Katowice

termin składania prac

01.01.1970

Konkurs na projekt Centrum Przesiadkowego w Rybniku

organizator: SARP Katowice, Urząd Miasta Rybnik | inwestor: Urząd Miasta Rybnik

Katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich, we współpracy z władzami Miasta Rybnik, ogłosili wyniki konkursu na projekt Centrum Przesiadkowego w dzielnicy Śródmieście

Katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich, we współpracy z władzami Miasta Rybnik, ogłosili właśnie konkurs na projekt Centrum Przesiadkowego w dzielnicy Śródmieście. Konkurs jest konkursem realizacyjnym, nieograniczonym i jednoetapowym.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji budowy Centrum Przesiadkowego w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze niezbędnym do realizacji Inwestycji. Zaprojektowany obiekt ma na celu zintegrowanie różnych środków transportu oraz stworzenie bardziej efektywnej infrastruktury transportowej wewnątrz miasta.

warunki

Nadesłane prace konkursowe będą ocenione przez pryzmat kryteriów pierwszorzędnych, do których należą:

 • Atrakcyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań architektonicznych;
 • Jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych wraz z rozwiązaniem funkcjonalnym terenu Inwestycji;
 • Rozwiązanie układu obsługi komunikacyjnej;
 • Zastosowane rozwiązania proekologiczne i energooszczędne.

Do kryterium drugorzędnego należy:

 • Koszt realizacji inwestycji.

Sąd Konkursowy ocenia prace konkursowe, uwzględniając poszczególne kryteria oceny w sposób całościowy (zagregowane kryteria) kierując się zasadą integralności poszczególnych cech charakteryzujących obiekty architektoniczne i zagospodarowanie.

nagrody

 • I Nagroda — 50 000 złotych brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki;
 • II Nagroda — 30 000 złotych brutto;
 • III Nagroda — 20 000 złotych brutto.

kalendarium

 • Wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu — 4 dni przed upływem terminu składania Prac konkursowych;
 • Składanie prac w postaci elektronicznej oraz postaci fizycznej — do dnia 22.11.2023 r. do godziny 15:00;
 • Ogłoszenie wyników konkursu — do 21 dni od upływu terminu składania prac konkursowych;
 • Ewentualna wystawa i dyskusja pokonkursowa — do 10 dni od momentu oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu.

sąd konkursowy

 • Piotr Buśko — Przewodniczący Sądu Konkursowego, SARP oddział Katowice;
 • Rafał Paszenda — Sędzia referent, SARP oddział Katowice;
 • Henryk Piątek — Zastępca referenta, SARP oddział Katowice;
 • Bartosz Gurawski — Architekt;
 • Janusz Koper — Zastępca Prezydenta Miasta Rybnik
 • Jacek Hawel — Dyrektor Centrum Inwestycji w Rybniku;
 • dr Henryk Mercik— Miejski Konserwator Zabytków w Rybniku.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie funkcji powołanemu członkowi Sądu Konkursowego, w jego miejsce powołany zostanie członek Sądu Konkursowego spośród niżej wymienionych zastępców członków Sądu Konkursowego:

 • Adam Skrzypczyk — SARP oddział Katowice;
 • Bartłomiej Szurkowski — SARP oddział Poznań.

Funkcję sekretarza pełni Wojciech Fudala, a funkcję asystentki sekretarza Paulina Nagel.

więcej informacji

warunki

http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs_1018.html

regulamin

http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs_1018.html

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE