Nidzica

termin składania prac

30.06.2023

Konkurs na projekt zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Nidzicy

organizator: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Północ

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Północ ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej dla zespołu sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zagospodarowania terenu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Nidzicy. Przedmiotem konkursu jest pierwszy etap inwestycji.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Północ ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej dla zespołu sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zagospodarowania terenu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Nidzicy. Przedmiotem konkursu jest pierwszy etap inwestycji.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych, pod względem funkcjonalno-przestrzennym koncepcji architektoniczno-budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji.
 
Przedstawiona koncepcja, jak podkreślają organizatorzy, powinna przewidywać rozwiązania realne do wykonania zarówno pod względem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku, jak i pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne.

warunki

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym.
 
Konkursowa propozycja powinna spełniać zasady ładu przestrzennego poprzez stworzenie harmonijnej całości, uporządkowanie relacji i spełnienie wszelkich wymagań funkcjonalnych, gospodarczo-społecznych, środowiskowych, kulturowych i kompozycyjno-estetycznych określonych w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 
Konkurs obejmuje pierwszy etap inwestycji, czyli dwa, maksymalnie podobne do siebie budynki (pod względem formy architektonicznej gabarytów, parametrów technicznych etc.) w takim stopniu, żeby, jak piszą organizatorzy, prace projektowe dotyczące drugiego i kolejnych obiektów polegały w głównej mierze na adaptacji wykonanej już dokumentacji projektowej dla pierwszego budynku pod konkretne warunki terenowe. W każdym z budynków należy zaprojektować 18 lokali, w tym 6 lokali jednopokojowych, 4 lokale dwupokojowe i 8 lokali trzypokojowych.
 
Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna powinna odnosić się do całego terenu i uwzględniać wszystkie sześć budynków. W konkursowej propozycji należy uwzględnić także między innymi drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, ciągi komunikacyjne, miejsca rekreacji, małą architekturę, zieleń urządzoną, a także logotyp z nazwą dla osiedla lub budynku. Zamawiający wymaga także, aby projektowane budynki spełniały podwyższone standardy efektywności energetycznej.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda — 3 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
 • II Nagroda — 2 000 zł
 • III Nagroda — 1 000 zł 

kalendarium

 • Termin składnia wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących udziału w konkursie, przedmiotu konkursu: do 26 czerwca 2023 r.
 • Termin składania prac konkursowych: 30 czerwca 2023 r., do godziny 12:00
 • Ogłoszenie wyników: do 15 lipca 2023 r.

sąd konkursowy

 • Maciej Powązka – przewodniczący sądu konkursowego
 • Marcin Chomiczuk
 • Jacek Kosmala
 • Andrzej Mateusz Kamiński
 • Krzysztof Dzieliński

Sekretarzami sądu konkursowego są Krystian Chyliński i Monika Ziółkowska.

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-726dd475-e5f2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b?fbclid=IwAR2IoMt5BB3n6v1oCrKpsD-SbgHVJpwivwDH8mVVBEe71duVbI5zna0V_Rs

regulamin

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-726dd475-e5f2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b?fbclid=IwAR2IoMt5BB3n6v1oCrKpsD-SbgHVJpwivwDH8mVVBEe71duVbI5zna0V_Rs

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE