Klembów

termin składania prac

22.10.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku nowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie wraz z zagospodarowaniem terenu

organizator: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego budynku biblioteki. Projekty można składać do 22 października br.

cel


26 sierpnia br. Rada Gminy Klembów podjęła uchwałę o przekazaniu nieruchomości gruntowej o nr. ew. 617/6 położonej w miejscowości Klembów w województwie mazowieckim na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie, z przeznaczeniem na budowę nowej biblioteki. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, urbanistycznym oraz funkcjonalnym koncepcji budowy nowej gminnej biblioteki publicznej w Klembowie wraz z zagospodarowaniem terenu, która pozwoli wykreować współczesną i atrakcyjną przestrzeń publiczną, chętnie wykorzystywaną przez lokalną społeczność.

warunki

Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu otwartego, jednoetapowego, urbanistyczno-architektonicznego, który umożliwia uczestnictwo wszystkim chętnym. Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden projekt.

Teren — Błonia Klembowskie, na którym planowana jest budowa nowej gminnej biblioteki publicznej, ze względu na bliskość lokalizacji Urzędu Gminy, Kościoła p.w. św. Klemensa Papieża i Męczennika, wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego, oraz Gminnego Ośrodka Kultury powinien łączyć funkcje reprezentacyjne oraz funkcje społeczno-kulturalne.

Zadaniem konkursowym jest przedstawienie propozycji architektoniczno-budowlanej budynku nowej gminnej biblioteki publicznej oraz przedstawienie propozycji zagospodarowania terenu wokół projektowanego budynku, w tym układu komunikacyjnego, miejsc parkingowych, oświetlenia, elementów małej architektury, zieleni, miejsca na organizację imprez plenerowych.

Koncepcja powinna uwzględniać standardy uniwersalnego projektowania i ukazywać optymalne rozwiązania programowo-przestrzenne, których spełnienie zapewni uzyskanie placówki o cechach biblioteki nowoczesnej, atrakcyjnej, otwartej, wygodnej i wielofunkcyjnej, o maksymalnym komforcie wnętrz i minimalnych kosztach eksploatacji. W projektowanym obiekcie należy przewidzieć rozwiązania ekologiczne z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii, dążąc do wysokiej energooszczędności budynku.

Warunkiem koniecznym dla projektowanego budynku nowej gminnej biblioteki publicznej jest spełnienie standardów obowiązkowych i preferowanych dla projektów w ramach założeń Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 i Kierunku interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021–2025”, dot. m.in. standardów formalno-prawnych i technicznych, zaprojektowania pomieszczenia do aktywnej pracy z dziećmi, zaprojektowania pomieszczenia do aktywnej pracy z seniorami, pracowni/czytelni komputerowej, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, energooszczędności.

Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie możliwym do pobrania na stronie biblioteki.

kalendarium

  • Ogłoszenie konkursu: 27.09.2021 r.
  • Termin zadawania pytań dotyczących konkursu: 08.10.2021 r.
  • Termin udzielania odpowiedzi: do 14.10.2021 r.
  • Termin składania prac konkursowych: 22.10.2021 r. do godz. 16.00
  • Ogłoszenie wyników: do 30 dni od zakończenia naboru prac konkursowych

nagrody

Główna nagroda w konkursie wynosi 5000 zł. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozdziału puli przeznaczonej na konkurs i nieprzyznanie I miejsca, a jedynie wyróżnienia, może także ufundować dodatkowe nagrody lub wyróżnienia.

sąd konkursowy

Oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcia konkursu dokona powołana przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie Komisja Konkursowa, której skład zostanie niebawem ogłoszony.


Nowa biblioteka — jeśli dojdzie do jej realizacji — powstanie na Błoniach Klembowskich, u zbiegu ulic Kwiatowej i Gen. Fr. Żymirskiego. O środki na budowę obiektu Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie będzie wnioskować do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021–2025”.

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

https://biblioteka.klembow.pl/aktualnosc-1385-konkurs_na_opracowanie_koncepcji.html

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające
INSPIRACJE