Warszawa

termin składania prac

16.03.2023

Jednoetapowy, realizacyjny konkurs na koncepcję plastyczno-przestrzenną ekspozycji stałej oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku

organizator: Muzeum Wojska Polskiego

Muzeum Wojska Polskiego oraz SARP oddział Warszawa zapraszają do udziału w jednoetapowym realizacyjnym konkursie architektonicznym na koncepcję plastyczno-przestrzenną ekspozycji stałej oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Konkurs rekomendowany przez SARP nr 022/R/2022

cel

Celem konkursu jest uzyskanie kompleksowej koncepcji plastyczno-przestrzennej ekspozycji, odpowiadającej w najlepszym dostępnym stopniu funkcji i społecznej randze oddziały organizatora – Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku, odpowiadającej wytycznym projektowym i założeniom finansowym organizatora oraz zapewniającej realizację misji społecznej Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

warunki

Konkurs jest konkursem ograniczonym, jednoetapowym, realizacyjnym, w którym nagrodami są nagrody pieniężne oraz zaproszenie autora/autorów wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

Maksymalny planowany łączny koszt realizacji ekspozycji nie powinien przekroczyć kwoty 30 mln zł brutto.

Konkurs podzielony jest na etap kwalifikacyjny (składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie i zaproszenie przez organizatora do składania prac konkursowych) i etap II (składanie prac, ocena, rozstrzygnięcie konkursu).

Założenia wystawiennicze

Scenariusz wystawy stałej w Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku powinien charakteryzować się próbą pogodzenia tradycyjnego systemu wystawienniczego ze współczesnymi trendami przeniesienia narracji w świat cyfrowy. W związku z powyższym zwiedzający powinien mieć możliwość samodzielnego odkrywania treści poprzez interakcje i doświadczenie.

Wystawa będzie miała za zadanie opowiedzieć o przebiegu Bitwy Warszawskiej 1920 roku, wynikającym z kontekstu walk narodu polskiego ze wschodnim sąsiadem o utrzymanie bytu państwowego lub okresowymi zrywami powstańczymi, budowania państwowości po okresie zaborów w obszarach: politycznym, wojskowym, samorządowym, społecznym, widziane również przez pryzmat kontaktów międzynarodowych z krajami ustosunkowanymi do Polski przyjaźnie, neutralnie lub wrogo. Dla organizatorów ważne jest, aby zachować chronologię, eksponując najważniejsze wydarzenia o randze międzynarodowej, a w niektórych przypadkach lokalnej.

Na wystawie zostaną zaprezentowane zabytki trójwymiarowe, jak i dwuwymiarowe z zachowaniem zasad konserwatorskich.
Dopełnieniem będą repliki i kopie zabytków, które Muzeum WP posiada w ograniczonej liczbie. Uzupełnieniem wystawy będą multimedia, które pozwolą na przekazanie dodatkowych treści.

Celem wystawy będzie:

 • wzbudzenie zainteresowania tematyką Bitwy Warszawskiej 1920 roku — zarówno pod kątem wojskowym, politycznym, regionalnym,
 • propagowanie idei, że była to „18-ta decydująca bitwa w dziejach świata”, która powstrzymała ekspansję komunizmu w Europie na dwa dziesięciolecia,
 • edukacja z naciskiem na emocjonalne zdobywanie wiedzy,
 • propagowanie postaw państwotwórczych, współpracy ponad podziałami, osobistego poświęcenia,
 • propagowanie dziejów Ossowa,
 • propagowanie walorów turystycznych Mazowsza, Podlasia, Pomorza, Lubelszczyzny.

Konkurs na wystawę stałą obejmuje wykonanie aranżacji dwóch kondygnacji: 1. piętra i klatki schodowej oraz 2. piętra.
Ekspozycja będzie wymagała zastosowania różnorodności gablot pod względem formy, wynikających z warunków przeznaczenia. Gabloty na muzealia muszą być dostosowane do ekspozycji i spełniać wymagania konserwatorskie.

Wykaz istotnych muzealiów lub ich kopii do umieszczenia na ekspozycji dostępny jest w załączniku nr. 6a.

nagrody

W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia.

 • I Nagroda – 60 tys. zł brutto,
 • II Nagroda – 40 tys. zł brutto,
 • III Nagroda – 30 tys. zł brutto,
 • dwa wyróżnienia równorzędne – 15 tys. zł brutto.

Kryteria oceny:

 • atrakcyjność formy prezentacji ekspozycji, walory funkcjonalno-przestrzenne oraz wartości edukacyjne, przedstawione w pracy konkursowej,
 • atrakcyjność i rzetelność historyczna scenariusza wystawy,
 • koszty realizacji rozwiązań przedstawionych w pracy konkursowej,
 • ekonomika i koszty użytkowania rozwiązań przedstawionych w pracy konkursowej.

kalendarium

 • wnioski o dopuszczenie do konkursu – do 28 listopada 2022 roku, do godz. 12.00,
 • dopuszczenie do udziału w konkursie – 20 grudnia 2022 roku,
 • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu – do 17 lutego 2023 roku,
 • ostateczny termin składania prac konkursowych – do 16 marca 2023, do godz. 15.00.
 • ogłoszenie wyników – 31 marca 2023 roku.

sąd konkursowy

Sąd Konkursowy składa się z dziewięciu osób:

 • Szczepan Wroński – przewodniczący Sądu konkursowego, SARP Oddział Warszawa,
 • Iwona Borkowska – SARP oddział Warszawa,
 • dr hab. Marek Chowaniec – prodziekan Wydziału Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
 • prof. Jan Żaryn – członek Zespołu Programowo-Naukowego ds. ekspozycji oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie przy Ministrze Obrony Narodowej,
 • prof. Janusz Odziemkowski – członek Zespołu Programowo-Naukowego ds. ekspozycji oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie przy Ministrze Obrony Narodowej,
 • prof. Wiesław Wysocki – członek Zespołu Programowo-Naukowego ds. ekspozycji oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie przy Ministrze Obrony Narodowej,
 • Witold Głębowicz,
 • Michał Pacut,
 • Jarosław Stryjek.

Funkcję sekretarza konkursu pełni Rafał Mroczkowski.

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania znajduje się na stronie konkursu.

warunki

http://bip.muzeumwp.pl/ogloszenie-o-jednoetapowym-realizacyjnym-konkursie-na-koncepcje-plastyczno-przestrzenna-ekspozycji-stalej-oddzialu-muzeum-wojska-polskiego-w-warszawie-muzeum-bitwy-warszawskiej-192/

regulamin

http://bip.muzeumwp.pl/wp-content/uploads/2022/11/Og%C5%82oszenie-o-konkursie.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE