytkowym, w kontekście historycznym, kulturowym i społecznym miasta.

Zagospodarowanie terenu ma pozwolić na maksymalne wykorzystanie obszaru, jako wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej o wysokich standardach estetycznych. Przedmiotem pracy konkursowej jest opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania części terenu pl. Władysława Reymonta. Konkurs ma charakater otwarty, jednoetapowy i studialny.

warunki

Zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania, ukształtowania i rozplanowania nawierzchni (ciągów pieszych, miejsc wypoczynku, spotkań i spacerów, zieleni, elementów małej architektury placu w tym elementów identyfikacji z historyczną tożsamością miasta).

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, a w szczególności:

  • studenci uczelni wyższych o kierunku architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne lub gospodarka przestrzenna
  • osoby fizyczne legitymujące się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe o kierunku architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne lub gospodarka przestrzenna
  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi spełniającymi powyższe warunki

Szczegółowe warunki i wytyczne dot. prac konkursowych dostępne w załączonym regulaminie.

kalendarium

  • Składanie prac konkursowych: 30.06.2021 r.
  • Ogłoszenie wyników: 16.07.2021 r.

nagrody

  • I Nagroda: 3 000 zł netto
  • II Nagroda: 2 000 zł netto
  • III Nagroda: 1 000 zł netto

sąd konkursowy

W skład sądu konkursowego wejdzie: przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotoryi, architekt, urbanista, dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Złotoryja. Przewodniczącego sądu konkursowego wybierze komisja spośród swojego składu. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany składu sądu konkursowego. Sekretarzem konkursu jest Dorota Michalska.

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na oficjalnej stronie organizatora.

regulamin

https://www.xn--zotoryja-6ob.pl/asp/pliki/pobierz/3._regulamin_konkursu_na_opracowanie_koncepcji.docx

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE