Gdynia

termin składania prac

08.09.2023

Konkurs na koncepcję architektoniczną i funkcjonalno-przestrzenną Akademickiego Ośrodka Szkolenia Morskiego Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

organizator: Akademia Marynarki Wojennej

Wznowiono konkurs realizacyjny na wykonanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalno-przestrzennej Akademickiego Ośrodka Szkolenia Morskiego Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Tym razem I Nagroda wynosi 20 tys. zł.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji Akademickiego Ośrodka Szkolenia Morskiego (AOSzM).

Wcześniejszy konkurs został unieważniony — wpłynęło tylko jedno zgłoszenie.

Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami regulaminu, spójnej koncepcji architektonicznej i funkcjonalno-przestrzennej Akademickiego Ośrodka Szkolenia Morskiego (AOSzM). Zwycięska koncepcja będzie podstawą do opracowania pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji. Uczestnik / uczestniczka konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, których przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej.

warunki

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym.

Uczestnicy mogą brać udział w konkursie indywidualnie lub zespołowo.

Do konkursu zostaną dopuszczone osoby, które (w zespole co najmniej jedna osoba) legitymujące się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń:

 • w specjalności architektonicznej,
 • w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • w specjalności telekomunikacyjnej,
 • w specjalności drogowej,
 • będąca członkiem Izby Architektów RP.

Wyżej wymienione osoby powinny mieć doświadczenie zawodowe w projektowaniu — min. 10 lat po uzyskaniu uprawnień do projektowania, w tym doświadczenie przy samodzielnym wykonaniu co najmniej dwóch projektów architektoniczno-budowlanych, które uzyskały pozwolenie na budowę budynków użyteczności publicznej, w tym:

 • budynki sportu i rekreacji jak: hale sportowe i widowiskowe,
 • internaty, bursy, domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze,
 • budynki biurowe i konferencyjne,
 • centra handlowe.

Dodatkowo główny projektant powinien mieć doświadczenie przy samodzielnym wykonaniu co najmniej jednego projektu architektoniczno-budowlanego (który uzyskał pozwolenie na budowę) jednej przystani wodnej, morskiej bądź śródlądowej.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalno-przestrzennej dla CZĘŚCI I inwestycji pn.: „Budowa Akademickiego Ośrodka Szkolenia Morskiego (AOSzM)”, w wyniku którego nastąpi zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Inwestycja obejmuje:

Część I — budowa głównego budynku oraz wszystkich obiektów niezbędnych do zabezpieczenia funkcjonowania Akademickiego Ośrodka Szkolenia Morskiego (AOSzM) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie dz. nr 203/4, obręb Pierwoszyno, gm. Kosakowo oraz nr 216/25, obręb Pogórze, gm. Kosakowo powiązanego przestrzennie i funkcjonalnie z planowaną przystanią do cumowania małych jednostek Akademii Marynarki Wojennej w Babich Dołach (wg odrębnego opracowania).

Część II — przystań do cumowania małych jednostek AMW na długości brzegu wynoszącej około 150 m, wykorzystującej akwen przyległy do brzegu w rejonie Zatoki Puckiej powiązana funkcjonalne z częścią I AOSzM.

Uwaga! Wstępną koncepcję przystani do cumowania małych jednostek AMW Akademickiego Ośrodka Szkolenia Morskiego wykonała firma AQUAPROJEKT na podstawie decyzji ICP dla inwestycji polegającej na budowie przystani do cumowania małych jednostek Akademii Marynarki Wojennej w Babich Dołach. Ostateczna forma przystani zostanie zaprojektowana po uzyskaniu Decyzji Środowiskowej oraz DLCP dotyczącej przystani morskiej. Obecnie przedmiotowa koncepcja jest aktualizowana.

Podział funkcjonalny projektowanego budynku ma w czytelny sposób wydzielać poszczególne przestrzenie o zróżnicowanym przeznaczeniu i gwarantować prawidłową komunikację poziomą i pionową.

Budynek ma spełniać wszystkie wymogi energetyczno-cieplne i ma być wyposażony, w miarę możliwości, oprócz instalacji podstawowych w dodatkowe źródła energii odnawialnej w postaci np.: baterii słonecznych, solarnych, pompy ciepła (gruntowej lub powietrznej), wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją, wentylacji grawitacyjnej.

Przewidywane funkcje:

 • magazynowo-warsztatowa (hangar),
 • dydaktyczno-szkoleniowa do szkoleń i praktyk żeglarskich; kursów motorowodnych, zajęć dydaktycznych z wiedzy morskiej, metodologii, nurkowań i prac podwodnych itp.; szkoleń na kursach z ratownictwa morskiego,
 • kwaterunkowa: około 12 miejsc noclegowych — trzy moduły mieszkalne, dla czterech osób każdy, klimatyzowane, z aneksem kuchennym i węzłem sanitarnym
 • żywieniowa: messa/kantyna z dostępem od zewnątrz.

Szczegółowe wytyczne projektowe znajdziecie w załączniku nr 9 do regulaminu.

Zakres opracowania konkursowego, a zarazem zakres inwestycji opisano w załącznikach do regulaminu dostępnych na stronie konkursu. Zwycięska koncepcja będzie podstawą do opracowania pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji.

Planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie wybranej pracy konkursowej, jaki zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Części I Inwestycji wynosi 30 000 000,00 zł brutto.

nagrody

 • I Nagroda — 20 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej,
 • II Nagroda — 15 000 zł brutto,
 • III Nagroda 10 000 zł brutto.

kalendarium

 • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 2 sierpnia 2023 roku, godz. 14:30
 • wyniki klasyfikacji do udziału w konkursie: do 8 sierpnia 2023 roku,
 • termin składania prac konkursowych: 8 września 2023 roku, do godz. 13:30,
 • ogłoszenie wyników konkursu: 21 września 2023 roku.

sąd konkursowy

W skład Sądu Konkursowego wchodzi osiem osób:

 • Joanna Wciorka — przewodnicząca, SARP,
 • Marek Drygas — kanclerz AMW,
 • kmdr Mariusz Jankowski,
 • Anna Lubocka — kierowniczka Sekcji Infrastruktury,
 • Elżbieta Tarasiuk,
 • Jacek Derkacz,
 • Anita Wawrzyniak — architektka,
 • Grzegorz Rzepecki — architekt, sędzia SARP
 • Anna Parasińska — sekretarka (bez prawa głosu).

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://platformazakupowa.pl/transakcja/778262

Materiał w architekturze — trendy 2024
Kompleksowe kosztorysy inwestorskie

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE