Ogólnopolski

termin składania prac

14.04.2023

Konkurs architektoniczny na projekt koncepcyjny obiektu wykonanego z łopaty turbiny wiatrowej

organizator: Politechnika Gdańska: Wydział Architektury oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Politechnika Gdańska organizuje otwarty konkurs architektoniczny na projekt tymczasowego obiektu budowlanego wykonanego z łopaty turbiny wiatrowej. Projekty można zgłaszać do 14 kwietnia br.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów koncepcyjnych umożliwiających budowę tymczasowego obiektu budowlanego w postaci wiaty rowerowej oraz dowolnego innego obiektu budowlanego wykorzystując wycofaną z eksploatacji łopatę turbiny wiatrowej, poddaną recyklingowi.

Celami konkursu są:

 • poszerzanie wiedzy o metodach recyklingu łopat turbin wiatrowych, przyjaznych klimatowi,
 • propagowanie architektury i budownictwa, a w szczególności rozwiązań proekologicznych,
 • upowszechnianie rozwiązań w budownictwie obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych, obiektów budowlanych wykorzystujących recykling łopat turbin wiatrowych.

warunki

Konkurs jest realizowany w ramach projektu badawczego pt. „Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łopat turbin wiatrowych: opracowanie systemu zarządzania materiałów wielokompozytowych do ponownego ich wykorzystania strukturalnego i architektonicznego (Circular economy for wind turbine blades: developing a management system for the structural and architectural reuse of multicomposite material), przyznanego przez Politechnikę Gdańską w konkursie VENTUS-HYDROGENII-REDIVIVUS (DEC8/2022/IDUC/VHR).

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie. Nie ma wymogu posiadania statusu studenta.

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:

 • projekt koncepcyjny wiaty rowerowej,
 • projekt koncepcyjny dowolnego obiektu budowlanego.

Uczestnicy mogą brać udział w konkursie indywidualnie lub grupowo i składać prace w jednej z dwóch kategorii, lub w każdej z kategorii niezależnie.

Głównym materiałem zaproponowanego obiektu budowanego i wiaty na rowery musi być materiał pozyskany z recyklingu łopat turbin wiatrowych.

Przy wykonywaniu projektu koncepcyjnego uczestnicy bazują na modelu 3D łopaty turbiny wiatrowej, udostępnionym przez organizatora. Jest to model rzeczywistej łopaty, która znajduje się na terenie Politechniki Gdańskiej i która może zostać wykorzystana do realizacji zwycięskiego projektu.

Uczestnicy mogą wykorzystać łopatę, traktując ją jako całość lub wyodrębnić z niej mniejsze elementy, wykorzystując dowolny fragment. Obiekt może być wykonany z kilku łopat turbin wiatrowych. Wykorzystane fragmenty mogą się powtarzać.

Praca konkursowa powinna składać się z:

 • części graficznej (wizualizacje koncepcji w postaci czterech plansz w układzie poziomym o wymiarach 100×70 cm w tym: wizualizacje obiektu — co najmniej dwa widoki z perspektywy człowieka i „lotu ptaka”, niezbędna ilość detali w skali umożliwiającej wykonanie projektu technicznego, spójnego z koncepcją,
 • części opisowej (opis koncepcji należy wykonać na max. 2 stronach formatu A4, do opisu należy dołączyć na dodatkowych stronach pomniejszone do formatu A3 plansze obrazujące koncepcję – 1 egz.).

Korespondencję dotyczącą konkursu można przesyłać na adres monika.zielinska@pg.edu.pl

nagrody

W konkursie, dla każdej z dwóch kategorii niezależnie, przewiduje się następujące nagrody:

 • I Nagroda — 2 000 zł,
 • II Nagroda — 1 500 zł,
 • III Nagroda — 1 000 zł,
 • oraz nagrody rzeczowe — statuetki i dyplomy.

kalendarium

 • termin składania prac konkursowych: do 14 kwietnia 2023 roku, 
 • wystawa prac konkursowych: od 25 do 28 kwietnia 2023 roku (hol przed Biblioteką w Gmachu Głównym PG), 
 • ogłoszenie wyników: 28 kwietnia 2023 roku (Dziedziniec Fahrenheita, PG).

jury

Projekty konkursowe oceni powołane przez organizatora ośmioosobowe jury. Skład jury zostanie podany na stronie konkursu.

Ocena zostanie dokonana na zasadzie wzajemnego ich porównania według następujących kryteriów:

 • walory plastyczno-architektoniczne — od 0 do 60 punktów,
 • funkcjonalność — od 0 do 20 punktów,
 • optymalizacja zastosowanych rozwiązań pod względem realizacyjnym — od 0 do 20 punktów.

więcej informacji

Więcej szczegółów, regulamin oraz załączniki znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://arch.pg.edu.pl/aktualnosci/2023-03/konkurs-na-projekt-koncepcyjny-obiektu-wykonanego-z-lopaty-turbiny-wiatrowej-poddanej-recyklingowi

regulamin

https://cdn.files.pg.edu.pl/wilis/Strony%20Projekt%C3%B3w/RedivivusWindTurbineBlades/Konkurs/Regulamin%20konkursu.pdf

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE