Ogólnopolski

termin składania prac

15.03.2024

Konkurs o nagrodę Kongresu Ruchów Miejskich na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej

organizator: Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich

Kongres Ruchów Miejskich ogłasza drugą edycję konkursu o nagrodę KRM na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej. Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie i inżynierskie oraz magisterskie. Termin nadsyłania mija 15 marca 2024 roku.

cel

Celami konkursu są:

 • popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki miejskiej,
 • rozszerzenie zainteresowania tematyką miejską,
 • podnoszenie jakości kształcenia na kierunkach związanych z politykami miejskimi i funkcjonowaniem miast.

warunki

Uczestnikiem / uczestniczką konkursu może być absolwent / absolwentka uczelni wyższej, który obronił / obroniła pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską w roku akademickim 2021/2022 lub 2022/2023.

Do konkursu przyjmowane są prace dyplomowe (inżynierskie, licencjackie, magisterskie) dotyczące problematyki miejskiej, w szczególności związane z problematyką zwartą w Tezach MiejskichNadzwyczajnych Tezach Miejskich, w szczególności:

 • prawa do miasta,
 • demokracji miejskiej,
 • partycypacji obywatelskiej,
 • budżetu miejskiego,
 • budżetu partycypacyjnego,
 • przedsiębiorczości lokalnej i sposobów jej wspierania przez samorząd,
 • usług komunalnych,
 • solidarności społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 • polityk migracyjnych,
 • polityk równościowych,
 • kultury miejskiej,
 • mieszkalnictwa,
 • rewitalizacji,
 • ładu i planowania przestrzennego,
 • zrównoważonej mobilności,
 • zrównoważonego rozwoju,
 • adaptacji i przeciwdziałaniu zmianom klimatu,
 • decentralizacji i dekoncentracji instytucji publicznych,
 • samorządu miejskiego.

Pełna treści Tez Miejskich dostępna jest na stronie internetowej organizatora.

Zgłoszenia pracy mogą dokonać autorzy prac samodzielnie, uczelnie lub promotorzy za zgodą autora / autorki.

Zgłoszenie przesłane na adres e-mail organizatora powinno obejmować:

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej w wersji elektronicznej,
 • wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu),
 • wypełnione i podpisane oświadczenie autora / autorki pracy dyplomowej (załącznik nr 2 do regulaminu),
 • informację o przetwarzaniu danych osobowych podpisaną przez autora / autorkę (załącznik nr 3 do regulaminu).

kalendarium

 • termin nadsyłania prac: do 15 marca 2024 roku,
 • ogłoszenie wyników: 30 czerwca 2024 roku.

nagrody

Nagrodami w konkursie są recenzowane publikacje nagrodzonych prac dyplomowych w serii wydawniczej organizatora (publikacja elektroniczna).

Warunkiem publikacji nagrodzonej pracy jest uzyskanie pozytywnej recenzji, zgodnie z zasadami publikowania prac naukowych.

Nagrody w Konkursie przyznawane są w dwóch kategoriach:

 • najlepsza praca licencjacka lub inżynierska,
 • najlepsza praca magisterska.

komisja konkursowa

Oceną prac zgłoszonych do konkursu zajmie się komisja konkursowa powołana przez organizatora

W skład komisji konkursowej wchodzić będą eksperci i ekspertki zajmujący się tematyką miejską.

Skład komisji konkursowej zostanie opublikowany na stronie internetowej organizatora.

Komisja konkursowa oceniając nadesłane prace, będzie brała pod uwagę:

 • jakość realizacji,
 • oryginalność i innowacyjność ujęcia tematu,
 • możliwość praktycznego wykorzystania wyników,
 • poprawność merytoryczną,
 • znajomość literatury przedmiotu.

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/polityka-miejska/item/212-konkurs-na-prace-dyplomowa

regulamin

https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/polityka-miejska/item/212-konkurs-na-prace-dyplomowa

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE